o bčina jezersko zg. jezersko 65, 4206 zg. jezersko tel. 04/25 45 110, [email protected] številka: 354-0007/2020-4 jezersko, dn

O BČINA JEZERSKO
Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Tel. 04/25 45 110, [email protected]
Številka: 354-0007/2020-4
Jezersko, dne 16.3.2020
RAZPISNA DOKUMENTACIJA
======================
JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav, z
zmogljivostjo pod 50 PE, na območju Občine Jezersko v letu 2020
VSEBINA:
1.
Besedilo javnega razpisa
2.
Navodila za pripravo vloge
3.
Prijavni obrazci in izjave
4.
Vzorec pogodbe
5.
Zahtevek za izplačilo sredstev
BESEDILO JAVNEGA RAZPISA
========================
Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Jezersko (Uradni vestnik
Občine Jezersko, št. 04/2015) ter Odloka o proračunu Občine Jezersko
za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2020) Občina
Jezersko objavlja
JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav, z
zmogljivostjo pod 50 PE, na območju Občine Jezersko v letu 2020
1.
Naziv in sedež naročnika javnega razpisa:
Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
Telefon: 04 25 45 110
E-pošta: [email protected]
2.
Predmet javnega razpisa:
Subvencioniranje izvedbe malih komunalnih čistilnih naprav, z
zmogljivostjo pod 50 PE, na območju Občine Jezersko.
3.
Pogoji kandidiranja:
Upravičenec po tem razpisu je fizična oseba, ki je lastnik ali
solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Jezersko in
ima stalno prebivališče v Občini Jezersko, stavba pa stoji na območju
občine, kjer po državnem in po občinskem predpisu ni predvidena
izgradnja javne kanalizacije.
Upravičenec lahko pridobi subvencijo za isto naložbo le enkrat.
Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do
sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Do subvencije niso upravičene pravne osebe.
Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali
investitorji stanovanjske stavbe, ki stoji ali je v gradnji na
območjih, za katere je po državnem in po občinskem predpisu predvideno
odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na
javni komunalni čistilni napravi, kar je razvidno iz naslednjih
prilog:
*
Priloga št. 1: Območje JK 1
*
Priloga št. 2: Območje JK 2
4.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
*
na javni razpis se morajo prijaviti na ustreznih obrazcih in v
določenih rokih;
- mala komunalna čistilna naprava (MKČN), z zmogljivostjo manjšo od 50
PE, z ustreznim čiščenjem, mora biti izvedena tako, da parametri
onesnaženosti ne presegajo mejnih vrednosti za primerno čiščenje (KPK
< 200 mg O2/l), če gre za malo komunalno čistilno napravo, ki ni
tipska mala komunalna čistilna naprava, ali čiščenje komunalne odpadne
vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za katero je iz izjave
o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega 80 % glede na
parameter KPK, skladno z 21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19);
- Če lastnik objekta želi uveljaviti subvencijo in nižjo okoljsko
dajatev (zmanjšano za 90%), je potrebno na podlagi Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS,
št. 94/14 in 98/15) med 3. in 9. mesecem po zagonu MKČN opraviti prve
meritve in izdelati Poročilo o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE. Prve
meritve lahko opravi le pooblaščeni izvajalec obratovalnega
monitoringa. Analizni izvid o opravljenih meritvah, ki je priloga k
Poročilu o prvih meritvah za MKČN pod 50 PE ne sme biti starejši od 30
dni.
*
MKČN mora biti zgrajena izven območij poselitve, kjer je zgrajena
ali se predvideva izgradnja javne kanalizacije;
*
lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano
praznjenje;
*
omogočeno mora biti varno in preprosto čiščenje, vzdrževanje in
popravilo strojne opreme na MKČN;
*
izvedeno mora biti vzorčevalno mesto za izvedbo prvih meritev in
pregledov MKČN
*
predloženo mora biti s področnimi predpisi ustrezno dokazilo, da
je objekt legalno zgrajen;
*
upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se
načrtuje postavitev MKČN;
*
upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno čistilno
napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh
lastnikov MKČN, ki ni časovno omejen in z navedenim upravljavcem
skupne MKČN;
5.
