regulamin jarmarku bożonarodzeniowego data i miejsce: 5-26.12.2021r., płyta rynku w gliwicach organizator: miasto gliwice wystawca: oso

REGULAMIN JARMARKU BOŻONARODZENIOWEGO
Data i miejsce: 5-26.12.2021r., Płyta Rynku w Gliwicach
Organizator: Miasto Gliwice
Wystawca: osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła pisemne zgłoszenie
udziału w Jarmarku.
§ 1
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gliwicach, zwany dalej „Jarmarkiem” jest
imprezą wystawienniczo – handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i
przedmiotów użytkowych oraz artystycznych i naturalnych produktów
spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze
świątecznym (np. ozdób choinkowych, świec, opłatków itp.).
Organizatorem Jarmarku jest Miasto Gliwice.
§ 2
1. Jarmark jest organizowany w dniach od 5 grudnia do 26 grudnia 2021
roku na gliwickim Rynku, w godzinach:
*
Poniedziałek – Piątek 12.00 – 18.00. Sobota – Niedziela 12.00 –
19.00
(24 grudnia – piątek 12.00-14.00, 25 grudnia – sobota 12.00-18.00,
26 grudnia - niedziela 12.00-18.00)
*
Organizator zezwala na handel po oficjalnym zamknięciu Jarmarku,
jednak nie dłużej niż do godziny 00.00.
2.
O możliwości wystawienia danego stoiska decyduje Organizator
Jarmarku, który zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia
zgłoszenia.
3.
Preferowane są stoiska o charakterze świątecznym, w których
prowadzona będzie sprzedaż m.in. takiego asortymentu jak:
*
ceramika artystyczna,
*
zabawki,
*
dzbany, wazy, kubki i inne naczynia z nadrukami,
*
wyroby regionalne,
*
bombki, łańcuchy, oświetlenie i inne ozdoby choinkowe,
*
stroiki, świece, opłatki,
*
pamiątki, ozdoby, rękodzieło,
*
galanteria skórzana,
*
biżuteria,
*
artykuły spożywcze w tym: słodycze, drobne przekąski, potrawy
i wyroby regionalne (bigos, placki, szynki wędzone, sery,
itp.), wypieki świąteczne
(pierniki, keksy, babki, ciasteczka kruche, sękacze, itp.),
*
gastronomia w tym: grzane wino i piwo, miód pitny nalewki, soki,
itp.
*
inny asortyment zaakceptowany przez Organizatora.
2.
Organizator zabrania sprzedaży takich produktów jak: dania typu
fast food, popcorn, wata cukrowa, balony, podróbki towarów
markowych, itp.
3.
Wystawca jest zobowiązany do uiszczenia:
*
opłaty targowej, zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie
Gliwic (Uchwała XVIII/359/2020 Rady Miasta Gliwice z 27
sierpnia 2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia
na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia
wysokości stawek dziennych opłaty targowej) dodatkowa
powierzchnia prezentacji towarów nie może przekraczać 0,5m od
frontu domku oraz wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty zgodnej
z cennikiem.
*
jednorazowej opłaty za wynajem domków w wysokości 600,00 zł
brutto za
1 domek,
*
opłaty za prąd w wysokości 2,16 zł netto za 1 KW, zgodnie ze
wskazaniami licznika zainstalowanego w każdym z domków
handlowych,
*
opłaty za opróżnianie pojemnika (o pojemności 0,24 m3) na
odpady komunalne zmieszane przypisanego do każdego stoiska.
Koszt jednorazowego odbioru jednego pojemnika wynosi 60.92 zł
brutto. Na zakończenie Jarmarku każdy wystawca osobno zostanie
obciążony kosztami wynikłymi z ilości opróżnionych pojemników
na jego stoisku.
4.
Wewnątrz każdego stoiska znajduje się jedno gniazdo elektryczne
230V
o maksymalnej mocy 2KV.
5.
Miejsce handlowe (domek) przydziela Wystawcy Miasto Gliwice.
Wystawca zastrzega możliwość podzielenia domku pomiędzy dwóch
handlowców. Wystawca nie ma możliwości odwołania się od decyzji
związanej
z lokalizacją przydzielonego miejsca.
6.
Wystawcy zobowiązani są do:
*
Przestrzegania niniejszego Regulaminu,
*
Przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ,
*
Przestrzegania zaleceń sanitarnych.
§ 4
Wystawcy biorącemu w użyczenie domek zabrania się:
1.
Prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej dobre
obyczaje, godność uczucia religijne.
2.
Udostępniania domku osobom trzecim, pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania umowy i nakazem opuszczenia terenu Jarmarku.
3.
Ustawiania w pobliżu domku dodatkowych konstrukcji typu namiot,
zadaszenie, markiza, parasol, itp. oraz obudowywania i
plakatowania powierzchni domków.
4.
Używania w domkach grzejników elektrycznych i otwartego ognia.
5.
Używania przedłużaczy elektrycznych oraz innych przewodów bez
wymaganych atestów.
6.
Sprzedaży podróbek produktów oraz produktów, na które Wystawca nie
posiada licencji.
