szablon ======= umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji – umowa kompleksowa ===========================

Szablon
=======
Umowa sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji – umowa kompleksowa
===================================================
Nr ………………
z dnia …………………. roku, zawarta w Lubinie pomiędzy:
KGHM Polska Miedź S. A., z siedzibą w Lubinie, 59-301 Lubin, ul. M.
Skłodowskiej-Curie 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
zarejestrowaną w IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000023302, kapitał zakładowy w wysokości
2.000.000.000,00 PLN (w całości wpłacony), REGON 390021764, NIP
692-000-00-13, reprezentowaną przez:
1.
………………………………………………………………………………....................................…………………………..
2.
………………………………………………………………………………………….................................………………….,
zwaną dalej Sprzedawcą,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………...…………..........................................................................................................……,
reprezentowanym(ą) przez:
1.
………………………………………………………................................……………………………………………………
2.
……………………………………………………………….................................……………………………………………
zwanym(-ą) dalej Odbiorcą,
które w dalszej części Umowy łącznie zwane są Stronami, a każda z
osobna Stroną,
o następującej treści:
Reprezentanci Stron Umowy oświadczają, że:
*
działają na podstawie posiadanych aktualnych umocowań do
zaciągania zobowiązań na rzecz podmiotów, które reprezentują,
*
Umowa jest zawarta w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa.
Definicje:
Pojęciom użytym w niniejszej umowie nadaje się poniższe znaczenie.
Pozostałe pojęcia, niezdefiniowane poniżej, posiadają znaczenie nadane
im w Taryfie OSD, IRiESD lub Ustawie, o ile co innego nie wynika z
kontekstu w jakim zostały użyte.
Energia bierna – energia elektryczna stale wymieniana miedzy polami
elektrycznymi
i magnetycznymi towarzyszącymi pracy systemu elektroenergetycznego
prądu przemiennego
i wszystkich przyłączonych do niego urządzeń elektrycznych,
nieprzetwarzana na inny rodzaj energii.
Energia czynna – energia elektryczna przetwarzalna na inny rodzaj
energii.
Miejsce dostarczania – punkt w sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy, do
którego dostarczana jest energia elektryczna, określony w Umowie,
będący jednocześnie punktem odbioru.
Moc przyłączeniowa – moc czynna planowana do pobierania lub
wprowadzania do sieci, określana w umowie o przyłączenie jako wartość
maksymalna wyznaczona w ciągu każdej godziny okresu rozliczeniowego ze
średnich wartości tej mocy w okresach 15 minut, służąca do
zaprojektowania przyłącza.
OSP – Operator Systemu Przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem energii elektrycznej, odpowiedzialne za
ruch sieciowy w systemie przesyłowym, bieżące i długookresowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację,
remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z
innymi systemami elektroenergetycznymi. Na terenie Polski Operatorem
Systemu Przesyłowego jest przedsiębiorstwo Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
OSDp – Operator Systemu Dystrybucyjnego nadrzędny w stosunku do
Sprzedawcy. Funkcje OSDp sprawuje Tauron Dystrybucja S.A.
RB – Rynek Bilansujący – mechanizm bieżącego bilansowania
zapotrzebowania na energię elektryczną i wytwarzania tej energii z
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Tangens φ (tg φ ) - iloraz energii biernej i energii czynnej pobranej
całodobowo lub w strefach czasowych
Ustawa – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U.
z 2018 r. poz. 755 ze zm.) wraz z wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi.
§ 1
Postanowienia wstępne
1.
Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji
warunków Umowy stanowi
w szczególności:
a.
Ustawa,
b.
Taryfa dla energii elektrycznej, którą stosuje Sprzedawca,
zawierająca ceny energii elektrycznej – zwana w dalszej części
Umowy Taryfą Sprzedawcy,
c.
Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej – zatwierdzona na
wniosek Sprzedawcy przez Prezesa URE i w wprowadzona do stosowania
– zwana w dalszej części Umowy Taryfą OSD,
d.
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Sprzedawcy, –
zwana w dalszej części Umowy IRiESD,
e.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz. U. z
2018, poz. 1114, t.j.);
f.
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.
