konsultant krajowy w dz. pielęgniarstwa dr n. biol. grażyna kruk- kupiec samodzielny publiczny wojewódzki szpital chirurgii urazowej , pieka

Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk-
Kupiec
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej , Piekary
Śląskie
41-940 ul. Bytomska 62 , Tel. 032 3934 – 299
Piekary Śląskie 4.07.2011r.
ZALECENIA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA
DLA DOBREJ PRAKTYKI PIELĘGNIARSKIEJ Bezpieczny Szpital – Bezpieczny
Pacjent
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH
PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ –
PROFILAKTYKA RYZYKA UPADKU
Wstęp
Projekt w swoich założeniach koncentruje się na zminimalizowaniu
zagrożeń jakim są upadki pacjentów, które mogą wystąpić podczas pobytu
w szpitalu. Projekt jest adresowany do pielęgniarek, fizjoterapeutów,
ratowników medycznych, lekarzy, kadry kierowniczej, pracowników
działów mających znaczenie w poprawie bezpieczeństwa pobytu pacjenta w
szpitalu oraz członków zespołów problemowych funkcjonujących na
terenie szpitala.
Upadki są główną przyczyną występowania zdarzeń niepożądanych pośród
hospitalizowanych pacjentów.
Przyczyny upadków można podzielić na wewnętrzne wynikające ze stanu
chorobowego pacjenta, zaburzeń w obrębie organizmu, wieku oraz
czynniki zewnętrzne związane z organizacją pracy, warunkami pobytu w
szpitalu .
Czynniki wewnętrzne wynikają z :
*
zmian inwolucyjnych usposabiających ludzi starszych do upadku ;
dotyczą narządów zmysłu, które biorą udział w kontroli postawy;
wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego i mięśniowo –
szkieletowego ,
*
upośledzenia wzroku wywołanymi różnymi chorobami, które powodują
obniżenie adaptacji do ciemności i ostrego światła ,widzenia
przestrzennego,
*
zmian zwłaszcza u osób starszych w obrębie układu mięśniowego,
które polegają na zaniku komórek mięśniowych, osłabieniu siły
mięśniowej ,
*
stanów udarowych, które w różnym stopniu upośledzają sprawność
motoryczną chorych,
*
zaburzeń rytmu serca,
*
niewydolności kręgowo podstawnej,
*
zaburzeń chodu,
*
założonych opatrunków gipsowych ,
*
upadków w przeszłości które predysponują do ryzyka upadku ,
*
każdej choroby infekcyjnej np. zapalenia dróg moczowych,
nietrzymania moczu, które pogarszają stan ogólny i sprawność
pacjenta.
Czynniki zewnętrze środowiskowe predysponujące do wystąpienia upadków,
związane są z otoczeniem w którym przebywa pacjent.
Na upadki może mieć wpływ brak poręczy, uchwytów, nierówna podłoga,
ślizga podłoga w łazience oddziału, oświetlenie, brak balkoników oraz
wiele innych .
Zagrożenia które wpływają na upadki pacjentów mogą mieć także
charakter organizacyjny .
Cele projektu:
1.
Zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez eliminację czynników
zagrożenia dla zdrowia lub życia chorego, określenie przyczyn i
wprowadzenie działań naprawczych w zakresie zarządzania ryzykiem
upadków .
2.
Zwiększenie odpowiedzialności pracowników medycznych za zachowanie
bezpiecznych warunków pobytu pacjentów w szpitalu .
3.
Szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania upadkom pacjentów,
rozpoznawania sytuacji krytycznych .
4.
Edukacja pacjentów i rodzin , opracowanie poradników.
5.
Opracowanie skali oceny ryzyka upadku .
6.
Opracowanie systemu prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej w
zakresie wywiadu , oceny ryzyka upadku , planowania opieki .
7.
Poprawa jakości życia pacjentów .
8.
Monitorowanie zdarzeń niepożądanych - upadków pacjentów .
9.
Wdrażanie rozwiązań w zakresie usprzętowienia, eliminacji barier
technicznych i organizacyjnych .
Oczekiwany rezultat wdrożenia projektu :
1.
Zmniejszenie liczby występowania zdarzeń niepożądanych – upadków
pacjentów.
2.
Zwiększenie świadomości pracowników medycznych w zakresie
rozpoznawania i eliminacji czynników zewnętrznych,
organizacyjnych, technicznych w środowisku szpitalnym, mogących