Razpoložljiva višina sredstev:
Občina Jezersko ima sredstva za subvencioniranje nakupa in vgradnje
MKČN na območju Občine Jezersko po tem razpisu zagotovljena v
proračunu za leto 2020, in sicer v vrednosti 4.500,00 EUR na
proračunski postavki 4117 Male čistilne naprave.
Dodeljena finančna sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2020.
6.
Višina subvencije:
Višina subvencije za MKČN je do 100% upravičenih stroškov oziroma
največ 1.500,00 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo.
Višina subvencije za MKČN je do 100% upravičenih stroškov oziroma
največ 2.000,00 EUR za posamezno večstanovanjsko stavbo.
V primeru dobave in vgradnje MKČN za več stanovanjskih objektov različnih
upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj v
višini do 100% upravičenih stroškov, vendar največ 2.500,00 EUR za
posamezno MKČN.
7.
Način dodelitve sredstev:
Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih
vlog do porabe proračunskih sredstev posameznega leta za ta namen.
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno oziroma večkrat do porabe finančnih
sredstev sprejetega proračuna.
V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v
tekočem proračunu občine vsem upravičenim vlagateljem se preostalim
zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno
pred objavo novega razpisa v okviru sredstev proračuna, predvidenih za
ta namen.
8.
Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so stroški dobave in vgradnje oziroma montaže MKČN.
DDV in stroški izdelave poročila o prvih meritvah niso upravičeni
stroški.
Kot upravičeni se štejejo stroški MKČN, dobavljenih in vgrajenih od
vključno leta 2014 dalje.
9.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine
Jezersko, in sicer na http://jezersko.si/objave/58
Vloge:
10.
Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo
biti izpolnjeni v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
11.
Rok za oddajo vlog je četrtka, 16.4.2020.
Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje
Jezersko, z oznako »ne odpiraj - MKČN«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naziv (ime) in naslov vlagatelja.
Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane priporočeno
po pošti najpozneje 16.4.2020.
12.
Vlagatelji bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od
dneva odpiranja prispelih vlog. Z izbranimi vlagatelji bo
sklenjena pogodba o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih
komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Jezersko.
13.
Dodatne informacije:
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri Andreju Tepini
izključno na telefonu 04/254 51 10 oziroma po elektronski pošti
[email protected] v času uradnih ur Občine Jezersko.
14.
V javnem razpisu in razpisni dokumentaciji se izrazi, zapisani v
moški slovnični obliki, uporabljajo nevtralno tako za ženske kot
moške.
Številka: 354-0007/2020-3
Jezersko, dne 16.3.2020
NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOG
=========================
1.
Vrsta subvencije:
program
šifra
Nakup in vgradnja MKČN za posamezno enostanovanjsko stavbo
4117-01
Nakup in vgradnja MKČN za posamezno večstanovanjsko stavbo
4117-02
Nakup in vgradnja MKČN za več stanovanjskih objektov
4117-03
2.
Delež sofinanciranja:
Šifra 4117-01
Višina subvencije za MKČN je do 100% upravičenih stroškov oziroma
največ 1.500,00 EUR za posamezno enostanovanjsko stavbo.
Šifra 4117-02
Višina subvencije za MKČN je do 100% upravičenih stroškov oziroma
največ 2.000,00 EUR za posamezno večstanovanjsko stavbo.
Šifra 4117-03
V primeru dobave in vgradnje MKČN za več stanovanjskih objektov
različnih upravičencev so do subvencije upravičeni vsi upravičenci
skupaj v višini do 100% upravičenih stroškov, vendar največ 2.500,00
EUR za posamezno MKČN.
3.
Pravilnost, popolnost in primernost vlog:
Vloga posameznega vlagatelja se bo štela za pravilno, če bo vložena v
predpisanem roku in na predpisan način, za popolno, če bo vsebovala
vse zahtevane obrazce in priloge ter primerno, v kolikor jo bo vložil
upravičen vlagatelj za upravičen namen.
Za popolno se bo štela vloga, ki bo vsebovala naslednje obrazce in
dokumente:
Nakup in vgradnja MKČN za posamezno enostanovanjsko stavbo ali
posamezno večstanovanjsko stavbo
Obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju.
