številka:412-1/2015 datum: 15.07.2015 banka zadeva: dolgoročna zadolžitev skladno z 10. a členom zakona o financiranju obči


Številka:412-1/2015
Datum: 15.07.2015
BANKA
Zadeva: DOLGOROČNA ZADOLŽITEV
Skladno z 10. a členom Zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 57/08 – ZFO 1-A), 85. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. ZJF-UPB4, 14/2013 pop.), prvim odstavkom 6. člena Pravilnika o
postopkih zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 108/08, 49/10),
Odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2015 (Uradno glasilo slov.
občine št. 14.15, 29/15) in predhodnim soglasjem Ministrstva za
finance (št. 4122-71/2015/3, z dne 13.7.2015) Občina Žetale (v
nadaljevanju: občina) začenja postopek zadolžitve s
p o v a b i l o m k d a j a n j u p o n u d b
za dolgoročno posojilo v znesku 210.000,00 € (z besedo: dvesto deset
tisoč evrov 00/100).
a.
Namen: Izvrševanje občinskega proračuna za tekoče proračunsko leto
za
investicije predvidene v občinskem proračunu za lastni delež pri
financiranju investicije, ki se financira iz proračuna EU-IZGRADNJA
VEČNAMENSKE DVORANE ŽETALE
b.
Višina zadolžitve: 210.000,00 €
c.
Pričakovani pogoji zadolževanja
1.
Znesek kredita: 210.000,00 €, za dobo 10,5 let
2.
Ponudba mora poleg točnega zneska v EUR vsebovati še uporabljeno
število dni v mesecu in letu,
3.
Ponudba mora biti zavezujoča ter veljavna do sklenitve pogodbe in
naj vsebuje naslednje pogoje:
*
začetek črpanja kredita: črpanje kredita 30.9.2015, z najavo
največ 2 dni oz. najkasneje do 31.12.2015 (zaradi enotnega
vrednotenja ponudb v amortizacijskih načrtih prikažite datum
črpanja kredita 30.9.2015),
*
datum prvega in zadnjega obroka: prvi 15.1.2016, zadnji 15.5.2026
št. obrokov: 125
*
način vračila glavnica: mesečno; 15. dne v mesecu. 1. odplačilo
glavnice po celotnem črpanju kredita to je 15.1.2016,
*
način plačevanja obresti: mesečno; 30 dni po prejemu obračuna,
prvo plačilo naslednji mesec po začetku črpanja
*
način odplačila kredita: obročni način
*
obrestna mera: najugodnejša variabilna obrestna mera
*
vračilo kredita v enakih mesečnih obrokih
*
možnost predčasnega vračila kredita : da, brez stroškov
*
vsi morebitni stroški kredita so stroški ob odobritvi
*
zavarovanje kredita – menice z menično izjavo.
4.
Besedilo kreditne pogodbe ne sme vsebovati določb, ki bi omejevale
prosto razpolaganje kreditojemalca z lastnim premoženjem ali
naložbami, določb, ki bi na kakršenkoli način omejevale statusne
spremembe ali lastniško strukturo kreditojemalca in določb, ki bi
bile v nasprotju ali nesoglasju s statusom kreditojemalca. V
besedilu pogodba mora biti navedeno, da se bodo sredstva kredita
nakazovala na transakcijski račun kreditojemalca št: SI056 0139
1010 0017 412 pri Banki Slovenije.
5.
Ponudbi je treba priložiti osnutek kreditne pogodbe in
amortizacijski načrt vračanja kredita za ponujeno dobo
kreditiranja. V besedilu pogodbe mora biti navedeno, da sta
amortizacijski načrt in Soglasje MF za zadolževanje sestavni del
pogodbe, prav tako mora ponudba vsebovat izračun EOM-a,
6.
Pisne ponudbe naslovite najkasneje do 02.09.2015, in sicer na
naslov OBČINA ŽETALE, ŽETALE 4, 2287 ŽETALE, s pripisom: Ponudba
za najem dolgoročnega kredita, NE ODPIRAJ.
Vašo ponudbo, poslano po pošti ali elektronski pošti bomo šteli kot
pravočasno, če jo bomo prejeli do izteka roka.
Izbira ponudnika bo opravljena na osnovi utemeljitve izbora s strani
finančnega in pravnega svetovalca, REVIDERA d.o.o. (tel. 041/471-736
Evgenija Javornik, 041/285-175 Andrej Flis) in na podlagi kriterijev
izbora, ki so definirani s strani Občine Žetale.
