======= līgums nr.______ ================ par dalību eiropas un latgales kulinārā mantojuma tīklā ======= _____


=======
Līgums Nr.______
================
par dalību Eiropas un Latgales kulinārā mantojuma tīklā

=======
___________________________ (vieta, datums)
===========================================
Biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs”, reģ.nr. 50008218061,
juridiskā adrese: Pils iela 6, Krāslava, LV-5601, kuras vārdā uz
statūtu pamata rīkojas tās valdes priekšsēdētāja Tatjana Kozačuka,
turpmāk tekstā saukta “Latgales Kulinārā Mantojuma tīkla
koordinators”, no vienas puses, un
Uzņēmuma nosaukums__________________, reģ.nr. _____________________,
juridiskā adrese: ______________________________, tās
______________________________ (amats, vārds, uzvārds) personā, kas
darbojas saskaņā ar _________________, turpmāk tekstā „Dalībnieks”,
abi saukti “Puses”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā “Līgums”) par
sekojošo:
1.
Līguma priekšmets
Šī līguma ietvaros Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu
Dalībnieka uzņēmuma ________________________________ (uzņēmuma
nosaukums) dalību Eiropas kulinārā mantojuma (turpmāk tekstā EKM) un
Latgales kulinārā mantojuma (turpmāk tekstā LKM) tīklā.
2.
Pušu pienākumi un tiesības
1.
Dalībnieka pienākumi:
1.
savā darbībā ievērot LKM tīkla un EKM tīkla prasības,
kritērijus un noteikumus;
2.
pēc pieprasījuma sniegt patiesu informāciju par
„Dalībnieku” LKM tīkla koordinatoram mārketinga aktivitāšu
īstenošanai, t.sk. bukleta sagatavošanas darbiem,
interneta mājas lapas aktualizēšanai u.c.
3.
saskaņā ar Biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs”
statūtu 10.1. punktu nomaksāt LKM tīkla koordinatoram
ikgadējo dalības maksu 113,83 EUR apmērā, saskaņā ar
izrakstīto rēķinu. Samaksu veikt bezskaidras naudas
norēķinu veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
4.
norīkot atbildīgo personu darbam ar LKM tīkla
koordinatoru. Atbildīgā persona ir
__________________________________________(vārds, uzvārds,
amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
2.
Latgales koordinatora pienākumi:
1.
sekmēt LKM tīkla darbības attīstību, atbilstoši EKM tīkla
darbības kritērijiem un Eiropas koordinatora rīkojumiem;
2.
dalībnieku maksu par dalību LKM tīklā izmantot sekojoši:
*
pārskaitīt EKM tīklam ikgadējo Latgales reģiona dalības maksu,
saskaņā ar saņemto rēķinu;
*
organizēt mārketinga un apmācību aktivitātes EKM tīkla dalībnieku
popularizēšanai un izglītošanai;
*
izplatīt bukletus un citus informatīvos materiālus
starptautiskajās tūrisma izstādēs, Latvijas un ārvalstu tūrisma
informācijas centros un tūrisma aģentūrās;
*
atjaunot informāciju par Dalībnieku interneta mājas lapās
www.kulinaraismantojums.lv un www.culinary-heritage.com.
3.
informēt sabiedrību par Dalībnieka darbību LKM tīklā un citām
tīkla aktivitātēm;
4.
piedalīties EKM tīkla rīkotajās koordinatoru sanāksmēs.
3.
Dalībnieka tiesības:
1.
Sava uzņēmuma popularizēšanai izmantot Latgales kulinārā
mantojuma atpazīstamības zīmi (logotipu) – pavāra cepurīti
uz gaiši zila fona ar nazi un dakšiņu.
2.
Pieprasīt informāciju no LKM tīkla koordinatora, kas saistīta
ar Dalībnieka dalību LKM un EKM tīklā.
3.
Iesniegt priekšlikumus LKM tīkla koordinatoram par LKM un EKM
tīklu darbības uzlabošanu.
4.
Latgales koordinatora tiesības:
1.
Dalībnieka pienākumu neievērošanas gadījumā izslēgt
Dalībnieku no LKM un automātiski no EKM tīkliem.
3.
Līguma darbības termiņš
1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā,
kamēr Dalībnieks netiek izslēgts no LKM tīkla saistību
neizpildes gadījumā vai pēc Dalībnieka iniciatīvas, paziņojot
par to LKM tīkla koordinatoram rakstiski vismaz mēnesi pirms
kalendārā gada beigām.
4.
Citi noteikumi
1.
Šis Līgums satur pilnīgu Pušu vienošanos, Puses ir iepazinušās
ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, to apliecina,
parakstot šo Līgumu.
2.
Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra no pusēm saņem
vienu Līguma eksemplāru. Abiem eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
3.
Visos citos jautājumos, kas nav risināti šajā Līgumā, Puses
vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumdošanas
aktiem.
Latgales kulinārā mantojuma tīkla koordinators
Biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”
Pils iela 6, Krāslava, LV-5601
Reģ. Nr. 50008218061
AS SEB Banka
Konts: LV85UNLA0050021717039
Uzņēmuma nosaukums:
Reģ.nr.:___________________________
Adrese:___________________________
Banka:____________________________
Konts: ____________________________
Kods: _____________________________
_____________________ _______________________
T. Kozačuka (vārds, uzvārds)
2