2016, poz. 831, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
g.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. 2018, poz. 2389, t.j.), zwana w dalszej części „Ustawą OZE”),
h.
Ustawa z dnia 4 grudnia 2018 roku o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019, poz. 42),
i.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z
dnia 25 października 2011 r., w sprawie integralności i
przejrzystości hurtowego rynku energii.
2.
Strony oświadczają, że znane są im postanowienia określone w
dokumentach i przepisach,
o których mowa w ust. 1 powyżej i będą stosowały się do
postanowień w nich określonych.
3.
W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się postanowienia
określone
w dokumentach i przepisach, o których mowa w ust. 1 powyżej.
4.
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami określonymi w
dokumentach i przepisach,
o których mowa w ust. 1 powyżej, do świadczenia usługi
kompleksowej stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
w tym zwłaszcza przepisy Kodeksu cywilnego.
§2
Oświadczenia Stron
1.
Sprzedawca oświadcza, że:
a.
posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną nr
OEE/7/26/78/U/3/98/RW z dnia
12 listopada 1998r., z późniejszymi zmianami.
b.
posiada ważną koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr
PEE/5/2678/U/3/98/RW
z dnia 12 listopada 1998r., z późniejszymi zmianami,
c.
pełni funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego
elektroenergetycznego na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki nr DRE-4711-29(6)/2015/2678/KCh z dnia 30
listopada 2015r. o wyznaczeniu przedsiębiorcy: KGHM Polska
Miedź Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lubinie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
elektroenergetycznego na okres od dnia 1 lutego 2011 roku do
dnia 31 października 2025 roku, w związku z czym określone w
Umowie obowiązki i uprawnienia Sprzedawcy odnoszą się do jego
uprawnień i obowiązków związanych z jednoczesnym pełnieniem
zarówno funkcji sprzedawcy energii elektrycznej jak i OSD,
d.
posiada umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej zawartą
z OSDp,
e.
OSDp realizuje funkcje bilansowania Odbiorcy przyłączonego do
sieci Sprzedawcy na podstawie umowy o Świadczenie Usług
Operatora Pomiarów na rynku bilansującym,
f.
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze
identyfikacyjnym
NIP 692-000-00-13.
2.
Odbiorca oświadcza, że:
a.
przedłożony wyciąg z rejestru przedsiębiorców zawiera aktualne
dane na dzień zawarcia Umowy,
b.
posiada tytuł prawny do obiektu określonego w § 3 ust. 1
Umowy, w którym będzie korzystał z energii elektrycznej i
planuje pobór energii elektrycznej w celu zasilania wyżej
wymienionego obiektu w ilości...............................
kWh rocznie;
c.
zamawiając moc umowną powyżej 300 kW planowany pobór energii
elektrycznej przedstawi w podziale na strefy czasowe i okresy
rozliczeniowe, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy „Planowany
pobór energii elektrycznej”,
d.
dla obiektu wymienionego w § 3 ust. 1 Umowy moc bezpieczna,
tj. minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i
poborze energii elektrycznej wynosi …....………… kW,
e.
zapoznał się z Taryfą Sprzedawcy i Taryfą OSD,
f.
zapoznał się z IRiESD,
g.
posiada uzgodnioną ze Sprzedawcą Instrukcję Ruchu i
Eksploatacji Urządzeń Odbiorcy, jeżeli jest wymagana zgodnie z
IRiESD,
h.
posiada uzgodnioną ze Sprzedawcą Instrukcję Współpracy
Ruchowej, jeżeli jest wymagana zgodnie z IRiESD,
i.
jest/ nie jest* nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów
ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. e) Umowy,
j.
jest/ nie jest* odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów
Ustawy,
k.
jest/nie jest* odbiorcą przemysłowym w rozumieniu ustawy, o
której mowa w § 1 ust. 1 lit. g) Umowy i jest/ nie jest* w
wykazie tych odbiorców przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, oraz dokonuje/nie dokonuje*
zakupu praw majątkowych, o których mowa w ustawie OZE we
własnym zakresie,
l.
