aneks nr 1 do umowy nr ….......... /20……... z dnia ………… w sprawie warunków odpłatności na studiach stacjonarnych/niestacjonarnych*

Aneks nr 1
do umowy nr ….......... /20……... z dnia …………
w sprawie warunków odpłatności na studiach
stacjonarnych/niestacjonarnych*
zawarty w dniu ……….
pomiędzy:
Politechniką Opolską z siedzibą w Opolu, 45-758 Opole, ul. Prószkowska
76, reprezentowaną przez …………………………………………………..., zwaną dalej Uczelnią,
a
………………………………………………………………, legitymującą (ym) się dokumentem tożsamości
seria ………nr…………. ………..... zam. …………….………...,
………………………………………...............................................................………,
zwaną (ym) dalej Studentem
i
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i siedziba pracodawcy studenta; nr NIP, REGON, KRS)
…………………………………………………………………………………………………., reprezentowanym (ą) przez
……………………………, zwanym (ą) dalej Pracodawcą.
W związku z ponoszeniem w całości/ w …. %* kosztów opłaty za studia
przez Pracodawcę Studenta, Strony postanawiają co następuje:
§ 1.
W umowie nr …./20… w sprawie warunków odpłatności na studiach
stacjonarnych/niestacjonarnych* zawartej w dniu …………… wprowadza się
następujące zmiany:
1.
po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
㤠3a.
Pracodawca oświadcza, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez
Studenta polegające na kształceniu w ramach studiów
stacjonarnych/niestacjonarnych* na kierunku ……., odbywa się z
inicjatywy/ za zgodą* Pracodawcy.”;
2.
w § 4:
a.
po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4b w brzmieniu:
„4a. Pracodawca zobowiązuje się wnosić opłaty, o których mowa w ust. 1
pkt …..
w całości/w …. %*. Student zobowiązuje się wnosić opłaty, o których
mowa
w ust. 2 1 pkt ….. w … %*.
4b. Pracodawca wnosi opłaty na podstawie wystawionych przez Uczelnię
faktur VAT pro forma. Po wpłynięciu opłaty na rachunek bankowy Uczelni
w terminie do 14 dni Uczelnia wystawi fakturę VAT”;
3.
w § 5 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Opłaty za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, w
wysokościach określonych w ust. 2-3, wnosi Student/Pracodawca*.”;
4.
§ 6 otrzymuje brzmienie:
㤠6
1.
Pracodawca/i Student* zobowiązuje/-ą* się do terminowego wnoszenia
opłat.
2.
Pracodawca/Student wnosi opłaty na indywidualny numer rachunku
bankowego: ……
3.
Za datę wniesienia opłaty uważa się datę uznania rachunku
bankowego, o którym mowa w ust. 2.
4.
Opóźnienie w dokonaniu opłat, o których mowa w § 4, skutkuje
naliczeniem przez Uczelnię odsetek ustawowych.
5.
Pracodawca wnosi opłaty na podstawie wystawionych przez Uczelnię
faktur VAT pro forma. Po wpłynięciu opłaty na rachunek bankowy
Uczelni w terminie do 14 dni Uczelnia wystawi fakturę VAT.
6. Student zobowiązany jest, na wezwanie Uczelni, do okazania dowodu
wniesienia opłaty.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
㤠7
1. W przypadku niewniesienia wymaganej opłaty w ciągu 14 dni od
wyznaczonego
terminu, Uczelnia wezwie Pracodawcę/ i Studenta* do uiszczenia w
terminie 7 dni
opłaty powiększonej o odsetki ustawowe. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego
terminu, wszczyna się procedurę skreślenia z listy studentów, zgodnie
z regulaminem
studiów.
2. Skreślenie z listy studentów nie zwalnia Pracodawcy/ i Studenta* z
obowiązku
wniesienia zaległych opłat.
3. Strony umowy mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie w formie pisemnej
pod rygorem
nieważności. Wypowiedzenie umowy przez Studenta jest równoznaczne z
rezygnacją ze
studiów.