7.
Nocowania w domkach.
8.
Wyrzucania odpadów powstałych podczas działalności stoiska do
innych pojemników niż przeznaczone do tego celu.
§ 5
===
1.
Wszelkie kwestie związane ze sprzedażą produktów, tj. zezwolenia,
podatki, koncesje, licencje, ubezpieczenia i inne leżą w gestii
Wystawcy.
2.
Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty do
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. wszelkimi ewentualnymi karami nałożonymi
na Organizatora, a wynikającymi z nie przestrzeganiem przepisów
administracyjnych przez wystawcę zostanie obciążony Wystawca.
3.
Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących
przepisów dot. Wprowadzenia do obrotu handlowego towarów
odpowiednio oznakowanych, przestrzegania terminów przydatności do
spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do
sprzedaży.
4.
Organizator zapewnia sobie prawo do okresowego, stałego zamknięcia
stoiska lub wypowiedzenia umowy z Wystawcą w przypadku
niespełnienia przez Wystawcę warunków,
o których mowa w niniejszym regulaminie, w tym w szczególności
w przypadku:
*
Prezentowania i sprzedaży towarów innych niż w Karcie Zgłoszenia
lub nieuzgodnionych z Organizatorem.
*
Nieutrzymywania estetycznego wyglądu domku oraz nie utrzymaniu
porządku wokół niego.
*
Prowadzenia reklamy i akcji promocyjnych nieuzgodnionych
z Organizatorem.
*
Nie posiadania odpowiednich środków ochrony osobistej
przeznaczonych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia dla osób
handlujących i klientów stoiska.
§ 6
Wystawca jest zobligowany do:
1.
Otwarcia stoiska i prowadzenia sprzedaży w okresie 5-23 grudnia
codziennie w godzinach otwarcia Jarmarku ustalonych przez
Organizatora, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy i
nakazem opuszczenia terenu Jarmarku.
2.
Przestrzegania wydawanych przez Organizatora, Służby Ochrony,
Policję
i Straż Miejską poleceń porządkowych.
3.
Bezwzględnego przestrzegania aktualnych wytycznych Ministra
Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego w szczególności
w zakresie wykonywanej działalności w czasie epidemii COVID-19.
4.
Utrzymywania porządku wewnątrz domku oraz wokół niego w trakcie
korzystania.
5.
Regularnego usuwania odpadów i śmieci wygenerowanych podczas
prowadzenia działalności. W tym celu na terenie Jarmarku
rozmieszczone będą pojemniki opisane zgodnie z zasadami
segregowania śmieci. W wypadku nie przestrzegania niniejszego
zapisu Organizator ma prawo wypowiedzieć umowę Wystawcy co będzie
jednoznaczne z opuszczeniem wynajmowanego domku handlowego.
6.
Każdy Wystawca winien zapewnić personelowi maseczki, rękawiczki
jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk, utrzymywać dystans
podczas obsługi klientów, stosować reżim sanitarny.
7.
Udostępnienia płyn do dezynfekcji rąk do ogólnego dostępu.
Infrastruktura wyposażenia stoiska oraz infrastruktura dodatkowa
należąca do Wystawcy winna być na bieżąco dezynfekowana przez
Wystawcę
8.
Odśnieżania dachu domku i powierzchni przed stoiskiem na wypadek
silnych opadów śniegu.
9.
Przekazania Użyczającemu domku w takim stanie, jakim został
udostępniony, tj. wysprzątany i oczyszczony z wszelkich dekoracji
naniesionych przez siebie.
10.
Wyposażenia domku w regały, półki i inne elementy niezbędne do
ekspozycji asortymentu we własnym zakresie.
11.
Wyposażenia udostępnionego domku w gaśnicę proszkową o poj. 2 kg
o symbolu ABC.
12.
Pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych lub zaginionych
elementów domku.
13.
Ubezpieczenia działalności na własny koszt i ryzyko.
14.
Podania marki i numeru rejestracyjnego samochodu, który będzie na
bieżąco dostarczał towary do sprzedaży do dnia 4 listopada 2021 r.
Stosowania się do wytycznych określonych w zezwoleniu na wjazd na
płytę Rynku.
§ 7
1.
Wjazd na teren Jarmarku jest możliwy tylko na podstawie pozwolenia
na wjazd na płytę Rynku wydanego przez Zarząd Dróg Miejskich.
2.
Na terenie Jarmarku obowiązuje bezwzględny zakaz postoju i
parkowania pojazdów zaopatrzeniowych i osobowych.
3.
Wjazd na teren Jarmarku dozwolony jest wyłączenie w celu
montażu/demontażu stoiska oraz dostawy towaru.
Zaopatrzenie/dostawa towaru możliwa będzie jedynie poza godzinami
otwarcia Jarmarku.
4.
Podczas dostawy, samochód znajdujący się na płycie rynku powinien
mieć
w widocznym miejscu umieszczone pozwolenie na wjazd.
5.
Do samochodów nieposiadających stosownych zezwoleń oraz
przebywających na płycie Rynku w godzinach otwarcia Jarmarku
zostanie wezwana Policja.
6.
Organizator nie gwarantuje darmowych miejsc parkingowych dla
wystawców
i obsługi Jarmarku.
§ 8
Organizator zobowiązuje się do:
1.
Bezpłatnego udostępnienia Wystawcom toalet znajdujących się przy
Stacji Artystycznej Rynek, Rynek 4-5 Gliwice w okresie 5 -23
grudnia 2021r.
2.
Zapewnienia płynu dezynfekującego do rąk przy udostępnionych
toaletach.
3.
Wyznaczenia terenu, na którym będą znajdowały się udostępnione
pojemniki na śmieci.
4.
Wsparcia technicznego i organizacyjnego.
§ 9
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1.
Eksponaty wystawione na stoisku.
2.
Uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w
trakcie trwania Jarmarku.
3.
Za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem,
zamieciami śnieżnymi, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie
lub przepięciem prądu
i innymi przyczynami losowymi.
4.
W przypadku wprowadzenia nowych obostrzeń w wyniku których impreza
zostanie odwołana lub przerwana w trakcie jej trwania.
§ 10
1.
Uczestnicy Jarmarku są zobowiązani do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu oraz poleceń porządkowych obsługi Jarmarku.
2.
Niezastosowanie się do postanowień któregokolwiek z punktów
regulaminu może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy i
nakazem opuszczenia terenu Jarmarku.
§ 11
Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych
decydują polecenia i rozstrzygnięcia Organizatora.
§ 12
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty
eksponatów, a także wypadki losowe uczestników Jarmarku zaistniałe
podczas jego trwania.
§ 13
Postanowienia końcowe:
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub częściowego
zamknięcia Jarmarku bez odszkodowania.
2.
Organizator zastrzega sobie prawo wejścia na stoisko w obecności
wystawcy lub ochrony.
3.
Wystawca, podpisując niniejszy regulamin, zgadza się na
przetwarzanie
i publikację swojego wizerunku oraz towaru w celach promocyjnych
Jarmarku.
4.
Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się obowiązujący
tekst niniejszego Regulaminu
.............................
Podpis Organizatora

 • CEDERSTRÖM C (2009) ‘LACAN GOES BUSINESS’ ANNUAL REVIEW OF
 • NATIONAL OCCUPATIONAL STANDARD 13UY01323 WEB OFFSET PRINTING OPERATOR LEVEL
 • 60203 OVERSIZE PRECAST REINFORCED CONCRETE BOX CULVERT THE STANDARD
 • PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY” W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „OSINKOWO” W
 • PRODUCCIÓN DE NISINA USANDO AGUA DE REMOJO DE MAÍZ
 • SUNNY MEED SURGERY PRIVACY NOTICE – DIRECT CARE THIS
 • SPAZI A ROTAZIONE NEI CENTRI CIVICI PER ATTIVITA AGGREGATIVE
 • DESPITE AN AVAILABILITY OF RESOURCES IN THE SRO COMMUNITY
 • EXCEL CLASS 1 SPREADSHEET TOUR COLUMN HEADINGS AIV –
 • UNIVERSITY OF ST ANDREWS DIRECT LEASING SCHEME SESSION 20182019
 • 0 335 PRIMERA REUNION DE LA COMISION
 • WELCOME TO THE UNITED BENEFICE OF LORTON AND LOWESWATER
 • FACTS ABOUT OFFENDERS! AN OFFENDER IS SOMEONE WHO
 • CONTENTS ALGERIA REVENUE REGULATION FUND 5 ANGOLA FUNDO
 • R ETURN TO (ENCLOSE SELFADDRESSED STAMPED ENVELOPE) MORTGAGE FROM
 • PERSONAL DATA SHEET IDENTITÄTSBOGEN FÜR DEN NOT UND
 • BODY { FONT 11PX ARIAL VERDANA SANSSERIF COLOR FFF
 • LIST OF BIDDERS FOR THE SECOND TENDER OF MINERALS
 • COPYRIGHT 1999 THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS (AIA) SECTION
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT3 REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE
 • GILBERT V LEVIN MITOS MODERNOS ACERCA DE LA
 • Ï»¿½X88L½XÑR½
 • MULTIPLE REGRESSION EXAMPLE THE DEAN OF AN MBA
 • REFERAT REFERAT FRA MØTE I RÅDMANNSKOLLEGIET 29 SEPTEMBER 2011
 • EXTENUATING CIRCUMSTANCES GUIDANCE FOR THE SITUATIONAL JUDGEMENT TEST (SJT)
 • ACCOUNTING MATRIX STRANDS CONCEPTUAL PROCESSING REPORTING INTERPRETATION
 • ! STYLE RELSTYLESHEET TYPETEXTCSS MODALFADE { ZINDEX 10000000 !IMPORTANT
 • EATA MANUAL DE FORMACIÓN Y EXÁMENES SECCIÓN 12111 TEMAS
 • IE Nº 1190 “FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA” AULA
 • 13 CLINICAL RECOMMENDATIONS ORAL MANAGEMENT OF THE PAEDIATRIC BONE