 • UNIDAD 2 DESARROLLO AFECTIVO DE 0 A 6 AÑOS
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWKOP UMOWA ZOZNATNR…… A
 • LJILJANA SLUNJSKI OŠ BUDAŠEVO TOPOLOVAC GUŠĆE TERENSKA NASTAVA JESEN
 • GDP SZÁMÍTÁSI FELADAT EGY NEMZETGAZDASÁG KÉT ÉVÉRŐL A KÖVETKEZŐKET
 • WHERE THERE IS A WILL DOES A TRUST
 • EXCMO AYUNTAMIENTO DE SORIA ALCALDÍA C O N
 • N AME C LASS D ATE SPACE FIGURES AND
 • UMOWA O WSPÓŁPRACY ZAWARTA W DNIU ROKU W
 • MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR REGISTAR MUZEJA GALERIJA I ZBIRKI U
 • NINNI ABRAHAM – HELENA ROXTORP FÖRETAGSIMAGE
 • ANGLES EN EL PLA ANOMENEM ANGLE A CADA
 • CELEBRACION DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO RITOS INICIALES S QUERIDOS
 • ORD N° 2725 0129 MAT 1) DIRECCIÓN DEL
 • ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 224 EGYED EMESE LEVEVÉK FEJEMRŐL
 • L INKS WITH COME AND SEE AND RELATIONSHIPS AND
 • AYUNTAMIENTO DE CANILLAS DE ACEITUNO (MÁLAGA)
 • EN UNA TEMPESTAD – VOCABULARIO EL SOPLO EL
 • THE 1910 TO WORLD WAR 2 ERA THE FIRST
 • GOOGLE NEW TO GMAIL? CREATE AN ACCOUNT SIGN IN
 • O BČINA ŠKOFJA LOKA SPVCP – TEHNIČNA KOMISIJA
 • CHAPTER 7 DEMAND FORECASTING IN A SUPPLY CHAIN
 • TIP VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA BILGI YÖNETIMI KNOWLEDGE MANAGEMENT IN
 • PRENEHANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRENEHANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE
 • ATTACHMENT A………………………HIPAA BREACH PENALTIES HIPAA BREACH PENALTIES PENALTIES FOR
 • IPA INVESTMENT POLICY DRAFT PAGE 9 IPA POLICY
 • KURMA LA TORTUGA Y EL OCÉANO DE LECHE LEYENDA
 • RESOLUCIÓN Nº 003 JTCER PARANÁ 28 DE MAYO DE
 • CO103 COST CENTER (CC) MAINTENANCE NOTES IF A
 • OVERVIEW ИНСТРУКЦИЯ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК МО ПОКАЗАТЕЛИ (ФАКТ)
 • CHAPTER 8 SOLUTIONS TEST BANK TYPE