Obrazec št. 2: Izjava upravičenca o resničnosti in točnosti podatkov.
Obrazec št. 3: -Izjava izvajalca MKČN, da bo MKČN izvedena tako, da
parametri onesnaženosti ne bodo presegali mejnih vrednosti za primerno
čiščenje (KPK < 200 mg O2/l), če gre za malo komunalno čistilno
napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, ali čiščenje
komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za
katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega
80 % glede na parameter KPK, skladno z 21. čl. Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17);
Priloga št. 1: Pisno soglasje lastnika oziroma solastnika zemljišča za
gradnjo MKČN na parceli (v kolikor parcela, na kateri se postavlja
MKČN, ni v celoti v lasti vlagatelja).
Priloga št. 2: Dokazilo, da je objekt, za katerega se uveljavlja
subvencioniranje MKČN, legalno zgrajen.
Priloga št. 3: Predračun MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena,
vrsta in tip MKČN ter da bo nakup opravil vlagatelj.
Nakup in vgradnja MKČN za več stanovanjskih objektov
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma
večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki
večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene
na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za dodelitev sredstev.
Vlagatelj je tisti, na čigar zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.
Obrazec št. 1: Podatki o vlagatelju.
Obrazec št. 2: Izjava upravičenca o resničnosti in točnosti podatkov.
Obrazec št. 3: -Izjava izvajalca MKČN, da bo MKČN izvedena tako, da
parametri onesnaženosti ne bodo presegali mejnih vrednosti za primerno
čiščenje (KPK < 200 mg O2/l), če gre za malo komunalno čistilno
napravo, ki ni tipska mala komunalna čistilna naprava, ali čiščenje
komunalne odpadne vode v tipski mali komunalni čistilni napravi, za
katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek čiščenja dosega
80 % glede na parameter KPK, skladno z 21. čl. Uredbe o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17);
Obrazec št. 4: Pooblastilo za vložitev vloge s podpisom vseh lastnikov
stavb, ki bodo uporabljali MKČN.
Priloga št. 1: Pisno soglasje lastnika oziroma solastnika zemljišča za
gradnjo MKČN na parceli (v kolikor parcela, na kateri se postavlja
MKČN, ni v celoti v lasti vlagatelja).
Priloga št. 2: Dokazilo, da so objekti, za katere se uveljavlja
subvencioniranje MKČN, legalno zgrajeni.
Priloga št. 3: Predračun MKČN, iz katerega mora biti razvidna cena,
vrsta in tip MKČN ter da bo nakup opravil vlagatelj.
Priloga št. 4: Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki
ni časovno omejen z navedbo osebe, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN
.
4.
Način, mesto in rok oddaje vlog:
Vlagatelji morajo vloge z vsemi prilogami oddati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje
Jezersko, z oznako »ne odpiraj - MKČN«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naziv (ime) in naslov vlagatelja.
Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo osebno oddane na
sedež naročnika, Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko
najkasneje do 16.4.2020 do 12. ure oziroma vloge, ki bodo oddane
priporočeno po pošti najpozneje 16.4.2020.
5.
Nadaljnji postopki:
Vloge, ki ne bodo pravilne, se bodo izločile že pred postopkom
odpiranja in bodo vlagatelju vrnjene. Vlagatelji, ki bodo oddali
nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Če vlagatelj v
postavljenem roku vloge ne bo dopolnil, bo vloga izločena iz nadaljnje
obravnave kot nepopolna. Neprimerne vloge bodo izključene iz
obravnave, ko bo spoznana njihova neprimernost.
Ko bo vloga popolna, bo komisija izdelala predlog subvencioniranja po
tem razpisu. O višini subvencioniranja bo vlagatelj obveščen s
sklepom, predvidoma najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja
prispelih vlog.
6.
Pojasnjevanje razpisne dokumentacije in prijavnih obrazcev:
Vlagatelji lahko vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo obrazcev postavijo pisno preko elektronske pošte
[email protected] ali ustno po telefonu 04 25 45 110 oziroma
na sedežu Občine Jezersko v času uradnih ur.
7.
