powiat otwocki siedziba: starostwo powiatowe w otwocku ul. górna 13 05 – 400 otwock przygotowywanie / współorganizacja zadań public

POWIAT OTWOCKI
SIEDZIBA: STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU UL. GÓRNA 13
05 – 400 OTWOCK
PRZYGOTOWYWANIE / WSPÓŁORGANIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH
Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2016 r., poz. 814),
2.
Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2015 r., poz. 1393),
3.
Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności po ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn.
zm.),
4.
Ustawa z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. Nr 406 z
późn. zm.),
5.
Ustawa z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r , poz.
176 z późn. zm.),
6.
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2139)
7.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2016
r., poz. 380),
8.
Uchwała Nr 293/XLVI/10 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 14 września
2010 roku w sprawie
trybu prac nad projektem uchwały bud etowej, procedury jej uchwalania
oraz rodzaju
*
szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały bud
etowej,
8.
Uchwała Rady Powiatu w Otwocku w sprawie uchwalenia bud etu
powiatu na dany rok.
Wymagane dokumenty:
1.
Wniosek (Załącznik Nr 1).
2.
Na wezwanie: statut lub dokument potwierdzający status prawny
wnioskującego.
Termin składania wniosku na kolejny rok bud etowy upływa 16 września.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych środki przyznawane są ka
dorazowo na jedną edycję, chyba e Zarząd Powiatu postanowi inaczej.
Opłaty:
Bez opłat.
Miejsce i sposób zło enia dokumentów:
1.
Kancelaria Powiatu, budynek Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul.
Górna 13, 05-400 Otwock
lub
2. Platforma ePUAP
Termin załatwienia:
1. Do 21 dni od daty zatwierdzenia kalendarzy imprez przez Zarząd
Powiatu.
lub
2. W terminie wynikającym z przepisów prawa.
Komórka merytoryczna:
Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku
ul. Komunardów 10
05-400 Otwock
tel. 22 788 1 534 wew. 387, 386
email: [email protected]
UWAGA! Wnioski o realizację zadań publicznych z zakresów innych ni :
kultura, promocja, sport, turystyka lub współpraca zagraniczna
kierowane są do:
1.
Oświaty Powiatowej w Otwocku – w zakresie: edukacji publicznej;
2.
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku – w zakresach:
pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; wspierania osób
niepełnosprawnych;
3.
Biura Kultury i Promocji Starostwa - w zakresach: kultura,
promocja, sport, turystyka lub współpraca zagraniczna;
4.
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa – w
zakresie: promocji i ochrony zdrowia, porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli; ochrony przeciwpowodziowej; obronności;
5.
Wydziału Administracyjnego Starostwa – w zakresie: ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami;
6.
Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa - w zakresie: ochrony
środowiska i przyrody; rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego.
Zadania publiczne realizowane przez Powiat Otwocki zostały wskazane w
art..4 ustawy o samorządzie powiatowym. Zakres zadań realizowany przez
komórki / jednostki zostały wskazane w dokumentach regulujących
organizację tych e (np. statut, regulamin, program).
Sposób załatwienia:
1.
Otwarty konkurs ofert, ogłoszony zgodnie z przepisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
lub
2.
Podpisanie umowy / porozumienia z organizatorem. Realizacja umowy
/ porozumienia. Zło enie sprawozdania (Załącznik Nr 2) w ciągu 14
dni od daty zakończenia realizacji zadania.
Miejsce odbioru dokumentów:
1.
Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul.
Komunardów 10, 05-402 Otwock
lub
2.
Komórka / jednostka organizacyjna merytorycznie odpowiedzialna za
realizację zadań z danego zakresu
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Zarządu Powiatu za pośrednictwem komórki / jednostki
merytorycznej.
Uwagi:
Wszelkie uwagi nale y kierować do Zarządu Powiatu.

 • AIM HIGH! IS A SCHEMATIC MATRIX THAT ILLUSTRATES POTENTIAL
 • PROFESSIONAL EUROPE PAGE 2 OF 2 CUSTOMER DATA SHEET
 • DIABLO CANYON AREA HOTELS RESTAURANTS CLICK ON WEBSITE
 • ANNEX 5 GUIDELINE FOR PREPARING MANAGEMENT RESPONSES TO MANAGEMENT
 • FARMACEUTICOS RECERTIFICADOS SEPTIEMBRE 2009 APELLIDO NOMBRE DNI ALBIZURI VIVIANA
 • (IME I PREZIME) (ADRESA) (OIB) MOBTEL
 • INFORMATION CLAUSE THE FOLLOWING DOCUMENT IS TO INFORM YOU
 • ORIENTACIONES SE REFLEJARÁN SOLO NOTAS DEFINITORIAS SOBRE EL
 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA SINJA UVODNE NAPOMENE 1
 • LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA BACHILLERATO LAS ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS
 • 4 JURNAL TEKNIK POMITS VOL 1 NO 1 (2012)
 • SCB BESKRIVNING AV STATISTIKEN MI0902 RMREN 20070821 2(7) ANNAKARIN
 • VECTOR CORRUPTION 47 VECTOR CORRUPTION MAKE THEM LIVE HARD
 • 14 APPLICATION TEMPORARY TRADER TENDER FORM FORESHORE LICENCE
 • GK613112021PRZETARG DREWNO KRUPSKI MŁYN DNIA 17022021 R OGŁOSZENIE
 • 14 NOVEMBER 2005 PATRINA BUCHANAN PROJECT MANAGER INTERNATIONAL
 • LOGO COLLECTIVITÉ ARRETE N° PORTANT LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE
 • EUSKADIKO RUGBY FEDERAKUNTZA – FEDERACION VASCA DE RUGBY EUSKAL
 • EKO JESEN U RASTOKAMA 2011 “EKO JESEN U RASTOKAMA”
 • POPISNI TEKSTI VERZIJA 82018 71 SUHOMONTAŽNA PREGRADNA STENA –
 • SUMMIT TOWNSHIP BOARD MEETING JUNE 09 2020 STUDY SESSION
 • REGULAMIN CYKLICZNYCH TURNIEJÓW SZACHOWYCH „SZACHOWA DZIESIĄTKA 20152016” 1 ORGANIZATORAMI
 • ANIMATION ACTIVITÉ PHYSIQUE ET HANDICAPS – ATELIER DANSE DÉROULEMENT
 • MERSİN HİLTONSA  ADRESPALMIYE MAH1225 SOKAK NO1 MERSİN TELF(0324)
 • BIAŁYSTOK DN NAZWISKO I IMIĘ STUDENTA…………………………… NR
 • LA DIVERSIDAD DE NECESIDADES EDUCATIVAS GOBIERNO DE PANAMÁ 2005
 • 16 UTVECKLINGSBEGREPPET INFÖR SIN PÅNYTTFÖDELSE1 AV HANS ABRAHAMSSON UTVECKLINGSBEGREPPET
 • CAHIER DES CHARGES TYPE VERSION MARS 2011 QUELS
 • CALIFORNIA STATE UNIVERSITY ESPAÑOL 395 TRABAJOS PRÁCTICOS OTOÑO
 • NOM PRÉNOMS (ADRESSE) TRIBUNAL D’INSTANCE DE SERVICE DES TUTELLES