informacja - wymagane dokumenty dotyczące przedstawionych form zabezpieczenia: uwaga – wnioskodawca jest zobowiązany złożyć dokumenty doty

INFORMACJA - WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDSTAWIONYCH FORM
ZABEZPIECZENIA:
Uwaga – wnioskodawca jest zobowiązany złożyć dokumenty dotyczące
zabezpieczenia razem z wnioskiem
o dofinansowanie i zgodnie z poniższą informacją. Kserokopie
składanych dokumentów wnioskodawca wykonuje we własnym zakresie,
natomiast w razie konieczności jest zobowiązany przedłożyć do wglądu
oryginały przedmiotowych dokumentów na każde wezwanie Powiatowego
Urzędu Pracy w Poznaniu, zwanego dalej Urzędem.
1.
Zabezpieczenie w postaci poręczenia cywilnego (2 osoby każda z
dochodem brutto
min. 2100zł):
- Formularze Oświadczenie na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań
Poręczyciela – oryginały,
- Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową poręczyciela,
sentencja wyroku sądowego o rozwodzie
poręczyciela, akt zgonu współmałżonka poręczyciela – kserokopie,
- Dokumenty potwierdzające osiągane dochody w zależności od źródła
dochodu, tj.:
a/ poręczyciel pobierający rentę lub emeryturę – decyzja ZUS/KRUS o
przyznaniu świadczenia
i decyzja o ostatniej waloryzacji świadczenia (w przypadku renty na
czas określony nie może ona kończyć się przed upływem 18 miesięcy od
dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) – kserokopie;
b/ poręczyciel zatrudniony na umowę o pracę – zaświadczenie o
zarobkach z zakładu pracy
(na formularzu wg wzoru Urzędu) – oryginał (w przypadku umowy na czas
określony nie może ona kończyć się przed upływem 18 miesięcy od dnia
złożenia wniosku o dofinansowanie, a wymagany minimalny okres
zatrudnienia u aktualnego pracodawcy na dzień wystawienia
zaświadczenia o zarobkach winien wynosić nie mniej niż 1 pełny miesiąc
kalendarzowy);
c/ poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą – kserokopie
dokumentów rejestrowych firmy
w przypadku ich braku w publicznie dostępnych urzędowych rejestrach
elektronicznych (tj. REGON i wpis
do CEIDG lub odpis z KRS), oświadczenie o niezaleganiu z opłatami
wobec ZUS i urzędu skarbowego
(na formularzu wg wzoru Urzędu), dokument potwierdzający dochody
osiągnięte w roku 2016 (tj. PIT roczny za rok 2016 – kserokopia z
poświadczeniem urzędu skarbowego), dokumenty potwierdzające dochody
osiągnięte
w okresie 3 ostatnich miesięcy (tj. przelewy bankowe dotyczące zapłaty
podatku dochodowego z ostatnich
3 miesięcy przed złożeniem wniosku – kserokopie) oraz oświadczenie o
dochodach osiągniętych z tytułu działalności gospodarczej w 2016 roku
i w 2017 roku (na formularzach wg wzoru Urzędu) lub zaświadczenie
z urzędu skarbowego; w przypadku karty podatkowej należy przedłożyć
również decyzję urzędu skarbowego ustalającą wysokość podatku
dochodowego na rok 2017.
W przypadku poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą wymagany
minimalny okres prowadzenia działalności nie może być krótszy niż 6
miesięcy i osoba ta musi wykazać, że osiąga dochody z tytułu tej
działalności w wysokości określonej w § 5 ust. 5 Zasad przyznawania
jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Poznaniu.
d/ poręczyciel uzyskujący dochody z najmu – PIT roczny za rok 2016 (kserokopia
z poświadczeniem urzędu skarbowego), oświadczenie o dochodach
osiągniętych z tytułu najmu lokali w 2016 roku i w 2017 roku (na
formularzach wg wzoru Urzędu), umowy najmu z ostatnich 3 miesięcy (umowy
nie mogą kończyć się przed upływem 18 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o dofinansowanie) oraz oświadczenie o niezaleganiu
z opłacaniem podatków w urzędzie skarbowym (na formularzu wg wzoru
Urzędu) – kserokopie;
e/ poręczyciel prowadzący gospodarstwo rolne – zaświadczenie z Urzędu
Gminy/Miasta lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (oryginał), oświadczenie
o dochodach osiągniętych z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego w
2016 roku i w 2017 roku
(na formularzach wg wzoru Urzędu) oraz oświadczenie o niezaleganiu z
opłacaniem składek w KRUS/ZUS
i podatków (na formularzu wg wzoru Urzędu).
2.