Predviden sistem sofinanciranja:
Vlagatelji, katerim bo na podlagi tega razpisa odobreno
subvencioniranje, bodo z občino sklenili pogodbo za subvencioniranje
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Jezersko v letu 2020. Če upravičenec pogodbe ne podpiše in ne vrne
občinski upravi najkasneje v 15 dneh od izdaje pisnega poziva za
podpis se smatra, da je odstopil od zahteve po subvencioniranju.
Skrajni rok za predložitev popolnega zahtevka za subvencioniranje je
16.11.2020. Z zahtevkom zaprošena sredstva bodo upravičencu izplačana
najkasneje v 10 dneh po tem, ko bo ugotovljeno, da je zahtevek
primeren in popoln (ustrezno izpolnjen in z vsemi zahtevanimi
prilogami).
O B R A Z E C Š T . 1
OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU, KI SE PRIJAVLJA NA JAVNI RAZPIS
=============================================================
Podatki o vlagatelju:
Ime in priimek:
Naslov stalnega prebivališča:
EMŠO:
Davčna številka:
Kontaktni podatki:
(telefon, e-naslov)
Številka transakcijskega računa:
TRR odprt pri banki:
Lokacija naložbe:
Naslov stavb(e), ki se priključuje na MKČN:
Lokacija vgradnje MKČN:
Parc. št.: _________
Katastrska občina: ____________________________
Osnovni podatki o MKČN:
Oznaka MKČN:
Proizvajalec:
Vrsta:
Velikost (št. PE):
Podatki o naložbi - nakup MKČN:
Vrednost investicije:
Brez DDV: ________________ EUR
Z DDV: __________________ EUR
Kraj in datum: Podpis vlagatelja:
Jezersko, dne _______________ ______________________
O B R A Z E C Š T . 2
IZJAVA UPRAVIČENCA O RESNIČNOSTI IN TOČNOSTI PODATKOV
=====================================================
S podpisom izjavljam:
=====================
*
Da sem seznanjen z vsebino Pravilnika o subvencioniranju nakupa
in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Jezersko in Javnega razpisa za subvencioniranje nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine
Jezersko v letu 2020 in razpisne dokumentacije ter da z njimi
brez kakršne koli zadržkov v celoti soglašam.
===============================================================
*
Da so vsi navedeni podatki v vlogi točni, resnični in
verodostojni.
=====================================================
*
Da v celoti sprejemam pogoje javnega razpisa in pogodbe.
========================================================
*
Da MKČN ni sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev.
==============================================================
*
Da bom dodeljena sredstva v celoti namensko porabil.
====================================================
*
Da bom investicijo, za katero sem pridobil sredstva, dokončal v
obsegu, kot sem predvideval v prijavi na javni razpis, v
nasprotnem primeru bom spremembe predhodno javil komisiji.
===============================================================
*
Da lokacija postavitve MKČN omogoča dostop in neovirano
praznjenje.
=======================================================
*
Da bom v primeru, da se ugotovi, da sem kot upravičenec uporabil
sredstva nenamensko, prejeta sredstva, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva nakazila, nemudoma vrnil.
================================================================
*
Da za namen javnega razpisa dovoljujem Občini Jezersko
pridobitev podatkov, ki izhajajo iz uradnih evidenc.
======================================================
Kraj in datum: Podpis vlagatelja:
Jezersko, dne _______________ ______________________
O B R A Z E C Š T . 3
IZJAVA O LASTNOSTIH IZDELKA
===========================
Naziv in naslov podjetja:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
IZJAVLJAMO
da ima
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(podatki o MKČN)
bo MKČN izvedena tako, da parametri onesnaženosti ne bodo presegali
mejnih vrednosti za primerno čiščenje (KPK < 200 mg O2/l – velja za
MKČN, ki ni tipska)
ali
bo MKČN za katero je iz izjave o lastnostih razvidno, da učinek
čiščenja dosega 80% glede na parameter KPK,
kot to predpisuje 21. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17)
Kraj in datum: žig Podpis:
____________________, dne ________ ________________
*Opomba: obrazec št. 3 služi le kot pomoč vlagatelju. V kolikor ima
podjetje izjave na svojih obrazcih, lahko priložite njihove izjave.
