kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty na obszarze województwa, a w szczególności: 1.

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w
zakresie oświaty na obszarze województwa, a w szczególności:
1.
sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi
przedszkolami, szkołami i placówkami, które znajdują się na
obszarze województwa opolskiego;
2.
wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
3.
współdziała z radami oświatowymi;
4.
wykonuje zadania organu wyższego stopnia w stosunku do:
a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach
publicznych szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez
osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych szkół i
placówek,
b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy
uczniów;
5.
realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z
organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i
realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki
oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
6.
opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie
doskonalenia nauczycieli,
7.
organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne
formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na
obszarze województwa;
8.
współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
9.
współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w
realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników
nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia
nauczycieli;
10.
wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
11.
opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia
nauczycieli;
12.
opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek;
13.
współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i
placówek;
14.
współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi
podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i
młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii
społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
15.
nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku na obszarze
województwa;
16.
wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w
szczególności w zakresie obronności.
W wykonywaniu zadań Opolskiego Kuratora Oświaty wspiera urząd -
Kuratorium Oświaty w Opolu.
Możecie tutaj Państwo:
- załatwić sprawy związane z awansem zawodowym nauczycieli,
akredytacją placówek oświatowych,
- uwierzytelnić świadectwo ,
- uzyskać duplikat świadectwa ze zlikwidowanej placówki,
- uzyskać klauzulę apostille,
- uzyskać dostęp do informacji publicznej,
- otrzymać zgodę na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego i kursów
pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- złożyć oświadczenie lustracyjne, wnioskować o nagrody i odznaczenia
dla nauczycieli,
- uzyskać patronat Opolskiego Kuratora Oświaty,
- potwierdzić wykształcenie uzyskane za granicą,
- przekazać dokumentację zlikwidowanej placówki edukacyjnej,
- uzyskać opinię Opolskiego Kuratora Oświaty,
- otrzymać zgodę na szkolną wycieczkę zagraniczną,
- załatwić sprawy związane ze zorganizowanym wypoczynkiem dzieci i
młodzieży,
- uzyskać zgodę na zatrudnienie w szkole osoby nie będącej
nauczycielem bądź nauczyciela nieposiadającego odpowiednich
kwalifikacji,
- złożyć wniosek o publikację szczególnych osiągnięć uczniów i
nauczycieli na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu,
- złożyć skargę lub wniosek.

 • EN UNA TEMPESTAD – VOCABULARIO EL SOPLO EL
 • THE 1910 TO WORLD WAR 2 ERA THE FIRST
 • GOOGLE NEW TO GMAIL? CREATE AN ACCOUNT SIGN IN
 • O BČINA ŠKOFJA LOKA SPVCP – TEHNIČNA KOMISIJA
 • CHAPTER 7 DEMAND FORECASTING IN A SUPPLY CHAIN
 • TIP VE SAĞLIK KURULUŞLARINDA BILGI YÖNETIMI KNOWLEDGE MANAGEMENT IN
 • PRENEHANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRENEHANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE
 • ATTACHMENT A………………………HIPAA BREACH PENALTIES HIPAA BREACH PENALTIES PENALTIES FOR
 • IPA INVESTMENT POLICY DRAFT PAGE 9 IPA POLICY
 • KURMA LA TORTUGA Y EL OCÉANO DE LECHE LEYENDA
 • RESOLUCIÓN Nº 003 JTCER PARANÁ 28 DE MAYO DE
 • CO103 COST CENTER (CC) MAINTENANCE NOTES IF A
 • OVERVIEW ИНСТРУКЦИЯ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК МО ПОКАЗАТЕЛИ (ФАКТ)
 • CHAPTER 8 SOLUTIONS TEST BANK TYPE
 • SURVEY OF MEALL CALA 16 JULY 2009 THE TEAM
 • APPLICATION PACK RESIDENTS’ AND VISITORS’ PERMITS ZONES
 • IN THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE B E T
 • FICHA DE DATOS PARA EL PLANEAMIENTO GENERAL DATOS ADMINISTRATIVOS
 • IL TEATRO GRECO TUTTE LE NOTIZIE CHE SI
 • PEDAGÓGIA A CSALÁDI NEVELÉS TÍPUSAI ÉS AZOK HATÁSAI A
 • TEMPLATE EVALUATING TEXTS AND ESTABLISHING A CENTRAL PROPOSITION YOU
 • RESOLUCIÓN NÚMERO DE HOJA N° 7 RECTANGLE 4
 • TRABAJO 1ª EVALUACIÓN FYQ4 CURSO 1617 2 LOS
 • BACHILLERATO SEGUNDO CURSO PROYECTO BIOLOGÍA BIOLOGÍA EXTREMADURA CURRÍCULO
 • ALTERNATIVE EDUCATION FOR DISRUPTIVE YOUTH (AEDY) REFERRAL FORM DATE
 • DECRETO 1342002 DE 18 DE JULIO POR EL QUE
 • 8 VIII PODBESKIDZKI KONKURS HISTORYCZNY „SOLIDARNI” ETAP FINAŁOWY –
 • CRITICAL LIMIT SUMMARY FOR BACON PROCESSING A TYPICAL HAZARD
 • ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE GRADA SINJA JE NA
 • FICHA DE DATOS SOCIO EMPRESAS INTERESADAS EN SER