wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej aktualny stan prawny i

Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia
zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej aktualny stan
prawny i propozycje
Aktualny stan prawny
Propozycja KPiL po uwzględnieniu uwag z OIPiP
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i
hospicyjnej Dz.U. 139, poz. 1138)
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych
pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w
dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego lub
specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej
Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych
pielęgniarka z ukończonym kursem kwalifikacyjnym lub specjalizacją w
dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego
lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej
Świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych
pielęgniarki z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
lub specjalizacją w dziedzinie opieki paliatywnej lub w trakcie kursu
kwalifikacyjnego lub specjalizacji w dziedzinie opieki paliatywnej;
Hospicjum stacjonarne/domowe/poradnie
A. Minimalne wymagania
1.Minimum 1 pielęgniarka na każdej zmianie – jako koordynator
merytoryczny spełniająca alternatywnie jedno z kryteriów a,b,c
a. pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w jednej z dziedzin:
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa środowiskowego
- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*
- pielęgniarstwa rodzinnego
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa onkologicznego
- pielęgniarstwa neurologicznego
- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)
lub
b. pielęgniarka specjalista w jednej z dziedzin:
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa środowiskowego
- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*
- pielęgniarstwa rodzinnego
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa onkologicznego
- pielęgniarstwa neurologicznego
- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)
lub
c. mgr pielęgniarstwa z rocznym stażem pracy
2. jeden z poniższych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie:
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa środowiskowego
- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*
- pielęgniarstwa rodzinnego
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa onkologicznego
- pielęgniarstwa neurologicznego
- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)
lub magister pielęgniarstwa
- 100 % zatrudnionych pielęgniarek w oddziale
3. kursy specjalistyczne:
100% pielęgniarek
- opieka paliatywna
- pediatryczna domowa opieka paliatywna (hospicja domowe dla dzieci)
50% pielęgniarek
- żywienie enteralne i parenteralne
opieka nad dzieckiem z choroba nowotworową (hospicja dla dzieci)
20% pielęgniarek
- opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
1 pielęgniarka na zmianie
- kompresjoterapia
- terapia bólu przewlekłego u dorosłych
- pielęgnacja pacjenta wentylowanego mechanicznie
B. Obligatoryjny wyższy poziom kwalifikacji
1.Minimum 1 pielęgniarka na każdej zmianie jako koordynator
merytoryczny spełniająca alternatywnie jedno z kryteriów a lub b
a. mgr pielęgniarstwa z tytułem specjalisty w jednej z poniższych
dziedzin:
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa środowiskowego
- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*
- pielęgniarstwa rodzinnego
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)
- pielęgniarstwa onkologicznego
- pielęgniarstwa neurologicznego
lub
b. pielęgniarka specjalista w jednej z dziedzin:
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa środowiskowego
- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*
- pielęgniarstwa rodzinnego
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)
- pielęgniarstwa onkologicznego
- pielęgniarstwa neurologicznego
2. mgr pielęgniarstwa z tytułem specjalisty lub pielęgniarka
specjalista w jednej z poniższych dziedzin:
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa środowiskowego
- pielęgniarstwa środowiskowego-rodzinnego*
- pielęgniarstwa rodzinnego
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa pediatrycznego (hospicja dla dzieci)
- pielęgniarstwa onkologicznego
- pielęgniarstwa neurologicznego
- minimum 50% pielęgniarek zatrudnionych w hospicjum
Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia
zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej – aktualny stan prawny i propozycje
Aktualny stan prawny
Propozycja KPiL po uwzględnieniu uwag z OIPiP
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
(Dz.U. Nr. 140, poz. 1147 ze zm.)