Dodatne informacije za sestavo ponudbe lahko pridobite pri go. Mariji
Kodrič (finančno računovodska služba), tel. +386 (2) 795 32 84,
e-pošta: [email protected]
Občina si pridržuje pravico, da po lastni presoji sprejme ali zavrne
katero koli ponudbo, prejeto na podlagi tega povabila, vključno s tem,
da ne sprejme nobene ponudbe, ali pa da v primeru neprimernosti ponudb
trem najugodnejšim ponudnikom posreduje vabilo, da spremenijo oz.
dopolnijo ponudbo skladno z minimalnimi pričakovanji občine.
Občina si pridržuje pravico in možnost, da brez povračila stroškov
banki dokončno določi znesek, roke za črpanje kredita ali korigira
znesek iz tega dopisa pred sklenitvijo pogodbe ali pred izborom
najugodnejše ponudbe. Po lastni presoji lahko zavrne katerokoli
ponudbo, vključno s tem, da ne sprejme nobene ponudbe kakor tudi, da v
primeru neprimernosti ponudb posreduje povabilo bankam, da spremenijo
oziroma dopolnijo ponudbo skladno s pričakovanji Občine.
Če bo Vaša ponudba sprejeta, bo sklenjena kreditna pogodba, praviloma
najkasneje v mesecu dni po pridobitvi soglasja Ministrstva za finance.
Občina sme skleniti pogodbo le, če bo prejela popolno ponudbo vsaj
treh ponudnikov, in če bo pridobila končno soglasje Ministrstva za
finance k zadolžitvi.
Občina jamči za tajnost poslanih ponudb in bo storila vse, kar je v
njeni moči, da se pred izbiro ponudb morebitni drugi ponudniki ne bodo
seznanili z vsebino Vaše ponudbe.
V pričakovanju na Vašo ponudbo Vas lepo pozdravljamo!
Občina Žetale
Pripravila: Marija Kodrič Anton Butolen, župan

 • NIVEL SECUNDARIO Y SUS MODALIDADES RECTOR SECUNDARIA ORIENTADA COLON
 • JOBSHOP JOB DESCRIPTION TEMPLATE JOB TITLE SPSS WORKSHOP ASSISTANT
 • RUJ 1706 MNV (USPON IZ RAKITE PREKO VETRENA) 19KM
 • RESEARCH IN THE NHS – HR GOOD PRACTICE RESOURCE
 • EN LA VILLA DE TIEBAS A VEINTIOCHO DE DICIEMBRRE
 • TERMODYNAMIKA 1 NACZYNIE JEST ZAMKNIĘTE RUCHOMYM TŁOKIEM O CAŁKOWITEJ
 • SZPZLO WARSZAWA TARGÓWEK KOMPLEKS BASENÓW REHABILITACYJNYCH „MUSZELKA” UL BALKONOWA
 • LISTADO DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2010 EFICIENCIA
 • 24 DE JUNIO 1996 DGCA84296 LICENCIADO MARIO ZARAGOZA B
 • GUIDELINES BULLETIN FEBRUARY 2014 THE BULLETIN IS
 • PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS UNIX COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS ÍNDICE
 • OTHER SOURCES OF IMMIGRATION ADVICE DROPINS APPOINTMENTS AND TELEPHONE
 • 20100901I ÁLLAPOT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZET NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 3871 MÉRA
 • 54 RENEWABLE ENERGY ORGANIZATION DATABASE N ORGANIZATION TECHNICAL EXPERTISE
 • ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) BASE 2001 AGOSTO
 • JESÚS TORRES COMPOSITOR DE LA LUZ “LA MÚSICA REPOSA
 • NAME DATE CLASS PICTURE BOOK PROJECT
 • MAKING SEDIMENTARY ROCKS AIM TO INVESTIGATE THE PROCESS OF
 • INTRODUCCIÓ AQUEST TREBALL DE RECERCA TRACTA SOBRE LES COINCIDÈNCIES
 • PHOTO CONSENT RELEASE FORM THE UNIVERSITY OF MELBOURNE
 • COLEGIO SANTA ROSA ED MATEMÁTICA 4º A – B
 • COMPARATIVE PERFORMANCE MEASUREMENT EFFORTS UPDATED FOR THE AASHTO STANDING
 • O FEDOSIUK NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VIEŠAI TVARKAI DR
 • ALTE REMISE KÖNIGSBRÜCKER STR 45 HINTERHAUS ECKE ESCHENSTR 2
 • DANA PAVEL DIRK TROSSEN NOKIA RESEARCH 5 WAYSIDE ROAD
 • LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS ©MIGUEL GARCÍA CASAS
 • QUADRE MODEL DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA OBJECTIU CURS ESTRATÈGIA ACTIVITATS
 • CHANNEL ISLANDSISLE OF MAN – REFERRAL FORM TO BE
 • PROF DR HENNING RADTKE VORLESUNG STRAFRECHT BESONDERER TEIL I
 • FOR IMMEDIATE RELEASE CONTACT CHRIS MARTIN 6306702745 KIRKLAND AND