predlog na podlagi petega odstavka 87. člena stanovanjskega zakona (uradni list rs št. 69/03, 18/04 zvkses, 47/06 zen, 45/08 zvetl in 57/08

PREDLOG
Na podlagi petega odstavka 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni
list RS št. 69/03, 18/04 ZVKSES, 47/06 ZEN, 45/08 ZVetL in 57/08 ,
90/09 odl. US in 62/10-ZUPJS) izdaja minister za okolje in prostor
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list
RS št. 14/04, 34/04 in 62/06; v nadaljevanju: pravilnik) se v 9. členu
besedilo »obdobju leta dni« nadomesti z besedilom »koledarskem letu«.
2. člen
Četrti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri ugotavljanju dohodka se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri
dohodnine, podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti, podatki, ki jih davčnemu organu posredujejo
osebe, zavezane za dajanje podatkov, in podatki, potrebni za izračun
akontacije dohodnine. Primarno se uporabijo podatki iz odločb o odmeri
dohodnine in podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto. Če ti podatki med
odločanjem še niso na voljo, se upoštevajo podatki iz odločb o odmeri
dohodnine in podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti za predpreteklo leto, preračunani na raven
preteklega koledarskega leta, tako da se povečajo za rast neto
povprečne plače na zaposlenega v obdobju januar–december preteklega
leta v primerjavi z istim obdobjem predpreteklega leta. Kadar tudi ti
podatki niso na voljo, se uporabijo podatki, ki so jih davčnemu organu
posredovale osebe, zavezane za dajanje podatkov, in podatki, potrebni
za izračun akontacije dohodnine za preteklo leto ali za predpreteklo
leto, če podatki za preteklo leto niso na voljo.«.
Dodata se novi peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Če oseba v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ni
imela dohodkov, ima pa jih v tekočem koledarskem letu, se pri
določitvi mesečnega dohodka upoštevajo njeni tekoči dohodki,
preračunani na raven preteklega leta, tako da se zmanjšajo za rast
neto povprečne plače na zaposlenega, znano v januarju tekočega leta, v
primerjavi z januarjem preteklega leta. Tekoči dohodki se ugotavljajo
na podlagi podatkov iz obračunov davčnega odtegljaja ali drugih
dokazil izplačevalcev dohodka. Če podatki iz obračunov davčnega
odtegljaja ali drugih dokazil izplačevalcev dohodka niso na voljo, se
upoštevajo podatki iz dokazil, ki jih predloži prosilec.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi.
3. člen
V prilogi pravilnika se na Obrazcu za ocenjevanje stanovanjskih in
socialnih razmer ter za ocenjevanje prednostnih kategorij prosilcev v
poglavju I. Stanovanjske razmere spremeni besedilo točke 1.
Stanovanjski status tako, da se glasi:
»1. Stanovanjski status:
1.1.
udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za
začasno bivanje oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih, ima naslov
na CSD
250 točk
1.2.
udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik tržnega
140 točk
1.3.
udeleženec razpisa prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. členu
predmetnega pravilnika ali v delavskem domu
130 točk
1.4.
udeleženec razpisa stanuje pri starših, sorodnikih ali prijateljih
120 točk
1.5.
udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o
podržavljenju in vrnjenega prvotnemu lastniku
240 točk
1.6.
udeleženec razpisa je bivši hišnik
240 točk
1.7.
udeleženec razpisa je bivši hišnik, ki mu je že odpovedano najemno
razmerje
300 točk
1.8.
udeleženec razpisa je lastnik ali solastnik stanovanja, ki ne presega
40 % vrednosti primernega stanovanja in v tem stanovanju živi
120 točk
V primeru, da bi bilo mogoče udeleženca razpisa točkovati po dveh
stanovanjskih statusih, se upošteva tistega, ki mu prinaša večje
število točk.«.
Točka 3. Utesnjenost v stanovanju se spremeni tako, da se glasi:
» 3. Neprimerna površina stanovanja :
3.1. Utesnjenost v stanovanju :
3.1.1. do 4 m2 na družinskega člana
30 točk
3.1.2. nad 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana
15 točk
3.1.3. nad 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana
10 točk
3. 2. Preveliko stanovanje glede na število uporabnikov:
3.2.1. do 10 m2
20 točk
3.2.2. nad 10 m2 do 20 m2
30 točk
3.2.3. nad 20 m 2
40 točk«
4. člen
V prilogi Pojasnila za uporabo pravilnika in obrazca za oceno
stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev se črtata drugi in tretji
odstavek pojasnil k 5. členu pravilnika, »izračun letnih neto dohodkov
gospodinjstva«.