O B R A Z E C Š T . 4
POOBLASTILO ZA VLOŽITEV SKUPNE VLOGE ZA SKUPNO MKČN
===================================================
Spodaj podpisani
__________________________________________________________________,
===================================================================
stanujoč
_________________________________________________________________________,
==========================================================================
lastnik/solastnik stavbe na naslovu
____________________________________________________,
=====================================================
ki se nahaja na parc št. ___________ k.o. ____________________, katera
bo priključena na skupno MKČN na parc. št. _______________, k.o.
____________________, pooblaščam
____________________________________________________________ (ime in
priimek vložnika),
======================================================================
da se v mojem imenu in na vložnikov račun prijavi na Javni razpis za
subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine Jezersko v letu 2020.
=====================================================================
S to izjavo potrjujem priklop na skupno MKČN ter prejem sredstev za
namen sofinanciranja postavitve MKČN za zgoraj navedeno stavbo.
===================================================================
Kraj in datum: Podpis:
Jezersko, dne _______________ ______________________
P R I L O G A Š T . 1
PISNO SOGLASJE LASTNIKA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO MKČN
=================================================
Spodaj podpisani
__________________________________________________________________,
===================================================================
stanujoč
_________________________________________________________________________,
==========================================================================
lastnik zemljišča parc št. ___________ k.o. ____________________, na
katerem bo zgrajena MKČN za čiščenje odpadne komunalne vode iz stavb
hišna št. ______________________________________, soglašam z izgradnjo
MKČN na zgoraj navedenem zemljišču, katere investitor oziroma plačnik
bo
________________________________________________________________________________.
=================================================================================
(ime in priimek ter naslov)
Kraj in datum: Podpis:
Jezersko, dne _______________ ______________________
P R I L O G A Š T . 4
MEDSEBOJNI DOGOVOR O UPORABI MKČN
=================================
*Nakup in vgradnja MKČN za več stanovanjskih objektov.
Spodaj podpisani uporabniki MKČN:
=================================
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
________________________________________________________________________________,
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
podpisujemo dogovor o medsebojni uporabi MKČN, ki se nahaja na parc
št. ________________, k.o. _______________________, in za upravljanje
predmetne MKČN pooblaščamo
________________________________________________________________________________.
=================================================================================
(ime, priimek, naslov)
Kraj in datum: Podpis:
Jezersko, dne _______________ ______________________
Podpisi:
________________________ _________________________
________________________ _________________________
________________________ _________________________
________________________ _________________________
VZOREC POGODBE
*OPOMBA: Pogodba se lahko v nebistvenih delih še spremeni, tako da bo
smiselna in bo odražala dejansko stanje.
Pogodbeni stranki
Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko, ki jo
zastopa župan Andrej KARNIČAR (v nadaljevanju: občina),
matična številka: 1332112
ID za DDV: SI84980923
transakcijski račun: 01363-0100007047
in
__________________________ , naslov ________________ (v nadaljevanju:
upravičenec)
EMŠO: _______________
davčna številka: _______________
transakcijski račun: _______________
sklepata naslednjo
POGODBO
-------
za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Jezersko v letu 2020
1.
člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
*
je Občina Jezersko na podlagi Javnega razpisa za
subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Jezersko v letu 2020 št. __________
objavljenega dne _______ , na podlagi sklepa št. __________ , z
dne ______ , odobrila upravičencu subvencioniranje nakupa in
vgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN);
*
ima Občina Jezersko sredstva za subvencioniranje nakupa in
vgradnje MKČN na območju Občine Jezersko zagotovljena v
proračunu za leto 2020, na proračunski postavki 4117 Male
čistilne naprave.
2.
člen
Predmet te pogodbe je sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN tipa
_____________ na parc. št. _______, k.o. ____________, katere lastnik
je _______________.
MKČN se je vgradila za stanovanjski objekt ________________ (v primeru
skupne čistilne naprave se navedejo vsi stanovanjski objekti).
3.
člen
Občina bo za nakup in vgradnjo MKČN zagotovila nepovratna finančna
sredstva v višini ____________ EUR iz proračunske postavke 4117 Male
čistilne naprave.
