urząd miejski w koszalinie karta usługi usc-04 zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywiln


Urząd Miejski
w Koszalinie
KARTA USŁUGI
USC-04
Zawarcie związku malżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami
cywilnymi
Wersja Nr 19 
Data zatwierdzenia:
21.05.2019
1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
- złożenie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego przed
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
- wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego ze skutkami cywilnymi
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają
dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz składają
pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie małżeństwa zwane zapewnieniem (przygotowywane
na miejscu przez urzędnika).
2. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
- odpis skrócony aktu urodzenia, a także, jeżeli pozostawał uprzednio
w związku małżeńskim - odpis aktu
małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu
jego nieistnienia, albo odpis aktu
małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie
albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć
małżeństwo. Jeśli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do
przezwyciężenia przeszkody, cudzoziemiec zwraca się do sądu rejonowego
o wydanie postanowienia zwalniającego go od złożenia tego dokumentu.
Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język
polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim
wymagana jest obecność tłumacza przy składaniu zapewnienia. Wybór
tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą
do nupturientów.
Załączniki do karty usługi:
USC-04-01 Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego cywilnego poza USC.
USC-04-02 Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu
oczekiwania na ślub 
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
skarbowa:
1. Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
2. Za wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem
miesięcznego okresu oczekiwania na ślub - 39 zł.
Opłatę skarbową można uiścić:
- w kasie Urzędu Miejskiego,
- u inkasenta opłaty skarbowej w pokoju nr 5 i 10 w budynku Urzędu
Stanu Cywilnego
- w kasie Oddziału mBanku S.A. w Koszalinie, ul. Okrzei 3 ( Budynek
Galerii Kosmos ) , w godz. 9.00-17.00 (bez prowizji).
- lub na konto: Urząd Miejski w Koszalinie
Kod SWIFT: BREX PL PW + numer rachunku
Kod IBAN: PL+ numer rachunku
mBank S.A. Oddział Korporacyjny Koszalin nr 07 1140 1137 0000 2444
4400 1033
opłata dodatkowa:
3. Ślub poza siedzibą USC (z wyłączeniem ślubów zawieranych w stanie
zagrażającym zdrowiu lub życiu np. w szpitalu lub jeśli osoba
pozbawiona jest wolności np. w zakładzie karnym) opłata dodatkowa
wynosi 1.000 zł i należy ją uiścić:
- na konto 41 1140 1137 0000 2444 4400 1003
- lub w kasie Urzędu Miejskiego

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Stanu Cywilnego 75-007 Koszalin, ul. Dąbrówki 1 w godzinach
przyjęć klientów:
pn. - 9.00 – 17.00
wt., śr.,czw. pt. - 8.00 – 14.00 
6. OSOBY DO KONTAKTU
Aurelia Urbańska (Inspektor) - pok. nr 13 tel. 94 348-88-39
Katarzyna Bassel-Jazgar (Kierownik) - pok. nr 12 tel. 94 348-88-35
[email protected]
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa,
odebranie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa załatwiane są od ręki pod warunkiem, że akty stanu
cywilnego sporządzone poza tut. Urzędem są wprowadzone do Systemu
Rejestrów Państwowych. W przypadku ich braku wymagana jest druga
wizyta w USC po 10 dniach roboczych (ustawowy termin dla innych USC do
uzupełnienia Systemu o wymagane akty).
Ustalenie terminu ślubu cywilnego lub wydanie zaświadczenia w dniu
podpisania dokumentów.
Zaświadczenie do ślubu konkordatowego ważne jest 6 miesiący od dnia
wydania. 
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek
małżeński jeśli stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją
okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa
powiadamiając na piśmie zainteresowanych o przyczynach odmowy.
Osoba zainteresowana może w terminie 14 dni od daty doręczenia jej
pisma Kierownika USC wystąpić do Sądu Rejonowego w Koszalinie o
rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC
uzasadniają odmowę dokonania czynności.
9. PODSTAWA PRAWNA
· Prawo o aktach stanu cywilnego – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.
(Dz.U z 2018 poz. 2224 z późn. zm.),
· Kodeks rodzinny i opiekuńczy - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
(Dz.U. z 2017 poz.682 z późn. zm.)
- opłata skarbowa - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018
r. poz. 1044 z późn. zm.).