w zakładach opiekuńczych:
- z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie
opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i
niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub
pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa
geriatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej, lub kursem
specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie
odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad
świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela
świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w
zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie,
lub ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie
odbywania tych specjalizacji lub kursów
w zakładach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku
życia:
- z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie
opieki długoterminowej lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i
niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub
pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa
pediatrycznego, lub pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub kursem
specjalistycznym w zakresie opieki paliatywnej, lub w trakcie
odbywania tych specjalizacji lub kursów; w opiece nad
świadczeniobiorcami wentylowanymi mechanicznie, dodatkowo udziela
świadczeń pielęgniarka, która ukończyła kurs specjalistyczny w
zakresie pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie, lub ze
specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub w trakcie odbywania tych
specjalizacji lub kursów
Pielęgniarska opieka domowa długoterminowa oraz mechanicznie
wentylowanych
pielęgniarka: z rocznym doświadczeniem zawodowym oraz ukończoną
specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki lub opieki paliatywnej, lub
opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle chorych i
niepełnosprawnych, lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki
paliatywnej lub pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego
mechanicznie, lub pielęgnowania dziecka wentylowanego mechanicznie,
lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów;
Pielęgniarka: z ukończoną specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym w
dziedzinie opieki długoterminowej, lub pielęgniarstwa przewlekle
chorych i niepełnosprawnych, lub pielęgniarstwa zachowawczego, lub
pielęgniarstwa rodzinnego, lub pielęgniarstwa środowiskowego, lub
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, lub pielęgniarstwa
pediatrycznego, lub pielęgniarstwa geriatrycznego, lub pielęgniarstwa
opieki paliatywnej lub kursem specjalistycznym w zakresie opieki
paliatywnej, lub w trakcie tych specjalizacji lub kursów.
Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy/opiekuńczo-leczniczy
A.
Minimalne wymagania
1.Minimum 1 pielęgniarka na każdej zmianie – jako koordynator
merytoryczny spełniająca alternatywnie jedno z kryteriów a,b,c
a. pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w jednej z dziedzin:
- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w zakładzie
dla przewlekle chorych wentylowanych mechanicznie
- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu
psychiatrycznym)
lub
b. pielęgniarka specjalista w jednej z dziedzin:
- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w zakładzie
dla przewlekle chorych wentylowanych mechanicznie
- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu
psychiatrycznym)
lub
c. mgr pielęgniarstwa z rocznym stażem pracy
2. jeden z poniższych kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie:
- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w zakładzie
dla przewlekle chorych wentylowanych mechanicznie
- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu
psychiatrycznym)
lub magister pielęgniarstwa z rocznym stażem pracy w zawodzie - 100%
pielęgniarek zatrudnionych w zakładzie
3. kursy specjalistyczne:
100% pielęgniarek w zakładzie
- RKO
- pielęgnacja dziecka wentylowanego mechanicznie (zakłady dla dzieci)
- pielęgnacja pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
50% pielęgniarek w zakładzie
- leczenie ran
- terapia bólu przewlekłego u dorosłych
- EKG – 1 pielęgniarka na zmianie
B. Obligatoryjny wyższy poziom kwalifikacji
1.Minimum 1 pielęgniarka na każdej zmianie jako koordynator
merytoryczny spełniająca alternatywnie jedno z kryteriów a lub b
a. mgr pielęgniarstwa z tytułem specjalisty w jednej z poniższych
dziedzin:
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu
psychiatrycznym)
lub
b. pielęgniarka specjalista w jednej z dziedzin:
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu
psychiatrycznym)
2. mgr pielęgniarstwa z tytułem specjalisty lub pielęgniarka
specjalista w jednej z poniższych dziedzin:
- pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych*
- pielęgniarstwa opieki długoterminowej
- pielęgniarstwa zachowawczego
- pielęgniarstwa geriatrycznego
- pielęgniarstwa opieki paliatywnej
- pielęgniarstwa pediatrycznego (zakłady dla dzieci)
- pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
- pielęgniarstwa psychiatrycznego (w zakładach o profilu
psychiatrycznym)
Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Wymagania tożsame jak w
ZP-O i ZOL
Wymagania kwalifikacyjne pielęgniarek realizujących świadczenia
zdrowotne w zakresie leczenia uzdrowiskowego aktualny stan prawny i
propozycje
Aktualny stan prawny
Propozycja KPiL po uwzględnieniu uwag z OIPiP
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie
leczenia uzdrowiskowego (D.U. Nr. 139, poz. 1136)
Wskazuje na zatrudnienie pielęgniarek bez wskazania wymaganych
kwalifikacji
W zależności od profilu uzdrowiska
A.
Minimalne wymagania
1.Minimum 1 pielęgniarka na każdej zmianie – jako koordynator
merytoryczny spełniająca alternatywnie jedno z kryteriów a,b,c
a. pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie uzależnionej od
profilu uzdrowiska
lub
b. pielęgniarka specjalista w dziedzinie zależnej od profilu
uzdrowiska
lub
c. mgr pielęgniarstwa z rocznym stażem pracy
2. jeden z kursów kwalifikacyjnych w zależności od profilu uzdrowiska
3 kurs specjalistyczny w zakresie pielęgnowania pacjenta w warunkach
uzdrowiskowych
lub mgr pielęgniarstwa
B. Obligatoryjny wyższy poziom kwalifikacji w zależności od profilu
uzdrowiska
6

 • TELL HIM! STOP TELLING HIM! ¡DILE! ¡DEJA DE DECIRLE!
 • UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 • H CONGRESO DEL ESTADO PRESENTE LOS SUSCRITOS DIPUTADAS
 • PILATES HOMEWORK NEUTRAL SPINE NEUTRAL SPINE IS A
 • PLANNING BOARD MINUTES FEBRUARY 28 2002 THE TOWN OF
 • FICHA DE ACTIVIDAD TAREAS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA
 • LAURA ÁLVAREZ DESTACA LA OFERTA PEDAGÓGICA DEL CEIP EL
 • SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
 • TEXTOS HERÉTICOSBY CÉSAR CANSINO ©VIEJAS Y NUEVAS PROMESAS DE
 • MODULO D’ISCRIZIONE ALLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE DELFDALF TUTTI
 • NARATIVO DESCRIPTIVO DEL NIÑO – PADRE (IRS) INSTRUCCIONES EN
 • RECOVERY OF COPPER RENEE Y BECKER VALENCIA COMMUNITY
 • SUBSTANTIVE DER „3“ DEKLINATION „LATEIN MIT FELIX 1“ BIS
 • HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ MARTA MORO AGUD
 • PONTO FACULTATIVO O IMAS COMUNICA AOS SENHORES CREDENCIADOS QUE
 • PAGE 0 PERSINFORMATIE TÜV SÜD BEVESTIGT MILIEUVRIENDELIJKHEID NOVEMBER 2011
 • PILOT PROJECT APPLICATION PLEASE SEND A COMPLETED APPLICATION VIA
 • PROGRAMACIÓN DE GRIEGO CURSO 2008 2009 I OBJETIVOS
 • MODULO 5 LIBERACIÓN DE LOTES OBJETIVO GENERAL
 • ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 03092013 № 787 ЗАРЕЄСТРОВАНО
 • 2 U 52A NIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE RECONHECIDA
 • LECTURA E INTERPRETACIÓN DE UN ELECTROCARDIOGRAMA 1 ANÁLISIS DEL
 • TO ADD THE ACCENT MARKS TO A LETTER YOU
 • ANLAGE ZUM ANTRAG AUF LEISTUNGEN FÜR BILDUNG UND TEILHABE
 • TEDENSKI NAČRT DELA ZA UČENCE 4 A RAZREDA
 • SECRETARIA DE CULTURA E ARTE DEPARTAMENTO DE CULTURA
 • KARTA ZGŁOSZENIA NA ROZMOWĘ Z KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI LUB
 • FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA CARRERA PROFESIONAL ESTOMATOLOGIA ASIGNATURA CLINICA INTEGRAL
 • POKLICNA MATURA 2008 POKLICNA MATURA 2008 PREDMETNI IZPITNI KATALOG
 • MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ARAŞTIRMA STRATEJİ GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