vloga – prijavni obrazec – sofinanciranje mkčn 1. osnovni podatki lastnika ime in priimek: naslov: emšo: davčna številka:

VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC – SOFINANCIRANJE MKČN
1. Osnovni podatki lastnika
Ime in Priimek:
Naslov:
EMŠO:
Davčna številka:
Številka bančnega računa:
Telefon:
e-pošta:
2. Podatki o obstoječem objektu
Naslov:
Vrsta objekta:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Ustrezno obkroži in dopolni:
a) Objekt zgrajen leta:
Št. gradbenega dovoljenja:
b) Objekt zgrajen pred letom 1967
Čiščenje se bo izvajalo (ustrezno obkroži):
a) En objekt - ena MKČN
b) Več objektov - ena MKČN (vpišite ime in priimek, naslov, k.o. in
parc. št. soinvestitorjev)
3. Podatki o MKČN
Proizvajalec:
Tip:
Način čiščenja:
Katastrska občina:
Parcelna številka:
Priloga 1
Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe storitev
povezanih z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki jo upravičenec
sklene s Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.
Vlagatelji pridobijo soglasje o priključitvi na Komunalnem podjetju
Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje, kamor podajo vlogo
za izdajo soglasja.
Priloga 2
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Obvezen podpis za popolno vlogo)
Podpisani vlagatelj izjavljam, da:
*
so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in, da bo naložba
izvedena skladno s pogoji javnega razpisa in veljavnimi predpisi;
*
bom na poziv Občine Šoštanj posredoval dokumentacijo, ki izkazuje
tehnične karakteristike materialov, naprav oziroma opreme, ki je
predmet vloge, in druga zahtevana dokazila s katerimi občina ne
razpolaga;
*
bo vgradnjo in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe,
opravil zato usposobljen in registriran izvajalec;
*
bom pooblaščenemu predstavniku Komunalnega podjetja Velenje
dovolil ogled izvedene naložbe in zagotovil pregled dokumentacije,
povezane z izvedbo naložbe, pred ali po izplačilu nepovratne
finančne spodbude;
*
bom v primeru neustrezne izvedbe naložbe ali navajanja neresničnih
podatkov prejeta napovratna sredstva vrnil skupaj z zakonskimi
zamudnimi obrestmi;
*
naprav oziroma opreme, ki so predmet spodbude, ne bom odtujil
oziroma odstranil najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne
spodbude;
*
sem seznanjen z vrsto in obsegom del pri vgradnji MKČN in
obratovanju MKČN za zagotavljanje ustreznega čiščenja odpadne vode
in prevzema blata iz MKČN s strani pooblaščenega izvajalca javne
službe;
*
se strinjam z določili pogodbe o dodelitvi pravic do nepovratne
finančne spodbude, katere vzorec je sestav ni del dokumentacije za
prijavo.
V ______________, dne ________________
___________________________
(Podpis vlagatelja)
Priloga 3: VZOREC POGODBE
OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj, ki jo zastopa župan
Darko MENIH, matična številka: 5884284, davčna številka: SI 97214043
(v nadaljevanju: občina)
in
Ime in priimek, naslov, EMŠO:____________________________, davčna
številka: ________________________
(v nadaljevanju: upravičenec)
skleneta in dogovorita naslednjo
POGODBO
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo
male komunalne čistilne naprave št.: 354-____ 2018
1.
člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
*
da je občina objavila Javni razpis za dodelitev nepovratnih
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
v občini Šoštanj za leto 2018,
*
da je upravičenec pravočasno oddal vlogo za sofinanciranje
izgradnje male komunalne čistilne naprave,
*
da je bila upravičencu na podlagi popolne vloge izdana odločba št.
__________________, z dne _______________, o dodelitvi sredstev v
višini ____________________ EUR.
2.
člen
Upravičenec je vgradil malo komunalno čistilno napravo na naslednji
lokaciji:
_____________________________, kar je dokazal z naslednjo
dokumentacijo:
-
-
-
3.
člen
Upravičenec se zavezuje, da:
*
bo glede obratovanja male komunalne čistilne naprave upošteval
veljavne predpise, zlasti 28. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015),
*
bo dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in to pogodbo,
hranil še najmanj 5 let po izplačilu sredstev.
4.
člen
Občina se zaveže, da bo pogodbeni znesek nakazala 30. dan od podpisa
pogodbe, na transakcijski račun upravičenca, št.