wpływać na występowanie upadków .
3.
Zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich rodzin w zakresie
czynników wpływających na występowanie upadków .
4.
Poprawa bezpieczeństwa pobytu pacjenta w szpitalu.
5.
Poprawa jakości opieki, zwiększenie odpowiedzialności za
zachowanie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów.
6.
Otrzymanie informacji na temat przyczyn występowania zdarzeń
niepożądanych.
7.
Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.
ZALECENIA
Zalecenie I .
W sprawie organizacji dobrej praktyki pielęgniarskiej w przedmiocie
zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych .
1.Na poziomie podmiotu leczniczego (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.o
działalności leczniczej. Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011r.) jest powołany
zespół ds. zdarzeń niepożądanych który analizuje występujące zdarzenia
w tym upadki.
Zadania zespołu :
*
identyfikacja zdarzeń niepożądanych na podstawie kart zgłoszeń,
*
gromadzenie i poddawanie analizie danych dotyczących zdarzeń
niepożądanych ,
*
mapowanie danych i informacji ,
*
ustalanie przyczyn źródłowych zdarzenia, podjęcie działań
wyjaśniających, wydanie zaleceń i wyciagnięcie wniosków ,
*
przekazanie informacji pracownikom ,
*
opracowywanie rocznych raportów .
Zalecenie II
W sprawie rejestru pacjentów u których wystąpiło zdarzenie niepożądane
w tym upadek pacjenta.
1.
Personel medyczny zgłasza wystąpienie zdarzenia niepożądanego (
zdarzenia dzielimy na rzeczywiste i potencjalne / niedoszłe ).
2.
Zespół ds. analiz zdarzeń niepożądanych dokonuje analizy
zgłoszonego przypadku .
3.
Określenie kolejności zdarzeń.
4.
Zidentyfikowanie przyczyn źródłowych.
5.
Przygotowanie planu działań .
6.
Sporządzenie raportu i przekazanie personelowi oddziału.
Zalecenie III
W sprawie oceny zagrożenia ryzyka upadku .
1.
Każdy nowoprzyjęty pacjent w okresie pierwszych godzin swojego
pobytu w oddziale, podczas zebrania wywiadu pielęgniarskiego,
zostaje oceniony pod kątem zagrożenia upadkiem przy użyciu skali
mającej zastosowanie w ocenie stopnia zagrożenia.
2.
Ocena jest powtarzana wg. przyjętego schematu w oddziale.
Zalecenie IV
W sprawie dokumentowania .
1.
Szpital ocenia poziom ryzyka zagrożenia upadkami przy użyciu skali
oceny ryzyka
2.
Chorym którzy uzyskują liczbę punktów klasyfikującą ich do grupy
ryzyka zagrożenia upadkiem, plan opieki uwzględnia ocenę ryzyka
oraz działania podejmowane w tym zakresie .
Zalecenie V
W sprawie edukacji pacjenta i edukacji rodzin w zakresie profilaktyki
ryzyka upadku .
1.Każdy pacjent z grupy ryzyka zagrożenia upadkiem oraz w razie
konieczności jego rodzina lub opiekunowie powinni zostać przeszkoleni
.
2.Oddziały szpitalne powinny być wyposażone w ulotki , poradniki z
profilaktyki ryzyka upadku.
Zalecenie VI
W sprawie szkoleń pracowników medycznych.
1.Roczne plany szkoleń zawierają problematykę związaną z profilaktyką
upadków .
Zalecenie VII
Sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania ryzykiem zdarzeń
niepożądanych – projektu bezpiecznej praktyki medycznej – profilaktyki
ryzyka upadku przez konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa .
1.Konsultant krajowy oraz konsultanci wojewódzcy zwracają uwagę
podczas przeprowadzanych wizytacji / kontroli, na realizację przez
kierowniczą kadrę pielęgniarską, zarządzania ryzykiem zdarzeń
niepożądanych profilaktyki ryzyka upadku.
Zalecenie VIII
W sprawie odpowiedzialności za realizację zaleceń Dobrej Praktyki
Pielęgniarskiej - Profilaktyki Ryzyka Upadku .
1.Za realizację zaleceń, odpowiada osoba zarządzająca pielęgniarstwem
– Dyrektor ds. Pielęgniarstwa / Naczelna Pielęgniarka / Przełożona
Pielęgniarek.
Algorytm postępowania w Projekcie Bezpiecznej Praktyki Medycznej
– Profilaktyka Ryzyka Upadku
*
Ocena stanu pacjenta podczas przyjęcia w oddział
*
Zebranie wywiadu pielęgniarskiego , ocena ryzyka upadku