Weksel z poręczeniem wekslowym (aval):
- wszystkie dokumenty, jakie składa się w przypadku poręczenia
cywilnego (zgodnie z pkt 1 niniejszego formularza) składane są razem z
wnioskiem oraz dodatkowo weksel własny in blanco wystawiony przez
wnioskodawcę (sam weksel jest składany po pozytywnej ocenie wniosku w
terminie określonym przez Urząd).
Blokada środków na rachunku bankowym:
-------------------------------------
- umowa rachunku lokaty terminowej – kserokopia,
- zaświadczenie z banku zawierające informacje o aktualnym stanie
środków finansowych na rachunku lokaty, okresie trwania lokaty,
możliwości ustanowienia blokady środków na rachunku lokaty na rzecz
Urzędu oraz,
że nie dokonano na niej cesji, jest wolna od zajęć i jest odnawialna –
oryginał,
- wymagana wysokość środków na rachunku lokaty musi wynosić 150%
wysokości wnioskowanej kwoty,
- okres, na jaki powinna być założona lokata to minimum 12 miesięcy i
musi być ona odnawialna.
Gwarancja bankowa: promessa o możliwości udzielenia gwarancji na okres
18 miesięcy do wysokości 150% wnioskowanej kwoty – oryginał (sama
gwarancja bankowa jest składana po pozytywnej ocenie wniosku w
terminie określonym przez Urząd).
----------------------------------------------------------------------
___________________________________________________________________________________________________
Uwaga – dotyczy pkt 3 i 4:
Procedura dokonania blokady środków na rachunku oraz gwarancji
bankowej odbywa się na podstawie złożonych w/w dokumentów przy
podpisywaniu umowy o przyznaniu dofinansowania.
Blokada środków na rachunku dokonywana jest na podstawie umowy o
przelew wierzytelności.

 • VICTORIA AUSTRALIA HEALTH AND PERSONAL SOCIAL SERVICES FOR PEOPLE
 • DANE IDENTYFIKACYJNE DOKTORANTA NAZWISKO IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO RODOWE
 • EVALUACIÓN DE SUS HABILIDADES COMERCIALES UNA VEZ PUESTO EN
 • PHILOSOPHY OF SCIENCE FOR PHD STUDENTS IN SOCIAL SCIENCE
 • PARA ESTE ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES SE USARON LOS
 • ARTILA RELEASES ITS FIRST DINRAIL LINUXBASED ARM9 BOX COMPUTER
 • S TOP SMOKING LEVEL 2 TRAINING AIM OF THE
 • PSIHOLOŠKA POGODBA – PRIPOMOČEK ZA OBLIKOVANJE BOLJŠEGA VZAJEMNEGA ZAUPANJA
 • CHAPTER 15 CEREMONIAL SPEAKING SPEECHES FOR SPECIAL OCCASIONS
 • DRAFT UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA MARSHALL SCHOOL OF BUSINESS
 • LDF PROGRAMME OFFICER ROOM 420A LEVEL 4 CIVIC CENTRE
 • C URRICULUM VITAE THALIA CATHERINE ELEY DATE OF BIRTH
 • POLICY ON ASSISTANTS IN NURSING REENDORSED BY ANNUAL
 • SOLICITUD DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COSITAL 2015 PARA
 • CONSEJOS PARA ENFRENTAR LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS VIJAI P SHARMA
 • HAY ALGO NUEVO EN ARTERIOPATIA PERIFERICA EL 29 DE
 • FAMOUS AMERICANS POWERPOINT SLIDES THESE SLIDES MUST BE A
 • ENA EUSKAL NORTASUN AGIRIA – ESKAERA ORRIA ERRIPA 6
 • 33 SUPERSIZING THE MIND EMBODIMENT ACTION AND COGNITIVE EXTENSION
 • MOTHER TONGUEBASED MULTILINGUAL EDUCATION KAGAMITAN NG MAGAARAL SINUGBUANONG BINISAYA
 • 511901 §51190—INFECTION CONTROL 511901 §51190 INFECTION CONTROL THE FACILITY
 • GAMBIA MOBILE PHONE USERS SURVEY RESULTS FATIM BADJIE
 • APSTIPRINĀTS ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRAS ­IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDĒ 2017GADA 7MARTĀ
 • COPYRIGHT 2011 AIA MASTERSPEC PREMIUM 0311 PRODUCT MASTERSPEC LICENSED
 • 3 DANH SÁCH DỰ HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
 • RECONOCER LOS ELEMENTOS DE UNA DESCRIPCIÓN (P 280) 1
 • KISIKISI LAPORAN KEUANGAN HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2016 DALAM
 • QATARLEGISLATIONS LAW NO 2 OF 1961 ON THE QATARI
 • 15 COMMITTEE ON AGRICULTURE SPECIAL SESSION 9 JUNE 2006
 • VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA PLAN DE DOTACIÓN