5. člen
V točki K 14. členu pravilnika se za številko »30 m2« doda besedilo
»ali do 40 m2«.
6. člen
V pojasnilih za uporabo obrazca se pod poglavjem I. STANOVANJSKE
RAZMERE, spremeni besedilo pod točko 1.6. tako da glasi:
» 1.6 in 1.7. Udeleženec razpisa je hišnik
Točkuje se udeleženec razpisa – hišnik, ki je sklenil najemno pogodbo
za hišniško stanovanje pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona
(Uradni list 18/91 s spremembami) in v hišniškem stanovanju še prebiva
in hišniška dela še opravlja ali del ne opravlja več zaradi upokojitve
ali razlogov, ki niso nastali po njihovi krivdi in za uporabo
stanovanja plačuje tržno najemnino . Po smrti hišnika, pripada pravica
reševanja stanovanjskega vprašanja po tem pravilniku tudi njegovemu
zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju.
Hišnik, ki predloži pisno odpoved najemne pogodbe, ki jo je podpisala
več kot polovica etažnih lastnikov po solastniških deležih in je rok
za odpoved že potekel ali pa odpovedni rok še teče, se točkuje po
točki 1.7. « .
V drugem odstavku točke 3, se številka »1.6.« nadomesti s številko
»1.8.«.
Za drugim odstavkom 3. točke se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»Pri ugotavljanju neprimerne površine stanovanja se za utesnjenost
šteje, če na uporabnika stanovanja pridejo površine, določene v točkah
3.1.1. do 3.1.3.
Za preveliko stanovanje, glede na število članov gospodinjstva pa se
šteje, v kolikor stanovanje presega zgornji površinski normativ s
plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena tega pravilnika.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Številka: 0071-48/2011
Ljubljana, dne 06. 04. 2011
EVA: 2011-2511-0047
Dr. Roko Žarnić
MINISTER
OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
Uvod
Osnovna razloga za pristop k tokratnemu predlogu sprememb in
dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS št. 14/04, 34/06, 62/06 in 11/09, v nadaljevanju:
pravilnik) sta dva in sicer:
1.
Dana je bila pobuda ene izmed mestnih občin, da je potrebno glede na
zadnje korekcije pravilnika zagotoviti pravno podlago, da bi se
podatki o osebnih dohodkih prosilcev in njihovih družinskih članov,
neposredno prenašali iz baz podatkov, ki so na razpolagi pri krajevno
pristojnih davčnih organih.
Glede na to, da se bo z mesecem junijem pričel izvajati Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10),
kjer je na novo opredeljeno, kateri dohodki in kako se upoštevajo pri
prosilcih do vseh vrst pravic iz javnih sredstev, podatki pa se bodo
prenašali neposredno iz baz davčnih organov, je v predlogu predmetnega
pravilnika dana enaka osnova glede ugotavljanja dohodkov prosilcev za
dodelitev neprofitnega stanovanja, v najem, kot izhaja iz citiranega
zakona. Zato se predlaga korekcija sedanjega 19. člena predmetnega
pravilnika.
2.
FEANTSA – mednarodno združenje za brezdomce je proti Sloveniji
sprožilo postopek, na podlagi katerega je bilo odločeno, da Slovenija
krši nekatere pravice najemnikom v denacionaliziranih stanovanjih in
posledično Evropsko socialno listino, mednarodno pogodbo, ki jo je
Slovenija podpisala. Prav tako nekatere civilne iniciative in poslanci
menijo, da je potrebno glede reševanja problematike bivših hišnikov,
ki še živijo v hišniških stanovanjih in plačujejo tržne najemnine,
sprejeti ukrepe, na podlagi katerih bosta ti dve kategoriji najemnikov
hitreje pridobivali v najem neprofitna stanovanja. Še posebej se
izpostavlja vprašanje hišnikov, ki zaradi tega, ker niso imeli
stanovanjske pravice niso mogli privatizirati stanovanj, ki so jih
zasedali.