posiada/ nie posiada* ważną od dnia ………….. do dnia ………….. ,
koncesję nr ……………… na wytwarzanie/ przesyłanie/dystrybucję/
obrót energią elektryczną*,
m.
jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze
identyfikacyjnym NIP …………………… ,
n.
jego zdolność konsumpcji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. h) Umowy
wynosi mniej niż/co najmniej 600 GWh/rocznie,
o.
jest zarejestrowanym uczestnikiem rynku w rozumieniu przepisów
rozporządzenia,
o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. h) Umowy identyfikowanym za
pomocą następującego kodu rejestracyjnego ACER ……………………,
p.
wszelkie przekazane na potrzeby Umowy dane, a w szczególności
dane dotyczące ilości energii elektrycznej odsprzedawanej
innym podmiotom przez Odbiorcę są prawdziwe,
q.
ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku rzetelności i
prawdziwości danych przekazanych Sprzedawcy w Oświadczeniach
bądź wynikające z niewywiązania się ze zobowiązania, o którym
mowa w § 5 ust. 1 lit. x Umowy,
r.
do składania Oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 14 Umowy w
imieniu Odbiorcy upoważnia:
....................................................................................................................................................
tel
..............................................e-mail:…...................................................................................
r) w przypadku nie złożenia przez Odbiorcę Oświadczeń w terminie
określonym w § 6 ust.14 Umowy, podstawą do rozliczeń dostarczonej
energii elektrycznej będą ilości wykazane przez układ pomiarowo –
rozliczeniowy, według zasad oraz stawek określonych
w aktualnej Taryfie OSD oraz Taryfie Sprzedawcy.
3.
Strony przyjmują, że podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie
handlowe z tytułu niezbilansowania dostaw energii elektrycznej do
Odbiorcy jest podmiot wskazany –
z upoważnienia Odbiorcy – przez Sprzedawcę.
4.
Sprzedawcą rezerwowym jest KGHM Polska Miedź S.A.W przypadku
wygaśnięcia niniejszej Umowy oraz gdy Odbiorca nie zgłosi
informacji o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej z innym
sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, rozliczanie za
dostarczoną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie
taryfy sprzedaży rezerwowej Sprzedawcy, a rozliczenie za
świadczone usługi dystrybucji – na podstawie Taryfy OSD.
*niepotrzebne skreślić
§ 3
Przedmiot Umowy, warunki świadczenia usług,
parametry jakościowe energii elektrycznej
1.
Przedmiotem Umowy jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby:
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......…..…,
zwanego dalej obiektem, o parametrach jakościowych energii
elektrycznej wskazanych
w postanowieniach określonych w dokumentach i przepisach, o których
mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Warunkiem utrzymania parametrów napięcia
zasilania, jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy
umownej, przy utrzymaniu poziomu współczynnika tg określonego w ust.
4 poniżej.
2.
Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać energię elektryczną w sposób
ciągły
z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 - 16 poniżej, do miejsc
dostarczania (przyłączy) wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy,
na podstawie zrealizowanych warunków przyłączenia z dnia …………..,
znak:
............................................................................................
3.
Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego określone są w
Załączniku nr 2 do Umowy.
4.
Odbiorca zobowiązuje się zamówić na rok kalendarzowy na dane
przyłącze jednakową dla wszystkich miesięcy roku kalendarzowego
moc umowną: ………… kW, przy współczynniku mocy tgφ nie większym niż
0,4.
5.
Moc umowna zamawiana przez Odbiorcę dla każdego z przyłączy nie
może być wyższa od mocy przyłączeniowej oraz nie może być niższa
niż moc minimalna odpowiadająca 20 % znamionowego prądu
przekładników prądowych.
6.
Zmianę wielkości mocy umownej na następny rok kalendarzowy
Odbiorca zgłasza
w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca danego roku
poprzedzającego zmianę.
7.
Zmiana mocy umownej w trakcie roku kalendarzowego może nastąpić na
pisemny wniosek Odbiorcy, złożony z jednomiesięcznym
wyprzedzeniem, z zastosowaniem zasad naliczania opłat zgodnych z
obowiązującą Taryfą OSD.
8.