Občina bo dogovorjena sredstva nakazala na transakcijski račun
upravičenca v roku 10 dni od ugotovitve primernosti in popolnosti
zahtevka.
Občina bo sredstva nakazala na transakcijski račun upravičenca
številka ___________________, pri banki _____________.
Kot dan plačila se šteje dan, ko bo občina izdala nalog za izplačilo.
4.
člen
Osnova za izplačilo sredstev je popoln zahtevek za izplačilo sredstev,
ki ga pripravi ter posreduje upravičenec, potrdi pa Občina.
Rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 16.11.2020. V primeru da
upravičenec zamudi rok za predložitev zahtevka, občina zahtevek zavrže
v skladu s 3. točko 1. odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). V tem primeru se
postopek ustavi. Subvencioniranje se ne izvede.
Upravičenec mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti oceno
obratovanja.
5.
člen
Upravičenec mora sredstva, opredeljena v 3. členu te pogodbe, porabiti
za namen, za katerega so mu bila odobrena. Namen bo upravičenec
izkazoval z izpolnjenim Zahtevkom za izplačilo sredstev in obveznimi
prilogami zahtevku.
V primeru da se ugotovi, da:
*
je bila dodeljena subvencija delno ali v celoti nenamensko
porabljena;
*
je upravičenec za katerikoli namen pridobitve subvencije navajal
neresnične podatke;
*
je upravičenec MKČN odtujil pred pretekom petih let od dneva
prejema subvencije;
*
je prišlo do drugih nepravilnosti pri porabi subvencije;
je upravičenec sredstva dolžan občini vrniti najkasneje v roku 15 dni
od zahteve za vračilo danih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi, obračunanimi od dneva prejema sredstev.
6.
člen
Pogodbeni stranki soglašata, da nadzor nad namensko porabo sredstev
izvajata komisija, imenovana s sklepom št. 354-0007/2020-1 z dne
16.3.2020 in občinska uprava. Vlagatelj je dolžan omogočiti nadzor.
7.
člen
Upravičenec se zaveže, da:
*
v obdobju 5 let od prejema subvencije ne bo odtujil MKČN, za
katero je prejel subvencijo;
*
bo hranil dokumentacijo še najmanj 5 let po izplačilu sredstev;
*
bo omogočil občini vpogled v dokumentacijo in kontrolo koriščenja
namenskih sredstev na terenu;
*
bo glede obratovanja MKČN upošteval veljavne predpise in strokovna
napotila upravljavca komunalne infrastrukture.
8.
člen
S strani občine je skrbnik te pogodbe Andrej Tepina.
S strani upravičenca je skrbnik pogodbe podpisnik te pogodbe.
9.
člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh
pogodbenih strank, ko začnejo teči tudi roki iz te pogodbe.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. decembra 2020.
Če upravičenec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi
najkasneje v 15 dneh od izdaje pisnega poziva za podpis se smatra, da
je odstopil od zahteve po subvencioniranju.
Pogodbene obveznosti so zaključene s strani upravičenca, potem ko je
občini predložil primeren in pravilen zahtevek za izplačilo sredstev z
vsemi obveznimi prilogami, s strani občine pa po izplačilu odobrenih
sredstev.
10.
člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te
pogodbe, reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo
stvarno pristojno sodišče v Kranju.
11.
člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima
vsak značaj izvirnika in od katerih občina prejme tri (3) izvode,
upravičenec pa enega (1).
12.
člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata
razpisna dokumentacija občine in vloga, ki jo je v postopku javnega
razpisa predložil upravičenec ter določila Obligacijskega zakonika.
Jezersko, dne: _________ Jezersko, dne: ________
Številka: ____________
Upravičenec Občina Jezersko
___________________ Andrej Karničar, župan
__________________
ZAHTEVEK
========
za izplačilo sredstev
=====================
* Zahtevek se izpolni ob podpisu pogodbe oziroma po opravljeni
investiciji.
