studia magisterskie na iś pytania (zagadnienia) z przedmiotu „automatyzacja w inżynierii środowiska” semestr letni 2007/2008. 1.

Studia magisterskie na IŚ
Pytania (zagadnienia)
z przedmiotu „Automatyzacja w Inżynierii Środowiska”
semestr letni 2007/2008.
1.
Podać definicję pojęć „regulacja” i „sterowanie”. Wymienić rodzaje
regulacji i sterowania. Podać przykłady ich stosowania w
inżynierii środowiska.
2.
Opisać sposoby sporządzania charakterystyk statycznych obiektów
regulacji (narysować przykładową charakterystykę statyczną obiektu
- zawór plus wymiennik ciepła).
3.
Opisać analityczną metodę sporządzania charakterystyki dynamicznej
obiektów regulacji (podać stosowane zapisy transmitancji
obiektów).
4.
Opisać na przykładzie ogrzewanego pomieszczenia doświadczalną
metodę sporządzania charakterystyki dynamicznej obiektów regulacji
(opisać graficzną postać charakterystyki).
5.
Narysować i opisać charakterystykę przykładowego astatycznego
obiektu regulacji.
6.
Narysować i opisać charakterystykę przykładowego proporcjonalnego
obiektu regulacji
7.
Narysować i opisać charakterystykę przykładowego obiektu regulacji
proporcjonalnego z opóźnieniem
8.
Narysować i opisać charakterystykę przykładowego obiektu regulacji
inercyjnego pierwszego rzędu
9.
Narysować i opisać charakterystykę przykładowego obiektu regulacji
inercyjnego pierwszego rzędu z opóźnieniem
10.
Narysować i opisać charakterystykę przykładowego obiektu regulacji
inercyjnego wyższego rzędu.
11.
Podać definicję oraz zastosowanie stopnia trudności regulacji
obiektu?
12.
Narysować i opisać charakterystyki dynamiczne poszczególnych typów
regulatorów
13.
Podać definicję poszczególnych nastaw regulatorów: zakresu
proporcjonalności regulatora, czasu zdwojenia (całkowania) oraz
czasu wyprzedzenia (różniczkowania).
14.
Opisać kryteria oceny jakości regulacji w układzie regulacji.
15.
Opisać zasady doboru nastaw regulatora PID metodami J.G. Zieglera
i N.B. Nicholsa oraz Chien, Hrones i Reswick’a, na czym polega
samostrojenie regulatorów PID?
16.
Na czym polega regulacja cyfrowa? Opisać schemat funkcjonalny
regulatora cyfrowego.
17.
Rodzaje pamięci stosowane w regulatorach cyfrowych.
18.
Wymienić kryteria doboru regulatorów (sterowników) cyfrowych.
19.
Krótko opisać budowę i zastosowanie sterowników kompaktowych i
modułowych, podać przykłady aktualnie produkowanych sterowników
poszczególnych typów.
20.
Opisać charakterystykę sterowników swobodnie programowalnych, ich
zalety i wady.
21.
Opisać znormalizowane (tekstowe i graficzne) metody (norma IEC
1131) programowania sterowników swobodnie programowalnych.
22.
Narysować przykładowy algorytm sterowania (np. z zakresu
wentylacji) zaprogramowany metodą graficzną schematów blokowych.
23.
Narysować budowę i opisać zasadę działania i doboru regulatorów
bezpośredniego działania różnicy ciśnień i przepływu.
24.
Narysować budowę i opisać zasadę działania regulatorów temperatury
bezpośredniego działania.
25.
Podać definicję regulacji dwustanowej i narysować przebieg
wartości regulowanej w układzie z regulatorem dwustanowym.
26.
Narysować schemat budowy i opisać zasadę działania termostatów
stosowanych w automatyce budynków. Podać zakres zastosowań w
ogrzewaniu i wentylacji.
27.
Opisać budowę, sposób montażu i działanie termostatu
przeciwzamrożeniowego nagrzewnic wentylacyjnych.
28.
Wymienić niezbędne warunki techniczne do zabezpieczenia
nagrzewnicy przed zamrożeniem.
29.
Opisać budowę i zastosowanie presostatów różnicy ciśnień w
wentylacji. Narysować sposób montażu.
30.
Podać definicję współczynników przepływu i autorytetu (dławienia)
zaworów regulacyjnych przelotowych i trójdrogowych.
31.
Co to jest charakterystyka otwarcia zaworu regulacyjnego,
narysować typowe charakterystyki otwarcia stosowanych zaworów oraz
opisać wpływ konstrukcji grzyba na charakterystykę otwarcia
zaworu.
32.
Narysować i opisać (równanie) liniową charakterystykę przepływową
zaworu regulacyjnego.
33.
Narysować i opisać (równanie) stałoprocentowej charakterystyki
przepływowej zaworu
34.
Podać dopuszczone normą różnice w rzeczywistej i nominalnej
charakterystyce przepływowej zaworu stałoprocentowego.
35.
Opisać wpływ współczynnika dławienia na kształt charakterystyki
eksploatacyjnej zaworów liniowych i stałoprocentowych.
36.
Na czym polega dobór zaworów regulacyjnych metodą minimalizacji
wahań współczynnika wzmocnienia obiektu regulacji (Trefnego).
37.
Narysować charakterystyki statyczne instalacji (zawór + wymiennik)
przy zastosowaniu zaworu o charakterystyce liniowej i
stałoprocentowej. Na czym polega optymalizacja doboru
charakterystyki roboczej przepływowej zaworu regulacyjnego
przelotowego?
38.
Podać definicję współczynnika wzmocnienia (przenoszenia)
instalacji z zaworem regulacyjnym. Jaka wartość współczynnika
zapewnia dobrą jakość regulacji?
39.
Podać definicję i zalecane wartości współczynnika autorytetu
zaworu przelotowego.
40.
Na czym polega sprawdzenie zagrożenia kawitacją zaworu
regulacyjnego.
41.
Opisać niepożądany wpływ wahań ciśnienia dyspozycyjnego oraz
przewymiarowania zaworów regulacyjnych na jakość regulacji.
42.
Opisać rodzaje wykonań zaworów regulacyjnych trójdrogowych oraz
sposoby ich montażu. Podać definicję współczynników dławienia i
tłumienia.
43.
Narysować przykładowe charakterystyki przepływowe zaworów
trójdrogowych i wskazać wielkości wpływające na ich kształt w
warunkach eksploatacyjnych.
44.
Opisać zasady doboru średnic zaworów trójdrogowych. Podać zalecane
wartości współczynnika autorytetu.
45.
Narysować typowe charakterystyki robocze przepływu przepustnic
żaluzjowych. Podać zalecane wartości współczynnika dławienia
przepustnic regulacyjnych przy ich doborze.
46.
Opisać budowę i zasady doboru siłowników elektrycznych zaworów
regulacyjnych.
47.
Opisać budowę i zasadę działania siłowników elektrohydraulicznych
48.
Opisać budowę i zasadę działania siłowników termoelektrycznych
49.
Opisać budowę i zasadę działania siłowników elektromagnetycznych
50.
Opisać budowę rezystancyjnych czujników temperatury RTD i
narysować charakterystykę czujnika Pt 100.
51.
Opisać budowę rezystancyjnych czujników temperatury termistorowych
NTC i narysować przykładową charakterystykę statyczną. Czym się
różni czujnik pasywny od aktywnego?
52.
Opisać budowę i zasadę działania elektrycznych czujników
wilgotności powietrza (rezystancyjny i pojemnościowy).
53.
Opisać budowę i zasadę działania przetworników ciśnienia.
54.
Opisać zasadę pomiaru zawartości CO2 w powietrzu.
55.
Opisać zasadę i zastosowanie czujników jakości powietrza VOC.
56.
Opisać zasadę działania systemu zliczania osób. Narysować schemat
montażu czujników.
57.
Wymienić typowe elementy wyposażenia szaf sterowniczych.
58.
Opisać sposób oznaczania wymagań dotyczących szczelności obudowy
szafy (IP).
59.
Co powinna zawierać dokumentacja techniczno-robocza (DTR) szafy
sterowniczej?
60.
Wymienić funkcje komputerowego systemu monitoringu.
61.
Opisać strukturę komputerowego systemu monitoringu.
62.
Opisać sposoby przesyłania danych w komputerowych systemach
monitoringu.
63.
Struktura i podstawowe elementy systemów BMS.
64.
Pożądane cechy BMS.
65.
Wymagania stawiane BMS
66.
Główne zadania i zakres działania komputerowych systemów IB
67.
Otwartość i interoperacyjność systemów (BMS).
68.
Technologia LonWorks.
69.
Standard komunikacyjny BACnet
70.
Europejska Magistrala Komunikacyjna EIB (KONEX)
71.
Integracja komputerowych systemów zarządzania w budynkach.
72.
Funkcje realizowane w zakresie zarządzania energią w budynku.
73.
Struktura BEMS wykorzystującego emulator obiektu
74.
Oprogramowanie aplikacyjne BEMS – poziomy zarządzania energią
75.
Przykładowe algorytmy zarządzania energia w budynku.
Prowadzący: Prof. PWr dr hab. inż. JAN SYPOSZ
=============================================

 • PRILOG 5 – OKVIRNI SPORAZUM GRAD RIJEKA RIJEKA KORZO
 • FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE ORIENTADOR ESTE FORMULÁRIO TEM POR
 • EMAIL RETENTION GUIDELINES JUNE 2010 FOR MARION COUNTY EMPLOYEES
 • REQUERIMIENTOS DE EMPLEO PARA LAS MUJERES Y LOS VARONES
 • CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DE CHILE 4
 • C OLEGIO INTERNACIONAL TORREQUEBRADA MATEMÁTICAS PROBLEMA 1 SE
 • T ECNOLÓGICO DE MONTERREY PDHD 2007 PROCESO DE FORMACIÓN
 • MARTIN BUSCH SEMINAR CULTURAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CHINA
 • N TEXTO PARA CONSULTA PÚBLICA R24 MINISTÉRIO DO TRABALHO
 • 33 AURREINSKRIPZIOA EGITEKO ESKABIDE ORRIA HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
 • 2 SKRAĆENI ZAPISNIK SA 23 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE
 • PROCESSO Nº 70009015504 – TRIBUNAL PLENO CLASSE AÇÃO DIRETA
 • SUSAN E SANDUSKY 6TH GRADE TEACHER BOOTHFICKETT MATHSCIENCE MAGNET
 • LAS MIS PENAS MADRE CANCIONERO DE PALACIO S XVI
 • PRIME MINISTER’S OFFICE COMMUNICATIONS DEPARTMENT TRANSLATION JULY 13 2008
 • INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE ESTÁGIO 1 DEVERÁ
 • EL ADOLESCENTE NORMAL CAMBIOS PSICOSOCIALES EN LOS ADOLESCENTES Y
 • MERCEDARIAS 1 LAS ALABANZAS (MARCHA MERCEDARIA) ALABANZAS TRIBUTA EN
 • VADELİ İŞLEM KONTRATLARINDA GÜNLÜK DENGELEME KARZARAR HESABI VOBALTIN VADELİ
 • AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA EXPEDIENTE Nº 61442019 ASUNTO CONVOCATORIA DE
 • MODEL QUESTIONNAIRE TO BE COMPLETED BY PERSONS ALLEGING ARBITRARY
 • GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DIRECCIÓ
 • MADRE GIOVANNA FRANCESCA UNA PEQUEÑA GRAN MUJER ILUSTRACIONES DE
 • DEPARTMENT OF HOUSING AND RESIDENCE LIFE ROOMMATE AGREEMENT WORKSHEET
 • AI MARGINI DELLA CONFUSIONE C’È SEMPRE IL MARE AI
 • ATLETA SECTOR ESPECIALIDAD RESPONSABLE SEGUIMIENTO TECNIFICACIÓN RESPONSABLE SECTOR DE
 • ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA TEORÍA DE LOS
 • KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER KVVMTJF91512004 TÁJÉKOZTATÓ A KORMÁNY RÉSZÉRE
 • UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 • I PRINCIPALI GAS DI COMBUSTIONE L’OSSIDO DI CARBONIO (CO