Glede na navedeno se predlaga sprememba pravilnika, ki bi najemnikom v
denacionaliziranih stanovanjih ter bivšim hišnikom, ki še bivajo v
hišniških stanovanjih skozi višje število točk za stanovanjski status
omogočila dodatno prednost in hitrejši dostop do neprofitnega
najemnega stanovanja, če bi se prijavili na javni razpis za dodelitev
takšnega stanovanja.
Pravilnik prinaša še nekaj drugih manjših vsebinskih popravkov in
dopolnil, ki so se pokazale kot nujne preko izvajanja javnih razpisov
za dodelitev neprofitnih stanovanj pri samih občinah.
Obrazložitev sprememb in dopolnitev posameznih členov
1.
člen
Popravek je potreben le zaradi uskladitve terminologije v celotnem
pravilniku.
2.
člen
Način in obseg zajemanja dohodkov prosilcev za dodelitev neprofitnega
stanovanja je enak, kot izhaja iz Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev za vse druge socialne pravice. Gre za poenotenje
sistema, tako da bodo davčni organi lahko upravičencev posredovali
zahtevane podatke po enaki metodologiji.
3.
člen
Kot je bilo že v uvodnem delu pojasnjeno, je osnovni namen sprememb
pravilnika pri stanovanjskem statusu v tem, da bi najemniki v
denacionaliziranih stanovanjih ter bivši hišniki, ki še bivajo v
hišniških stanovanjih, lažje oz. hitreje pridobili v najem drugo
neprofitno stanovanje. Glede na navedeno, se predlaga sprememba
števila točk za udeležence razpisa, ki so najemniki stanovanj,
odvzetih po predpisih o podržavljenju od sedanjih 120 točk na 240
točk.
Ravno tako se predlaga večje število točk tudi v primeru, ko je
udeleženec razpisa bivši hišnik. V praksi se občine srečujejo s
primeri, ko je bivšim hišnikom že podana odpoved najemnega razmerja,
ob praviloma nizkih dohodkih pa si ne morejo rešiti stanovanjskega
vprašanja z najemom drugega stanovanja na trgu, zato se zanje
predlaga, da bi v primeru, ko pri razpisu predložijo pisno odpoved
najemnega razmerja z večinskim soglasjem etažnih lastnikov, takšne
razmere točkovali z 300 točkami.
Predlagamo tudi korekcijo stanovanjskega statusa udeleženca razpisa,
ki je brez stanovanja iz sedanjih 180 na 250 točk, saj se je doslej v
praksi dogajalo, da je bil takšen prosilec lahko v slabšem položaju in
je zbral iz naslova stanovanjskega statusa manjše število točk od
drugih prosilcev, saj se pri njemu ni točkovalo na primer kvaliteta
bivanja, utesnjenost, ipd.
Občine so se doslej večkrat srečale s primerom, ko je moral najemnik
stanovanja, dodeljenega po 29. členu predmetnega pravilnika le-tega
zapustiti, ker se mu je iztekala najemna pogodba za določen čas in se
je prijavil na javni razpis za dodelitev neprofitnega najemnega
stanovanja. Takšnega najemnika ni bilo mogoče razvrstiti v enega izmed
določenih stanovanjskih statusov. Glede na navedeno se predlaga, da se
ta status na novo vpiše pod točko 1.3. in da se točkuje s 130 točkami.
V praksi se je doslej že nekajkrat pojavil primer, da so bili prosilci
za dodelitev neprofitnega stanovanja sami lastniki ali solastniki
stanovanja ali stanovanjske hiše v kateri so stanovali, vrednost tega
premoženja pa ni presegala 40 % vrednosti primernega stanovanja.
Takšnega stanja sedanje veljavni pravilnik ne predvideva, zato se
predlaga širitev z navedenimi primeri, točkovali pa bi se s 120
točkami.
Predlagamo tudi korekcijo dosedanje 3. točke stanovanjskih razmer, po
kateri je točkovana utesnjenost v stanovanju. Pri reševanju
stanovanjskega vprašanja najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih
se ugotavlja, da imajo najemniki v najemu praviloma prevelika
stanovanja, prevelike površine pa doslej niso bile točkovane. Glede na
navedeno se predlaga, da se ustrezno točkuje tako utesnjenost v
stanovanju, kot tudi prevelika površina stanovanja.
4.