______________________________________, odprt pri
________________________.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke: 15022008
Sofinanciranje malih čistilnih naprav, NRP: OB126-11-0021
Sofinanciranje malih čistilnih naprav.
5.
člen
Če se ugotovi, da upravičenec dodeljenih sredstev ni porabil namensko,
jih je dolžan vrniti občini skupaj s pripadajočimi zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema do dneva vračila.
6.
člen
Pogodba je nična, v kolikor prejemnik ali kdo v njegovem imenu
predstavniku ali posredniku Občine Šoštanj obljubi, ponudi ali da
kakršnokoli korist za:
*
pridobitev nepovratne finančne spodbude;
*
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
ali
*
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je Občini Šoštanj
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku, zastopniku ali posredniku prejemnika.
7.
člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe
urejali v pisni obliki s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.
8.
člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V kolikor
sporov ne bo možno rešiti sporazumno, je za to pristojno krajevno in
stvarno pristojno sodišče.
9.
člen
Pogodba je sklenjena v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme
občina dva (2) izvoda, enega (1) pa upravičenec.
10.
člen
Pogodba stopi v veljavo z dne podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka:
Datum:
Upravičenec
Darko MENIH, prof.
župan Občine Šoštanj
Priloga 4
ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO MKČN
Upravičenec:_____________________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________
V skladu z odločbo Občine Šoštanj, št. 354-______/2018___ z dne
_________________
izstavljam zahtevek za dodelitev odobrenih sredstev za izgradnjo MKČN
v višini
__________________________ EUR.
Datum: __________________
___________________________
(Podpis upravičenca)
Priloge:
*
fotokopije računov o nakupu MKČN in pripadajočega materiala oz.
račun ali situacijo o dobavi in izvedbi gradbeno montažnih del
MKČN,
*
fotokopija pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe
storitev povezanih z malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
skladno s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode,
*
poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, katerega obvezna priloga je
analizni izvid.
Priloga 5: PODATKI SOVLAGATELJA
1.
PODATKI O SOVLAGATELJU
1.
Ime in Priimek:
_______________________________________________________
2.
Naslov (Ulica in hišna številka)
_______________________________________________________________________
3.
Poštna številka in pošta
_______________________________________________________________________
4.
Davčna številka: (obvezno)
_____________________________________________
5.
Telefonska številka:
___________________________________________________
6.
Elektronska pošta:
____________________________________________________
7.
Kot sovlagatelj in soinvestitor bom financiral ________________%
stroškov naložbe.
2.
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV (Preučite in podpišite)
Podpisani sovlagatelj izjavljam, da:
*
so vsi v vlogi navedeni podatki resnični in, da bo naložba
izvedena skladno s pogoji javnega razpisa in veljavnimi razpisi;
*
bo vgradno in zagon naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe,
opravil za to usposobljen in registriran izvajalec.
V ___________________, dne ________________
___________________________
(Podpis sovlagatelja)
Priloga 6
Dovoljenje lastnika/ce oz. solastnika/ce napremičnine
(Obvezno v primeru, ko vlagatelj ni lastnik stavbe, ali pa je več
solastnikov, ki niso sovlagatelji)
PODATKI O SOGLASJEDAJALCU KOT LASTNIKU/CI OZ. SOLASTNIKU/CI
NEPREMIČNINE
Ime in priimek: __________________________________________________________
Ulica in hišna številka: ____________________________________________________
Poštna številka in pošta: __________________________________________________
Parcelna številka zemljišča: _________________, k.o. __________________________
Soglašam, da bo na tej nepremičnini spodaj navedeni vlagatelj vloge za
nepovratno finančno spodbudo in investitor izvedel naložbo: vgradnja
MKČN
Ime in priimek: ___________________________________________________________
Razmerje investitorja do podpisanega:
*
najemnik, udeležen pri financiranju _________ % vrednosti naložbe
solastnik
*
ožji družinski član (zakonec/zunaj zakonski partner;
starši/posvojitelj; otrok/posvojenec).
V ________________, dne ________________
__________________________________
(Lastnoročni podpis soglasjedajalca kot lastnika/ce oz. solastnike/ce)
Priloga 7:
IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE
Podpisani vlagatelj ________________________ kot prejemnik pravice do
nepovratne
finančne spodbude pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam,
da so bila dne
____________________ zaključena vsa dela, dobavljena vsa oprema in
uspešno
opravljen zagon oziroma primopredaja izvedene naložbe po predračunu
št.: ____________,
ki je bil podlaga za dodelitev pravice do nepovratne finančne spodbude
Občine Šoštanj za
gradnjo MKČN.