Jeżeli zmiana mocy umownej wymaga:
a.
określenia nowych warunków przyłączenia, to wyrażenie zgody na
tę zmianę nastąpi
po uprzednim spełnieniu przez Odbiorcę wydanych przez Sprzedawcę
warunków zmiany mocy;
b.
dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, dostosowanie to
nastąpi po uprzedniej zgodzie i na warunkach określonych przez
Sprzedawcę wyrażonej w formie pisemnej. Właściciel układu
pomiarowo-rozliczeniowego wykona przedmiotowe dostosowanie na
własny koszt.
(Komentarz: Postanowienie ma charakter fakultatywny – dozwolone w
przypadku zasilania Odbiorcy na napięciu pow. 1kV).
9.
Zmianę mocy umownej Sprzedawca wprowadza po wykonaniu przez
Odbiorcę wymagań określonych w ust. 8 powyżej, od najbliższego
okresu rozliczeniowego, przed którym nastąpiło przedmiotowe
dostosowanie.
10.
Odbiorca zamawiający moc umowną powyżej 300 kW, może być włączony
do planów ograniczeń poboru energii elektrycznej, wprowadzanych
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.
Odbiorca we wszystkich strefach czasowych na każdym przyłączu
objęty jest kontrolą poboru energii biernej. W przypadku
przekroczenia umownego współczynnika mocy
tgφ = 0,4 Odbiorca ponosi opłaty określone w Taryfie OSD. .
(Komentarz: Postanowienie ust. 11 ma charakter fakultatywny).
12.
Strony ustalają dopuszczalny czas trwania przerw w dostarczaniu
energii elektrycznej
zgodny z aktualnie obowiązującymi zapisami IRiESD KGHM Polska
Miedź S.A.
13.
Do czasu przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii
elektrycznej, o których mowa
w ust. 12 pkt a) powyżej, nie zalicza się okresów wyłączeń
awaryjnych będących następstwem awarii lub zakłóceń w instalacji
należącej do Odbiorcy, jak również okresów wyłączeń będących
następstwem przekroczenia parametrów określonych w ust. 1 powyżej,
z przyczyn dotyczących Odbiorcy.
14.
W przypadku zasilania obiektu Odbiorcy z więcej niż jednego
przyłącza, za czas przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej, uważa się brak zasilania na
wszystkich przyłączach jednocześnie.
15.
W sieci dystrybucyjnej Sprzedawcy mogą występować krótkotrwałe
zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej (przerwy
przemijające i krótkie), wynikające z działania automatyki
sieciowej i przełączeń ruchowych. Zakłócenia w dostarczaniu
energii elektrycznej spowodowane wyżej wymienionymi przyczynami
nie są przerwami w dostarczaniu energii elektrycznej.
16.
Strony ustalają, iż przerwy i zakłócenia w dostawie energii
elektrycznej wynikające
z działania automatyk systemowych powstałe w wyniku wystąpienia
awarii
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym lub stanu zagrożenia
bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, nie
stanowią przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.
17.
Sprzedawca utrzymuje parametry jakościowe energii elektrycznej i
ponosi odpowiedzialność za ich dotrzymanie tylko wtedy, gdy:
a.
użytkowane przez Odbiorcę urządzenia nie powodują odkształcenia
napięcia od kształtu sinusoidalnego więcej niż o wartości
wynikające z postanowień określonych
w dokumentach i przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
b.
nie wystąpią przypadki określone w § 8 Umowy.
1.
W przypadku stosowania w sieciach i instalacjach należących do
Odbiorcy aparatów, urządzeń i odbiorników, które mogą powodować
wprowadzanie zakłóceń do sieci Sprzedawcy, Odbiorca zainstaluje w
wyżej wymienionych sieciach i instalacjach odpowiednie urządzenia
eliminujące wprowadzanie tych zakłóceń (odkształceń napięcia i
prądu) do sieci Sprzedawcy.
2.
W przypadku stosowania w sieciach i instalacjach należących do
Odbiorcy aparatów, urządzeń (linii technologicznych) i odbiorników
wrażliwych na zapady napięcia zasilającego, powodowane
występującymi zwarciami, Odbiorca będzie we własnym zakresie
przeciwdziałał skutkom wywołanym przez te zakłócenia, poprzez
zainstalowanie układów podtrzymujących napięcie oraz zrealizuje
swoje sieci i instalacje z odpowiednio wysokim poziomem mocy
zwarciowej.