10. UWAGI
- Rezerwację terminu ślubu cywilnego można dokonać najwcześniej na 6
miesięcy przed planowanym terminem ślubu,
- nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych 18 lat,
ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną,
spokrewnione lub spowinowacone w lini prostej oraz pozostające w innym
związku małżeńskim,
- zaświadczenie do ślubu konkordatowego można uzyskać w dowolnie
wybranym USC w Polsce,
- dokumenty do ślubu cywilnego można złożyć najwcześniej na 6
miesięcy, a najpóźniej na miesiąc przed planowanym terminem ślubu,
- małżeństwo cywilne nie może być zawarte przed upływem miesiąca od
dnia złożenia dokumentów. Z ważnych względów Kierownik USC może wydać
zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu po złożeniu przez
zainteresowanych uzasadnionego wniosku (np. zagrożenie życia, choroba,
ciąża),
- posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument
niezwłocznie, jeżeli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zmienione
zostało jego nazwisko. Niedopełnienie obowiązku wymiany skutkuje
unieważnieniem dowodu osobistego z urzędu po upływie 4 miesięcy od
dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w
przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym
od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa,
- posiadacz paszportu ma obowiązek wymienić ten dokument w terminie 60
dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę
nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub
organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa
- Związek małżeński można zawrzeć poza siedzibą USC jeżeli:
a) przyszli małżonkowie złożą wniosek w tej sprawie,
b) miejsce wybrane przez przyszłych małżonków znajduje się w granicach
administracyjnych miasta Koszalina,
c) miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy
oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy
składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Opracował
Aurelia Urbańska
21.05.2019
Sprawdził
Katarzyna Bassel-Jazgar
21.05.2019
Zatwierdził
Katarzyna Bassel-Jazgar
21.05.2019
Osoba odpowiedzialna za aktualizację karty
Aurelia Urbańska
Data wydruku: 23.10.2021 Str. 3/3

 • HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LUGAR Y FECHA C
 • W YMOGI DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZYPADKÓW PRZY UBIEGANIU SIĘ
 • APPENDIX A SPECIAL RISK PREMIUM FOR FEDERAL PUBLIC SERVANTS
 • SOLICITUD DE CLAVE DE ACCESO A LA WEB COLEGIAL
 • HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN
 • DERECHOS HUMANOS DERECHOS HUMANOS PANELISTAS MODERADOR JOSÉ BENGOA
 • KOLLUK ETİK İLKELERİ ( 24102007 ) GİRİŞ KOLLUK BIR
 • ŠKOLNÍ ROK 20202021 VŠECHNY DĚTI BUDOU DO 800
 • CMI DR UDRESCU IOANA BUCURESTI SOS VERGULUI NR 39
 • CLARITY SUIT THE ACTION TO THE WORD THE WORD
 • CUADERNILLO DE PRÁCTICAS MODULO MANEJO DE APLICACIONES POR MEDIOS
 • ŠTEVILKA 0206202012 LJUBLJANA 17 SEPTEMBER 2020 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE
 • H RMS USER GROUP MEETING SEPTEMBER 13 14 2004
 • NB IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING WTT STUDENTS WILL
 • FACILITY OWNERSHIP OR NAME CHANGE FORM FOR PERMITTED FEEDLOTS
 • ĮREGISTRUOTA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE M MĖN D
 • INFLUENCE OF THE ANAEROBIC FERMENTATION ON THE BIOCHEMICAL COMPONENTS
 • SANTO TOMÁS DE AQUINO DE LA MONARQUÍA LIBRO I
 • İSTANBUL 29122006 SIRKÜLER 200614 KONU 1 ANONİM VE
 • SALUD PUBLICA LEY 25673 CRÉASE EL PROGRAMA NACIONAL DE
 • OPCIONES DE TRATAMIENTO EN TRASTORNO BIPOLAR NOVIEMBRE 2011 LA
 • KRAUS DA “SE QUESTO È UN UOMO” DI PRIMO
 • ÉX82¢ÅX94·? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 • AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION SYDNEY SUBMISSION TO 2014 NATIONAL
 • A ESTE VIAJE FUIMOS 16 PERSONAS 8 ASTURIANOS 3
 • TORQUE PUTTING “TORQUE” IN RECOGNIZABLE TERMS TORQUE IS A
 • LEESSPRONG – IK LEES MET HUP DOELEN TOETSEN OVSG
 • EXAMPLE OF A TEMPLATE LETTER OF ENDORSEMENT (TO BE
 • 2 TRANSLATION RESOLUTION OF 6 JUNE 2019 BY THE
 • PEDIDO DE DEMISSÃO (TRABALHADOR DOMÉSTICO) À (NOME DO EMPREGADOR)