kielce, dn. 29.07.2013r. załącznik nr 1 dot. ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej komendy wojewódzkiej policji w kielcach

Kielce, dn. 29.07.2013r.
Załącznik nr 1
Dot. ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy
Wojewódzkiej Policji w Kielcach
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w KIELCACH
Wydział Łączności i Informatyki, ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż zbędnego majątku ruchomego
urządzeń teleinformatyki:
1.
Router teletransmisyjny Vanguard V6455 – 16 szt.
nr identyfikacyjny sprzętu: 20590, rok produkcji 2003, urządzenia
sprawne technicznie,
cena wywoławcza 2 000 zł za jedną sztukę, nr inwentarzowe urządzeń:
1) KWP/WŁ/IV/2111/09 ; 2) KWP/WŁ/IV/2143/09 ; 3) KWP/WŁ/IV/2135/09 ;
4) KWP/WŁ/IV/2137/09 ; 5) KWP/WŁ/IV/2141/09 ; 6) KWP/WŁ/IV/2072/09 ;
7) KWP/WŁ/IV/2129/09 ; 8) KWP/WŁ/IV/2070/09 ; 9) KWP/WŁ/IV/2085/09 ;
10) KWP/WŁ/IV/2144/09 ; 11) KWP/WŁ/IV/2119/09 ; 12) KWP/WŁ/IV/2069/09
;
13) KWP/WŁ/IV/2079/09 ; 14) KWP/WŁ/IV/2123/09 ; 15) KWP/WŁ/IV/2127/09
;
16) KWP/WŁ/IV/2128/09 ;
2.
Router teletransmisyjny Vanguard V6455 – 2 szt.
nr identyfikacyjny sprzętu: 20594, rok produkcji 2003, urządzenia
sprawne technicznie,
cena wywoławcza 2 500 zł za jedną sztukę, nr inwentarzowe urządzeń:
1) KWP/WŁ/IV/2163/09 ; 2) KWP/WŁ/IV/2162/09 ;
3.
Siłownia WSZ-06 02 – 2 kpl.
nr identyfikacyjny sprzętu: 20600, rok produkcji 2006, urządzenia
sprawne technicznie,
cena wywoławcza 2 500 zł. za 1 kpl., nr inwentarzowe urządzeń:
1) KWP/WŁ/VI/1916/09 ; 2) KWP/WŁ/VI/1915/09 ;
4.
Stacja bazowa VX-4000V-PL z dokumentacją użytkownika – 3 kpl.
nr identyfikacyjny sprzętu: 25049, rok produkcji 2005, urządzenia
sprawne technicznie
cena wywoławcza 1 500 zł. za jeden kpl., nr inwentarzowe urządzeń:
1.
KWP/WŁ/VI/1512/05 ; 2) KWP/WŁ/VI/1514/05 ; 3) KWP/WŁ/VI/1506/05 ;
5.
Radiotelefon bazowy VX-4000-PL-Daxon – 1 kpl.
nr identyfikacyjny sprzętu: 25541, rok produkcji 2006, urządzenie
sprawne technicznie,
cena wywoławcza 2 500 zł., nr inwentarzowy urządzenia:
KWP/WŁ/VI/1537/06 ;
6.
System zasilania gwarantowanego WSZ-06 – 8 kpl.
nr identyfikacyjny sprzętu: 30028, rok produkcji 2006, urządzenia
sprawne technicznie,
cena wywoławcza 2 500 zł za jeden kpl., nr inwentarzowe urządzeń:
1) KWP/WŁ/VI/1654/06 ; 2) KWP/WŁ/VI/1653/06 ; 3) KWP/WŁ/VI/1652/06 ;
4) KWP/WŁ/VI/1651/06 ; 5) KWP/WŁ/VI/1650/06 ; 6) KWP/WŁ/VI/1649/06 ;
7) KWP/WŁ/VI/1648/06 ; 8) KWP/WŁ/VI/1655/06 ;
7.