Ime in priimek upravičenca:
Naslov upravičenca:
Številka pogodbe:
Višina subvencije po pogodbi:
Številka TRR:
TRR odprt pri banki:
Vrednost investicije - nakup MKČN:
Izvajalec del/dobavitelj:
Številka računa in datum plačila:
Vrednost investicije brez DDV:
Vrednost investicije z DDV:
Vrednost investicije - vgradnja MKČN:
Izvajalec del:
Številka računa in datum plačila:
Vrednost del brez DDV:
Vrednost del z DDV:
Datum izstavitve zahtevka:
Znesek (višina) zahtevka:
(znesek zahtevka ne sme biti višji od zneska sofinanciranja iz
pogodbe)
Obvezne priloge:
*
Dokazilo o nakupu MKČN - fotokopija plačanega računa
Iz računa mora biti razvidna cena, da je bil nakup že opravljen, vrsta
in tip MKČN ter da je nakup opravil vlagatelj.
*
Fotokopija dokazila o plačilu računa
*
Pozitivna ocena obratovanja za MKČN
Ocena mora biti izdelana s strani izvajalca javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih voda, iz katere mora biti razvidno, da je
njeno obratovanje v skladu z določbami Uredbe
Kraj in datum: Podpis upravičenca:
Jezersko, dne _______________ _____________________
17

 • OFFICIALS PASSWORD THE OFFICIALS PASSWORD FIELD CAN BE USED
 • DISTRICT WISE PROJECT – WISE ANGANBADI CENTRE –
 • O‘ZBEKISTON RЕSPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI TOSHKЕNT
 • RÉTSÁGI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉGE KÖZÉRDEKŰ MUNKA HATÁSKÖRREL
 • INDIVIDUELL INNBETALING AV FELLESGJELD I BORETTSLAG PARTER BORETTSLAGET VBOLIGBYGGELAGET
 • NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS UŽKLAUSOS ANKETA ĮMONĖS DUOMENYS
 • EL CASTELLANO VIEJO DE MARIANO JOSÉ DE LARRA YA
 • NZQA EXPIRING UNIT STANDARD 26849 VERSION 2 PAGE 5
 • KEPALA DESA CINUNUK KABUPATEN BANDUNG PERATURAN DESA CINUNUK NOMOR
 • FLASH 50 1 ABRIMOS FLASH 5 CUANDO ABRIMOS EL
 • JOB DESCRIPTION FOR CAMP MANAGER PAGE 2 O AK
 • HDR1010500210000203111600KCCO DOMESTIC SOLICITATION (IFB) VP8021 VEGETABLE OIL PRODUCTS SOLICITATION
 • OCHRONA DÓBR KULTURY PODCZAS KONFLIKTÓW ZBROJNYCH – PODSTAWOWA PROBLEMATYKA
 • METODOLOGIA DESCRIÇÃO DO MÉTODO DE TENDÊNCIA PARA ESTIMAR OS
 • PEREIRA DOMÍNGUEZ C Y PINO JUSTE M R (2005)
 • T EMA 8 SEGUIMIENTO DE JESÚS Y MORAL
 • WYKAZ NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW KTÓRYM ZOSTAŁA PRZYZNANA NAGRODA PREZYDENTA
 • VISVABHARATI SANTINIKETAN SUBJECTWISE SENIORITY LIST OF PROFESSOR SL NO
 • KINHLED 40154016 – INTERNSHIPRESEARCH EXPERIENCE FACT SHEET EACH
 • PROJECT NAME 2014 INTEL CUP UNDERGRADUATE ELECTRONIC DESIGN CONTEST
 • INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART 13 REGOLAMENTO
 • THE EXPORT OF CERTAIN NETWORKING ENCRYPTION PRODUCTS UNDER ELAS
 • RACC “TV PANTALLA PLANA – PRÓRROGA 4” BASES COMPLETES
 • ANEXO I PROGRAMAS PROFESIONALES DE MODALIDAD GENERAL SOLICITUD DE
 • RUPAFIN 10 MG COMPRIMIDOS (RUPATADINA) RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS
 • STANDARD WORK OBTAINING PASTEURIZED DONOR HUMAN MILK (PDHM) OUTPATIENTS
 • REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM VO SVIDNÍKU SOVIETSKYCH
 • III N Á V R H VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA
 • ACTIVIDAD OBLIGATORIA LECTURA Y COMENTARIO DEL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO JURISPRUDENCIAL
 • T ÁMOP 31408220080069 „KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS –