edukacja polonistyczna mówienie 6 pkt - wyraża i uzasadnia własną opinię o postaciach i zdarzeniach. odnajduje w tekście dany fragment.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
MÓWIENIE
6 pkt - Wyraża i uzasadnia własną opinię o postaciach i zdarzeniach.
Odnajduje w tekście dany fragment. Twórczo odpowiada. Bierze udział w
inscenizowaniu przeczytanych tekstów. Interpretuje wiersz mówiąc go z
pamięci. Opowiada ulubione baśnie.
5 pkt - Rozmawia na temat przeczytanej lektury. Umie ustalić kolejność
zdarzeń w opowiadaniu, historyjce obrazkowej. Potrafi wypowiedzieć się
na temat miejsca akcji w utworze. Umie określić nastrój w utworze
literackim ( radość, smutek, humor ). Potrafi recytować wiersze. Umie
ułożyć pytania na temat wydarzeń z życia i zawartych w tekście.
4 pkt - Umie opowiedzieć historyjkę obrazkową korzystając bezpośrednio
z niej. Uczestniczy w rozmowie na temat wysłuchanego krótkiego tekstu.
Wyodrębnia zdarzenia w opowiadaniu. Nadaje tytuły historyjkom
obrazkowym. Potrafi przyporządkować tytuły obrazkom w historyjce
obrazkowej. Potrafi poprawnie powiedzieć wiersz z pamięci. Uczestniczy
w rozmowach z rówieśnikami i nauczycielem. Wypowiada się na określony
temat pojedynczymi zdaniami.
3 pkt - Rozmawia opierając się jedynie na własnych doświadczeniach i
przeżyciach. Wyodrębnia zdarzenia w opowiadaniu i historyjce obrazowej
( z pomocą nauczyciela ). Wskazuje pojedyncze postacie w utworze. Umie
nauczyć się na pamięć krótkiego wiersza lub wybranego fragmentu.
Nadaje tytuły ilustracji ( korzystając z pomocy nauczyciela ).
2 pkt - Na pytania odpowiada pojedynczymi zdaniami. Rzadko bierze
udział w swobodnych wypowiedziach. Zazwyczaj nie kończy swoich
wypowiedzi i nie potrafi ich uzasadnić. Ma problemy z nauczeniem się
na pamięć krótkiego wiersza. Nie potrafi sformułować tytułów do
historyjki obrazkowej, posługuje się pojedynczymi wyrazami.
1 pkt - Ma kłopoty z wypowiadaniem się na dany temat. Mówi cicho
pojedynczymi wyrazami. Nie potrafi nauczyć się wiersza na pamięć. Ma
ubogi zasób słownictwa.
CZYTANIE
========
6 pkt - Wyraźnie, z intonacją czyta różne teksty. Czyta wyraźnie, z
intonacją, z podziałem na role. Czyta cicho ze zrozumieniem.
5 pkt - Płynnie czyta różne teksty. Rozumie przeczytany tekst.
4 pkt - Poprawnie czyta różne teksty.
3 pkt - Czyta krótkie teksty drukowane. Czyta krótkie teksty pisane.
2 pkt - Czyta głośno wyrazami, nie zawsze potrafi w sposób płynny
połączyć wyrazy w zdaniu.
1 pkt - Czyta teksty głoskując i sylabizując. Ma kłopoty z
przeczytaniem kilkusylabowych wyrazów.
PISANIE
6 pkt - Potrafi napisać krótkie opowiadanie na podany temat. Umie
wymyślić i zapisać dowolny, krótki tekst. Opisuje przedmioty zgodnie z
podanym planem. Pisze sprawozdania z różnych wydarzeń z pomocą
nauczyciela. Potrafi korzystać z różnych zródeł informacji. Doskonale
pisze z pamięci i ze słuchu.
5 pkt - Umie porządkować zdania w rozsypance zdaniowej. Potrafi opisać
kilkoma zdaniami różne przedmioty. Umie napisać do bliskich osób z
pomocą nauczyciela. Stosuje zwroty grzecznościowe pisząc życzenia.
Robi pojedyncze błędy w pisaniu z pamięci i ze słuchu.
4 pkt - Pisze poprawnie zachowując właściwe proporcje liter w wyrazach
i wyrazów w zdaniu, przy pisaniu w zeszycie lub w ćwiczeniach. Potrafi
zaadresować kopertę. Używa form grzecznościowych układając życzenia.
Robi błędy podczas przepisywania, w pisaniu z pamięci i ze słuchu.
3 pkt - Pisze niestarannie w zeszycie i ćwiczeniach. Pisze w wolnym
tempie. Popełnia liczne błędy podczas przepisywania, jak również
podczas pisania z pamięci i ze słuchu.
2 pkt - Pisze nieczytelnie. Źle łączy litery, nie mieści się w
liniach. Popełnia dużo błędów podczas pisania ze słuchu, pamięci i
przepisywania.
1 pkt - Nie zachowuje prawidłowego kształty liter i łączeń. W pisaniu
z pamięci i ze słuchu myli litery drukowane z pisanymi i nie potrafi
napisać długich wyrazów i zdań.
GRAMATYKA
6 pkt - Doskonale rozpoznaje czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki.
Grupuje wyrazy należące do tej samej rodziny wyrazów. Porządkuje
wyrazy według pierwszej i drugiej litery alfabetu. Określa rodzaje
rzeczownika i przymiotnika. Rozwija zdania. Rozpoznaje czasy
czasownika.
5 pkt - Porządkuje alfabetycznie wyrazy według pierwszej litery.
Rozwija zdanie przez zwiększenie jego składników. Tworzy liczbę mnogą
od podanego rzeczownika. Samodzielnie układa zdanie oznajmujące i
pytające. Rozpoznaje liczbę czasownika i rzeczownika. Rozpoznaje
rzeczowniki i czasowniki w zdaniu.
4 pkt - Układa wyrazy z sylab. Dzieli wyrazy na sylaby. Rozpoznaje
czasowniki i rzeczowniki. Rozwija zdanie podanymi wyrazami. Rozpoznaje
zdanie rozkazujące.
3 pkt - Dzieli słowa na głoski. Dzieli wyrazy na litery. Rozpoznaje
samogłoski w poszczególnych wyrazach. Rozpoznaje w zdaniu liczbę
wyrazów. Rozróżnia i układa zdanie pytające i oznajmujące.
2 pkt - Dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby. Myli samogłoski ze
spółgłoskami, poznane części mowy i rodzaje zdań.
1 pkt - Ma problemy z podziałem wyrazów na głoski, litery, sylaby. Nie
rozpoznaje rodzajów zdań i części mowy.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
6 pkt - Biegle dodaje, odejmuje liczby w zakresie 100, mnoży liczby w
zakresie 100, dzieli liczby przez 5 i 10 w zakresie 100. Samodzielnie
rozwiązuje złożone zadania tekstowe, proponuje różne sposoby
rozwiązań. Biegle oblicza działania stosując kolejność wykonywania
działań. Poprawnie zapisuje liczebniki w zakresie 1000. Wykonuje
działania w zakresie 1000. Odczytuje minuty i godziny na zegarze.
Posługuje się jednostkami wagi – kilogram, dekagram, długości – metr,
centymetr oraz ich skrótami. Umie obliczyć obwód danej figury.
5 pkt - Wyodrębnia podzbiory. Zapisuje słowami liczby w zakresie od 20
do 100. Umie nazywać w działaniach poszczególne liczby. Przedstawia
działania na grafach. Stosuje w obliczeniach prawo przemienności i
łączności dodawania. Stosuje kolejność wykonywania działań z
zastosowaniem nawiasów oraz bez nich. Samodzielnie układa proste
zadania tekstowe. Rozwiązuje zadania złożone z pomocą nauczyciela.
Rozwiązuje zadania tekstowe z wykorzystaniem pojąć: tyle razy więcej,
tyle razy mniej. Stosuje w obliczeniach przemienność dzielenia. Dzieli
w zakresie 30 i mnoży przez 5 i 10 w zakresie 100. Przedstawia
działania odwrotne do dzielenia. Zna jednostki długości, pojemności,
czasu. Odczytuje i zapisuje znaki rzymskie od I do XII. Zapisuje daty
według wzoru. Zapisuje, odczytuje i porównuje liczby trzycyfrowe. Umie
narysować poznane figury geometryczne.
4 pkt - Umie wyodrębnić zbiory. Poprawnie zapisuje słowami liczby w
zakresie 30. Zaznacza liczby na osi liczbowej. Rozkłada liczby na
składniki. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 30. Dodaje i odejmuje
liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20. Rozwiązuje
proste zadania tekstowe posługując się dwoma działaniami. Wskazuje w
liczbie dwucyfrowej cyfrę jedności i dziesiątek. Dodaje i odejmuje w
zakresie od 20 do 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego z pomocą
nauczyciela. Mnoży i dzieli w zakresie 30. Dzieli w zakresie 30 za
pomocą liczmanów. Umie zilustrować mnożenie w zakresie 30. Wypełnia
tabelki matematyczne z pomocą nauczyciela. Rozwiązuje proste zadania
tekstowe . Układa proste zadania tekstowe z pomocą nauczyciela.
Rozpoznaje odcinki prostopadłe i równoległe. Umie przeliczać
pieniądze.
3 pkt - Wyodrębnia zbiory, których elementy spełniają określony
warunek z pomocą nauczyciela. Potrafi dodawać i odejmować w zakresie
20. Zapisuje liczby za pomocą cyfr. Porządkuje liczby rosnąco i
malejąco. Porównuje liczby stosując znaki <,>, =. Rozwiązuje proste
zadania z pomocą nauczyciela. Odczytuje cyfrowy zapis liczb
dwucyfrowych. Dodaje i odejmuje w zakresie od 20 do 100 bez
przekroczenia progu dziesiątkowego i z przekroczeniem z pomocą
nauczyciela. Rozwiązuje z pomocą nauczyciela proste zadania tekstowe.
Zastępuje mnożenie takich samych liczb dodawaniem w zakresie od 0 do
30. Mnoży liczby do 30. Rozpoznaje i nazywa poznane figury
geometryczne.
2 pkt - Potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20 za pomocą liczmanów.
Dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 bez przekroczenia progu
dziesiątkowego z pomocą nauczyciela. Proste zadania tekstowe
rozwiązuje z pomocą nauczyciela. Popełnia drobne błędy w mnożeniu w
zakresie 20. Dzieli w zakresie 20 za pomocą liczmanów.
1 pkt - Popełnia błędy w dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 20.
Ma problemy z rozwiązaniem prostego zadania tekstowego nawet z pomocą
nauczyciela. Myli figury geometryczne. W liczbach dwucyfrowych myli
cyfrę jedności i dziesiątek. Nie umie mnożyć ani dzielić - w zakresie
20 na konkretach.
EDUKACJA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA
6 pkt - Potrafi określić położenie i warunki naturalne swojej
miejscowości i okolicy, krajobraz, elementy przyrody. Umie obserwować
przyrodę , samodzielnie prowadzi kalendarz pogody. Wyjaśnia jak
powstaje owoc. Umie podać różnicę między ptakami i ssakami.
Samodzielnie dokonuje obserwacji przyrody, prowadzi hodowlę w celach
badawczych.
5 pkt - Umie scharakteryzować zawody najczęściej wykonywane prze
mieszkańców okolicy. Opowiada o pracy ludzi na wsi i w mieście.
Rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane. Umie właściwie zachować się w
środkach komunikacji. Zna zasady ruchu drogowego. Wskazuje na mapie
położenie swojej miejscowości. Wymienia elementy pogody. Zna ogólną
budowę wybranych roślin warzywnych. Umie opowiedzieć o drzewach i
krzewach owocowych. Zna pełną nazwę swojej Ojczyzny, jej barwę i
godło. Wie, co może się zdarzyć w następstwie znanych mu zjawisk
przyrodniczych.
4 pkt - Zna zasady zdrowego odżywiania. Zna nazwę poszczególnych pór
roku. Umie wymienić nadziemne i podziemne części roślin. Potrafi
odróżnić drzewo od krzewu. Zna przepisy ruchu drogowego.
3 pkt - Dba o własne zdrowie. Potrafi bezpiecznie poruszać się po
drogach. W małym zakresie opanował podstawowe wiadomości i
umiejętności.
2 pkt - Porusza się bezpiecznie po drogach. Opanował tylko niektóre
podstawowe umiejętności i wiadomości.
1 pkt - Nie opanował nawet koniecznych wiadomości i umiejętności.
EDUKACJA MUZYCZNO-RUCHOWA
6 pkt - Umie zaimprowizować melodię i rytm do tekstów literackich.
Umie zilustrować ruchem treść piosenki oraz odegrać scenki dramowe na
określony temat. Jest bardzo sprawny fizycznie. Świetnie pływa
dowolnym stylem. Dodatkowo uczestniczy w zajęciach sportowych.
5 pkt - Głośno, Wyraznie i samodzielnie śpiewa piosenki. Rozpoznaje
nazwy czterech głosów ludzkich ( sopran, alt, tenor, bas ). Sprawnie
wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Umie samodzielnie wykonać ćwiczenia
zapobiegające skrzywieniu kręgosłupa. Przestrzega zasad sportowej
rywalizacji.
4 pkt - Rozpoznaje poznane na zajęciach instrumenty muzyczne. głośno i
wyraznie śpiewa piosenki razem z innymi. Potrafi uczestniczyć w grach
i zabawach zespołowych ( przestrzega zasad ).
3 pkt - Potrafi ustawić się na zbiórkę i uczestniczyć w grach i
zabawach zespołowych. Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje niedbale i
bardzo niechętnie. Niechętnie śpiewa poznane piosenki.
2 pkt - Nie opanował poznanych piosenek, czasami śpiewa tylko
fragmenty. Niechętnie wykonuje poznane ćwiczenia gimnastyczne i
nieregularnie przynosi strój gimnastyczny. Ma problemy z
przestrzeganiem zasad rywalizacji.
1 pkt - Nie wykonuje ćwiczeń gimnastycznych. Nie przynosi stroju
gimnastycznego. Nie chce śpiewać poznanych piosenek. Nie przestrzega
zasad sportowej rywalizacji.
EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA
6 pkt..- Potrafi postrzegać, oceniać i wyrażać na płaszczyźnie i w
bryle cechy ludzi, zwierząt, przedmiotów, zjawisk, stany uczuciowe
oraz nastrój. Potrafi zaplanować etapy własnego działania. W twórczy
sposób wykonuje prace plastyczno-techniczne. Projektuje reklamy,
modeluje z gliny.
5 pkt - Potrafi tworzyć barwy pochodne i nazywać je. Wykonuje prace
plastyczne różnymi technikami. Wykonując prace plastyczne potrafi
zagospodarować całą powierzchnię kartki. Potrafi zilustrować tekst
literacki i utwór muzyczny. Sprawnie wycina nożyczkami drobne
elementy. Umie właściwie dobrać materiał do wykonywanej pracy
technicznej. Estetycznie wykonuje swoje prace.
4 pkt - Potrafi rozpoznać i wybrać narzędzia do pracy. Dba o porządek
i czystość w miejscu pracy. Nie wykorzystuje pełnej gamy kolorów.
Prace ubogie w szczegóły.
3 pkt - Potrafi rysować linie proste i faliste. Umie wykonywać prace
plastyczne kredkami. Prace schematyczne. Nie dba o estetykę wykonanych
prac.
2 pkt - Często nie ma materiałów na zajęcia. Prace są niedbałe,
nieestetyczne. Nie przyjmuje pomocy kolegów i nauczyciela.
1 pkt - Nie przynosi potrzebnych materiałów. Odmawia wykonania
jakiejkolwiek pracy.

 • GTAPTEGARCÍA MORENO 3 28003 MADRID TELEFONO 915332420 FAX 915536814
 • SOCIETATEA COMERCIALĂ COD UNIC DE ÎNREGISTRARE SEDIUL
 • PASO 2 BUSCAR Y EVALUAR FUENTES DE INFORMACIÓN GENERALMENTE
 • AN FTIR BASED INSTRUMENT FOR MEASURING INFRARED DIFFUSE REFLECTANCE
 • POLÍTICA INTERNA SOLICITUDES REDUCCION DE CUOTAS ORDINARIAS DE ASOCIADOS
 • 35 BAB 2 LANDASAN TEORI 21 PENGERTIAN SUMBER DAYA
 • 2008 2009 EĞİTİMÖĞRETİM YILI VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI DENETLEME
 • CONTENT VALIDITY REPORT FOR THE PHYSICAL ABILITY TEST
 • SMĚRNICE O PŘÍSPĚVKU NA SPRÁVU DOMU A POZEMKU A
 • JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA PROSEDUR KERJA SISTEM PERAKAUNAN BERKOMPUTER
 • ENGLISH LISTENING PRACTICE STUDENT´S NAME TEACHER´S NAME LUIS
 • DROITS D’AUTEUR QUESTION AU SERV JURIDIQUE UNE PERSONNE
 • COMPENSATORY WETLAND MITIGATION THIS WORKSHOP WILL PROVIDE A
 • STANDARD LANGUAGE IDEOLOGY IN CONTEMPORARY EUROPE (SLICE) AIM (WHAT
 • HUBERT H HUMPHREY SCHOOL OF PUBLIC AFFAIRS UNIVERSITY OF
 • ANEXO I DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO BREVE DESCRIPCIÓN DEL
 • INSCRIPCIONES APELLIDOS…………………………………………………………………… NOMBRE…………………………………………………………………… CENTRO DE TRABAJO…………………………………………�
 • CAROLS FOR CHRISTMAS PLAY MARY’S BOY CHILD
 • R O M A N I A COLEGIUL DE
 • PMVZLENINGEN PMVZLENINGEN 10102018 STARTLENING HANDLEIDING INHOUDSTAFEL I WETTELIJK
 • BIENES INMUEBLES PARA REMATAR DATOS DE LOS INMUEBLES DATOS
 • 2019 METŲ SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO ATASKAITA
 • (FORM REFERENCE 1) COI DISCLOSURE FORM FOR COMMITTEE MEMBERS
 • REGLAMENTACION SOBRE LINEAS AEREAS EXTERIORES ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ELECTROTÉCNICOS
 • ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
 • RADZANOWO DNIA…………………………… (DATA) …………………………………………………… …………………………………………………… (DANE WNIOSKODAWCY) WÓJT
 • JUSTINTIME JUSTINTIME (JIT) 1 CO JE JUSTINTIME JUSTINTIME (JIT)
 • 19 ROK RADA PROŠIRENOG SASTAVA IZBORNE KOMISIJE NAČIN I
 • CÓDIGO N DAGRH0042 PAGINAS 1 DE 2 FECHA EMISIÓN
 • PROGRAM PEDAGOŠKOPSIHOLOŠKODIDAKTIČKOMETODIČKE IZOBRAZBE OBAVIJEST O DRUGOM UPISNOM ROKU U