4. Rozwiązanie umowy przez Studenta wywołuje skutek również wobec
Pracodawcy,
a rozwiązanie umowy przez Pracodawcę wywołuje skutek wobec Studenta
tylko wtedy,
gdy przed upływem okresu wypowiedzenia nie złoży on pisemnego
oświadczenia
o kontynuacji studiów na własny koszt.
5. W przypadku rozwiązania umowy po rozpoczęciu zajęć dydaktycznych
wniesione opłaty
podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki zgodnie z zasadami
obowiązującymi
w Uczelni, o których mowa w § 2 pkt 5.”.
§ 2.
1.
Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron.
2.
Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia przez Strony.
UCZELNIA: STUDENT: PRACODAWCA:
……………………….. ………………………. ……………………………
* niepotrzebne skreślić
3

 • URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE KARTA USŁUGI USC04 ZAWARCIE ZWIĄZKU
 • KLASA 3 BKS ROCZNY PLAN PRACY Z WIEDZY O
 • FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA ASIGNATURA QUIMICA ORGANICA SILABO CICLO ACADÉMICO
 • 22 LIST OF PUBLICATIONS HC SIEGMANN 1 D HASENCLEVER
 • TIRE MOUNTING WORKSHEET (WORTH 10 POINTS) NAME ­­­ DATE
 • MBRICHART TRABAJOS DE ILUSTRACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS (NÚMERO DE
 • NA PODLAGI 5 ČLENA ODLOKA O USTANOVITVI SOSVETA ZA
 • BIOGRAPHICAL DATA TALIP BAKIR NAME AND SURNAME TALIP BAKIR
 • ASIGNATURA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ONLINE CÓDIGO CENTRO FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 • TRANSMISSION CAPACITY ACCESS AGREEMENT BETWEEN ……………………… AND ORISSA
 • ……………………………………………… ………………………………… (OZNACZENIE PRACODAWCY WYKONAWCA LUB PODWYKONAWCA) (MIEJSCOWOŚĆ DATA)
 • CURRICULUM VITAE JAMES B HICKS PAGE 14 CURRICULUM VITAE
 • CLARIFICACIÓN DE VALORES DR SALVADOR PEIRÓ I
 • ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE 49000 KRAPINA DR
 • GEOGRAFI FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR LIV PÅ JORDEN ÄR UNIKA FÖRÄNDERLIGA
 • LINE 1 UPUTSTVO ZA IZRADU DRUGOG PRISTUPNOG RADA NA
 • 18 LUTEGO 2012 R (SOBOTA) GODZINA SEMESTR II H
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA 1056 NA TEMELJU
 • SHAMSUL AREFIN BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SCIENCE AND TECHNOLOGY
 • ABSTRACT FORMAT AND SUBMISSION PROCEDURE S FEYO DE AZEVEDO
 • UNITAT DE FONÈTICA METODOLOGIA I TÈCNIQUES D’ANÀLISI ACÚSTICA
 • NYHETSBREV NR 3 OM PROSJEKTET «FREMTIDIGE NAVTJENESTER I MIDTGUDBRANDSDALEN»
 • 4 201112 BUDGET LETTER 7 FEBRUARY 2011
 • JAKAB AUTÓSISKOLA KFT VÁLLALKOZÁS FELTÉTELEI SZEGED VITÉZ UTCA 1315
 • YEAREND LEARNER REPORTS LEARNER ACHIEVEMENTS FAMILYSELF 1 APPLIED
 • NOMBRE Y NÚMERO DE LA INSTITUCIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE
 • SEPALASTSCHRIFTMANDAT (SEPA DIRECT DEBIT MANDATE) MAX MUSTERMANN NAME
 • EMAIL RETENTION GUIDELINES JUNE 2010 FOR MARION COUNTY EMPLOYEES
 • FITNAH OLEH DRS H YUNAHAR ILYAS LC MAG DALAM
 • SBĚRNÝ DVŮR DOLNÍ TŘEBONÍN ZAČÁTKEM DUBNA BYL ZAHÁJEN ZKUŠEBNÍ