Vgradnjo in zagon MKČN lahko izvede le samostojni podjetnik (s.p.) ali
podjetje, ki je vpisano v evidenco Agencije Republike Slovenije za
okolje kot pooblaščeno podjetje ali s.p. za vzdrževanje in namestitev
MKČN.
Kot dokazilo o zaključku del in podlaga za izplačilo nepovratnih
sredstev je priložen izstavljen originalni račun za dobavljeno MKČN,
opravljena dela, dokazilo o plačilu navedenega računa in fotografije
izvedene naložbe.
Zakon o varstvo potrošnikov določa, da mora proizvajalec ali
prodajalec ob sklenitvi prodajne pogodbe potrošniku izročiti
garancijski list, ki mora, med drugim, vsebovati tudi trajanje
garancijskega roka, najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši
od enega leta, v času najmanj treh let po preteku garancijskega roka
pa mora proizvajalec zagotavljati vzdrževanje in nadomestne dele.
V ________________, dne ________________
___________________________
(Podpis vlagatelja)
Priloga 8:
Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z
zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, katerega obvezna priloga je analizni
izvid.

 • GENOVA 67 NOVEMBRE 2020 XVII CORSO DI MEDICI IN
 • NAZIV OBRTA IME I PREZIME VLASNIKA OBRTA
 • 21 ALBINA SIMONIČ NAVODILA ZA IZDELAVO PISNIH NALOG INTERNO
 • ŠTEVILKA 3518509 DATUM 3 7 2009 MESTNEMU SVETU MESTNE
 • LIQUEFACTION LIVE! KEY EQUIPMENT AND MATERIALS SHAKER TABLE (EARTHQUAKE
 • ANEXO I DONDOÑA DNICARTA DE IDENTIDAD FECHA DE NACIMIENTO
 • BREAKOUT GROUPS BY TOPIC (DAY I AND DAY 2)
 • MANUÁL PRO POSKYTOVATELE A PŘÍJEMCE VEŘEJNÉ PODPORY I POJEM
 • A RTS INSTITUTE CODE OF ARTS INSTITUTE DECEMBER 2016
 • CERN ELECTRONICS POOL USER’S GUIDE AUGUST 2002 DÉPARTEMENT DE
 • ANLAGE 122 AUSBILDUNGSINHALTE ZUM SONDERFACH INNERE MEDIZIN UND ANGIOLOGIE
 • GIVE DETAILS FILE NUMBER  FILE NAME 
 • MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA RENOVACIÓN DE ÓRGANOS SOCIALES DDª
 • MULTIPLE AND ALL EMERGENCY ADMISSIONS INTERPRETATION NOTES ALL
 • PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CÓDIGO GRRFP5 VERSIÓN 10 VIGENTE DESDE
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR 3411 (TEKST
 • CIGRE STUDY COMMITTEE 13 WORKING GROUP 1307 CONTROLLED SWITCHING
 • CONTENIDO LIBRO METODO PARA LA INVESTIGACION DEL DIAGNOSTICO
 • 27 LA CULTURA COMO IDENTIDAD Y LA IDENTIDAD COMO
 • MECHANIZÁCIA RASTLINNEJ VÝROBY + ENERGETIKA 1 MECHANIZAČNÉ PROSTRIEDKY NA
 • COBRA GENERAL NOTICE OF RIGHTS FOR REGULAR EMPLOYEES TO
 • UNIVERSITY LETTERHEAD SAMPLE UNIVERSITY VERIFICATION LETTER DATE OHIO SPEECH
 • BEWERBUNG AUSRICHTUNG 1 TAG DER NACHWUCHSSM 1 ANGABEN ORGANISATOR
 • NZQA REGISTERED UNIT STANDARD 30053 VERSION 1 PAGE 3
 • OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA CHRASTAVY Č 22014 ZE DNE
 • V13 FUNDUSZ PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH – WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W
 • COMPLAINTS FORM DATE PERSONAL DETAILSON BEHALF OF (OPTIONAL)
 • [TYPE HERE] STUDENTS DRESS CODE POLICY PURPOSE THE PURPOSE
 • DOCUMENTO MAESTRO MCIMOH005 REVISIÓN B FECHA 230507 OBJETO RESUMIR
 • MG&A JOB ANALYSIS A COVER SHEET COMPANYPHONE NO ADDRESSCONTACT