*
Kwalifikacja pacjenta do właściwej grupy poziomu opieki –
*
brak ryzyka
*
średni poziom ryzyka
*
wysoki poziom ryzyka
*
Planowanie opieki pielęgniarskiej

Realizacja świadczeń pielęgniarskich zgodnie z WYTYCZNYMI BEZPIECZNEJ
PRAKTYKI

Modyfikacja planu opieki
Modyfikacja planu opieki po zabiegu operacyjnym
*
Kwalifikacja pacjenta do właściwej grupy poziomu opieki ze strony
pielęgniarki –
*
brak ryzyka
*
średni poziom ryzyka
*
wysoki poziom ryzyka
*
Planowanie opieki pielęgniarskiej
*
Współpraca w zakresie kwalifikacji pacjenta do właściwej grupy
poziomu ryzyka ze strony fizjoterapeutów
*
Przekazanie poradników , edukacja pacjenta na temat zapobiegania
skutkom upadków ze strony fizjoterapeutów i pielęgniarek

*
Edukacja Rodziny
4

 • SECURITONOMICS CHEAT SHEET ON COMMERCIAL MORTGAGES THOMAS F
 • c – Konkret Freizeit Kultur und Sport
 • “especializacion en Docencia Universitaria” Cursos a Distancia Centro de
 • FABEL 10 NORSK FOR UNGDOMSTRINNET BOKMÅL
 • LA CREACIÓN DE HÁBITOS EN EL NIÑO MÉTODO
 • 18 EKSPEKTASI MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL
 • SON PARA ENTREGAR CADA TRIMESTRE Y DESARROLLAR EN EL
 • Norberto ast h Cámara de Diputados Provincia de Corrientes
 • IMAGEN URBANA ¿QUÉ ES LA CIUDAD? LA CIUDAD SE
 • PRIVATE AND CONFIDENTIAL THINK AHEAD APPLICATION FORM
 • BTK ÍTÉLŐTÁBLAI HATÁROZATOK 51 ÍTÉLŐTÁBLAI HATÁROZATOK 2004 – 2013
 • 22210 VERSION 1 PAGE 6 OF 6 GATHER AND
 • exp 021 Dictamen núm I2010287 h Consejo General Universitario
 • VITENSKAPSTEORI OG METODE MAPPEOPPGAVE 2 DEL 1 PROSJEKTPLAN UTDYPENDE
 • EL CGPJ INFORMA EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL
 • 2 1039 BP KIRÁLYOK ÚTJA 27 TEL 0036 1
 • ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES SECRETARÍA DE
 • LA HABANA 8 DE MAYO 2014 SOLICITUD DE OFERTA
 • PLAN DE MANEJO DE CORRECCIÓN – DL N° 701
 • A VIGSEL ETT VILLKOR FÖR VIGSEL ÄR ATT
 • DELF JUNIOR DELF ADULTO DALF CONVOCATORIA DE
 • ZAP ŠT DATUM TEKMOVANJE VODA MESTO OPOMBA 1
 • IMPORTANCE OF HAIR COVERINGS HAIR RESTRAINT THE PLANT
 • ZAŁĄCZNIK 6 WEWNĘTRZNY SYSTEM BADANIA ANKIETOWEGO STUDENTÓW W ZAKRESIE
 • CV DR SEBASTIAN LAKNER P ERSONAL DATA DATE OF
 • VOLUME 2 RULES AND REGULATIONS PART A
 • D1ANNEX 11 CONTINUOUS MONITORING AND ENHANCEMENT COURSE JOURNAL
 • PRIJEDLOG PROJEKTNE IDEJE ZA LOKALNU RAZVOJU STRATEGIJU BARANJE 2014
 • w Wwescuelaprimarianet Quinto de Primaria En La Oroya Yauli
 • NACRT NA TEMELJU ČLANKA 6 STAVKA 8 ZAKONA O