Stanowisko do obsługi systemu mapowego – 1 szt.
nr identyfikacyjny sprzętu: 61167, rok produkcji 2003, serwer IBM ma
uszkodzoną płytę główną
i system dysków, bez oprogramowania i aplikacji, sprzęt jako serwer
przestarzały technologicznie.
cena wywoławcza 1 500 zł., nr inwentarzowy urządzenia:
KWP/WŁ/IV/0454/03 ;
Oferty należy składać w terminie do 19 sierpnia 2013r. do godz. 10.00
w :
Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2013r. o godz. 10.10 w:
Sekretariacie Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej
Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
Urządzenia można oglądać w dniach 07-09 sierpnia 2013r. w godz. od
9.00 do 12.00 w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Kielcach przy
ul. Seminaryjskiej 12, po uprzednim ustaleniu telefonicznym. Osoby
upoważnione do kontaktu i udzielania dodatkowych wyjaśnień i
informacji zainteresowanym:
1.
Oleksiak Edward, tel. (41) 349 2273
e-mail: [email protected]
2.
Stanisław Paluch, tel. (41) 349 2212
e-mail: [email protected]
Wymagania przetargu odnośnie wadium:
1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w
wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego
majątku ruchomego.
2.
Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
3.
Kupujący, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną
formą wadium zostanie wykluczony z przetargu.
4.
Wadium złożone przez Kupujących, których oferty nie zostały
wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni,
odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
5.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
6.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Kupujący który wygrał
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
7.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każde kupowane
urządzenie, należy wpłacić do dnia 16 sierpnia 2013r. na konto:
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
NBP O/ Kielce - nr konta : 23101012380804191391200000
8.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i
musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Za
termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku
bankowego Sprzedającego.
9.
Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać min. nazwę urządzenia,
numer identyfikacyjny oraz ilości, które wpłacający zamierza
nabyć.
Wymagania przetargu odnośnie składania ofert:
1.
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a.
Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę Kupującego.
b.
Nazwę urządzenia, nr identyfikacyjny, liczbę i oferowaną cenę
na urządzenie. W przypadku podania nr inwentarzowego oferowana
cena dotyczy tylko i wyłącznie tego urządzenia.
W przypadku podania samego numeru identyfikacyjnego oferowana
cena dotyczy dowolnej szt. urządzenia o podanym kodzie
identyfikacyjnym.
c.
Oświadczenie Kupującego, że zapoznał się ze stanem przedmiotu
przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające
z rezygnacji z oględzin.
2.
Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane.
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. Każda strona oferty zawierająca treść musi zawierać podpis
osoby upoważnionej do składania oferty.
3.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na
składanie ofert w postaci elektronicznej.
4.
Ofertę należy złożyć w kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę z ofertą należy
zaadresować zamieszczając następujące informacje:
Wydział Łączności i Informatyki KWP w Kielcach
ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce
Oferta na zakup urządzeń teleinformatyki
Nie otwierać przed 19.08.2013, godz. 10:10
5.
W przypadku braku w/w informacji Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np.
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a
w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej
nie otwarcie
w trakcie sesji otwarcia ofert.
6.
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu
składania ofert.
7.
Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia
przetargu.
8.
Kupujacy ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty.
9.
Cena brutto zakupu musi być podana w złotych polskich cyfrowo i
słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Rozliczenia między Sprzedającym, a Kupującym będą regulowane w
złotych polskich.
10.
Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli:
a.
Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym
miejscu lub przez Kupującego, który nie wniósł wadium.
b.
Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, lub
są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość,
zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za
nową ofertę.
c.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia
niezwłocznie Kupującego.
Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy:
1.
Komisja przetargowa wybiera Kupującego, który zaoferował najwyższą
cenę.
2.
Kupujący mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W
przypadku nieobecności Kupującego przy otwieraniu ofert,
zamawiający prześle Kupującemu protokół z sesji otwarcia ofert na
jego pisemny wniosek.
3.
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Kielcach oraz na
tablicy ogłoszeń Biura przepustek KWP w Kielcach, ul.
Kusocińskiego 51.
4.
Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku przetargu
oraz o terminie zawarcia umowy. Umowa sprzedaży zostanie podpisana
w terminie do 7 dni w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Sprzedającego.