člen
Glede na to, da je način ugotavljanja dohodka prosilcev v celoti
opredeljen v 3. členu sprememb pravilnika, niso več potrebna pojasnila
k 5. členu pravilnika, zato jih je potrebno črtati.
5.
člen
Dopolnitev obrazložitve je potrebna zaradi spremembe šestega odstavka
14. člena osnovnega pravilnika.
6.
člen
Potrebno je podrobnejše pojasnilo, kakšen mora biti položaj hišnika,
da je upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.
Glede na to, da se točka 3 dopolnjuje in točkuje tudi v primeru, ko
ima prosilec v najemu preveliko stanovanje, kar se bo verjetno pogosto
dogajalo pri najemnikih denacionaliziranih stanovanj, je potrebna
dodatno pojasnilo, da se pri velikosti primernega stanovanja
upoštevajo normativi iz 14. člena predmetnega pravilnika, upoštevajo
pa se zgornje površine, ki veljajo pri plačilu lastne udeležbe in
varščine.
7. člen
Določen je datum pričetka veljavnosti sprememb in dopolnitev
pravilnika.

 • “MUSIC AND ORAL PERFORMING LITERATURE IN THE JIN PING
 • SUBJECT GASEOUS SIO2 DATE 26 OCT 1997 FROM YOSHUSIMAHALZRCACIL
 • CHAPTER 1 THE EVOLUTION OF THE MODERN FIRM CHAPTER
 • PRACTICE AREA MEDIA & PRIVACY FORMAT ONLINE (MAF
 • FAST IDEA GENERATOR DIYLEARNFASTIDEAGENERATOR DIYLEARN FAST IDEA GENERATOR COPYRIGHT
 • SEUR PARTNER DE JUST EAT PARA LAS ENTREGAS DE
 • GERENCIA SERVICIO DE GESTIÓN DE PERSONAL ANEXO RECONOCIMIENTO DE
 • M ALINCHE (ARTÍCULO ELABORADO POR UNA PROFESORA MEJICANA) NUNCA
 • OPTIMAL MANAGEMENT OF BLOOD PRESSURE IN ACUTE STROKE PATRICK
 • I PILOTI CHE HANNO CORSO IN AUTO E MOTO
 • CHILDREN’S HEALTH QUEENSLAND HUMAN RESEARCH ETHICS COMMITTEE DECISION MAKING
 • ESTIMADOS AMIGOS LES INFORMO DE LAS SIGUIENTES NOVEDADES DE
 • SEUR LANZA LAS ENTREGAS INTERACTIVAS Y DA EL PODER
 • INDICACIONES PARA REALIZAR EL EJERCICIO 3 EL TEXTO RECUADRADO
 • INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM STANISŁAWA SAKOWICZA W OLSZTYNIE INSTYTUT
 • POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 56400 OLEŚNICA UL WOJSKA POLSKIEGO
 • FUTURE SKILL NEEDS INNOVATION IN AGRIFOOD AND FORESTRYWOOD CHAINS
 • EN EL MARCO DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SMART CITIES
 • PROJET DE PLAQUETTE DE PRESENTATION N°1 « RIEN DE
 • VEDLEGG 4 TIL EVALUERINGSKOMITEEN FOR PEACE AND CONFLICT STUDIES
 • NUEVOS REQUISITOS PARA LA FIRMA DIGITAL CONTENIDO CAPÍTULO/SECCIÓN PÁGINA 1 INTRODUCCIÓN 5 2 RESTRICCIONES 6
 • SVC POWERPOINT PRESENTATION GUIDELINES NEW! IN 2009 YOU WILL
 • SEUR PARTICIPA EN LA PRIMERA COMPETICIÓN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
 • SAMPLE PREPARATION AND SHIPPING CHECKLIST WHO COLLABORATING CENTRE FOR
 • NOTICE OF COMMUNITY SERVICE ORDER SECTION 8 CRIMES
 • ABBREVIATED QUALITY ASSURANCE PROJECT PLAN IN COMPLETING THE FORM
 • MÁQUINA DE ESTADOS IEEE 610 DEFINE LAS MÁQUINAS
 • RANCANGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN
 • SIDA 1 AV 5 [INFOGA EVENTUELL LOGOTYP HÄR ELLER
 • GROUPE INTERNATIONAL DE RECHERCHES BALZACIENNES COLLECTION BALZAC BALZAC