5.
W razie ustalenia, że kilku Kupujących zaoferowało tą samą cenę,
komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie
aukcji pomiędzy tymi Kupującymi. Komisja przetargowa zawiadamia
Kupujących, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie, miejscu
i sposobie przeprowadzenia aukcji.
6.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie
wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od
dnia zawarcia umowy sprzedaży.
7.
Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu
przez nabywcę ceny nabycia.
8.
Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
4
ul. Seminaryjska 12 tel. (41) 349-22-00 tel. resort. (802) 22-00
www.swietokrzyska.policja.gov.pl
25 – 372 Kielce fax. (41) 349-22-05 fax. resort. (802) 22-05

 • UNIVERSIDAD DE OVIEDO GERENCIA IMPRESO DE DATOS BANCARIOS DE
 • NUMBER AS91330 VERSION 2 PAGE 3 OF 3 ACHIEVEMENT
 • ZGODY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • FOSTER CARERS LEARNING LOG NAME­­­­­­­­­­­­­­­­­ DATE ­ WHAT WAS
 • NEW SCHEME OF DEGREE CLASSIFICATION FOR INTEGRATED FOURYEAR DEGREE
 • SPEC NOTE THIS GUIDE SPECIFICATION INCLUDES MATERIALS AND METHODS
 • VINKOVCI 21 SVIBNJA 2018 GODINE MINISTARSTVO MORA PROMETA I
 • OBSZARY ZARZĄDZANIA PLACÓWKĄ MEDYCZNĄ W SYTUACJI WYSTĄPIENIA PANDEMII GRYPY
 • SOURCE SEPARATED ORGANIC MATERIALS TRANSFER FACILITY PBR NOTIFICATION FORM
 • COME THE KINGDOM OF YOU “YOUR KINGDOM COME” MIGHT
 • DONOSTIA OSPITALEA HOSPITAL DONOSTIA EXAMEN DE PATOLOGIA QUIRÚRGICA
 • Z HLEDISKA PRÁVNÍ FORMY JSOU VHODNÍ ŽADATELÉ NÁSLEDUJÍCÍ (TENTO
 • FAIRMONT POLICEMARTIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE EDUCATIONAL PARTNERSHIP PURPOSEGOALS THE
 • SCORING INSTRUCTIONS FOR THE BEING A PARENT SCALE (MEASURE
 • THERE ARE 6 TEXT FILES CONTAINING SUMMARY GENE EXPRESSION
 • ANITA WALZ DEPARTMENT OF GEOGRAPHY MARSHALL UNIVERSITY ONE JOHN
 • CALL FOR TENDERS EEANSV10004 ANNEX 2 IDENTIFICATION SHEET
 • NUMBER AS91097 VERSION 3 PAGE 3 OF 3 ACHIEVEMENT
 • I BAMBINI DI 1 B SONO I NUOVI POETI
 • TERENYI ZOLTÁN A CSOPORTPSZICHOTERÁPIA ONLINE (SZÁMÍTÓGÉP ÁLTAL KÖZVETÍTETT) FORMÁJÁNAK
 • AVPDCINF1 PAGE 7 E AVPDCINF1 ORIGINAL ENGLISH DATE MAY
 • JESUS TAKES THE CUP OF SUFFERING JOHN 18127 KEY
 • THE KNARES MEDICAL PRACTICE DUTY OF CANDOUR AND BEING
 • MAILS CIR CANVIS ÚLTIM ENVIAMENT SET 09 DARRERA ACTUALITZACIÓ
 • ROTARY ROTARY INTERNATIONAL | ONE ROTARY CENTER | 1560
 • DRAFT 91509 DISCIPLINARY AND SEPARATION ACTIONS 67 TERMINATION OF
 • РЕКТОРУ ГОРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ВС ЛИТВИНЕНКО ЗАЯВКА ПРОШУ ВАС ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
 • WHY REAWAKEN THE QUESTION OF BEING? [IN R POLT
 • SAMPLE FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT (FONSI) AND REQUEST
 • ANEXO II – BIS 1 ALCANCE DE LOS PROGRAMAS