§ 4
Obowiązki Sprzedawcy
====================
1.
Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usługi kompleksowej do
miejsca dostarczania będącego jednocześnie miejscem rozgraniczenia
własności instalacji i sieci, określonego
w Załączniku nr 2 do Umowy, a w szczególności do:
a.
sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy,
========================================
a.
zapewnienia bilansowania handlowego Odbiorcy, w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej objętej Umową w przypadku gdy Sprzedawca
będzie jedynym podmiotem sprzedającym energię elektryczną Odbiorcy
w miejscu dostarczania określonym
w Załączniku nr 2 do Umowy,
==================================================================
b.
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w sprawie
świadczenia usługi kompleksowej,
=================================================================
b.
nieodpłatnego udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz
aktualnych Taryfach,
o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
=============================================================
c.
rozpatrywania wniosków i reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń i
udzielania odpowiedzi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku lub reklamacji,
a w przypadku wniosków dotyczących sprawdzenia dotrzymania
parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci
Sprzedawcy, w terminie 14 dni po zakończeniu stosownych kontroli i
pomiarów,
==================================================================
d.
udzielania w uzasadnionych przypadkach bonifikat, za
niedotrzymanie przez Sprzedawcę parametrów jakościowych energii
elektrycznej lub standardów jakościowych obsługi odbiorców, na
zasadach określonych w dokumentach i przepisach, o których mowa w
§ 1 ust. 1 Umowy,
=================================================================
e.
aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ
na jej realizację,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w tym informowania o
zmianie wskazanego przez Sprzedawcę adresu do korespondencji, pod
rygorem uznania korespondencji za skutecznie doręczoną na
dotychczasowy adres.
==================================================================
1.
Na podstawie dokumentów i przepisów, o których mowa w § 1 ust. 1
Umowy, Sprzedawca świadczy Odbiorcy usługi dystrybucji do miejsc
dostarczania, z zachowaniem parametrów jakościowych energii
elektrycznej określonych w Ustawie oraz w Umowie, Sprzedawca ma
w szczególności obowiązek:
a.
dostarczania Odbiorcy energii elektrycznej do miejsca lub miejsc
dostarczania określonych
w Załączniku nr 2 do Umowy,
================================================================
b.
stosowania postanowień IRiESD,
==============================
c.
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej, budowy oraz
eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych,
ochrony przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska
naturalnego w zakresie eksploatowanych przez Sprzedawcę sieci,
urządzeń i instalacji,
================================================================
d.
powierzanie budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieciach,
urządzeniach
i instalacjach osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje,
==================================================================
e.
utrzymywanie sieci, urządzeń i instalacji Sprzedawcy w należytym
stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją techniczną oraz z
wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach prawa,
================================================================
f.
prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji
elektroenergetycznych oraz przekazywania Odbiorcy danych i
informacji zgodnie z IRiESD,
=============================================================
g.
przyjmowania od Odbiorcy przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji
dotyczących dostarczania energii elektrycznej z sieci Sprzedawcy,
=================================================================
h.
bezzwłocznego przystąpienia do usuwania zakłóceń w dostarczaniu
energii elektrycznej spowodowanych nieprawidłową pracą sieci
Sprzedawcy,
===============================================================
i.
umożliwienia Odbiorcy wglądu do wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentów stanowiących podstawę do
rozliczeń za świadczoną usługę kompleksową oraz wyników kontroli
prawidłowości wskazań tych układów,
==================================================================
j.
udzielania Odbiorcy na jego żądanie informacji o przewidywanym
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego
z powodu awarii w sieci Sprzedawcy,
=================================================================
k.
powiadamiania Odbiorcy, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem,
o terminach
i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z
sieci Sprzedawcy,
w formie określonej w Ustawie,
==================================================================
l.
informowania Odbiorcy na piśmie, z wyprzedzeniem określonym w
Ustawie,
o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do zmienionych
warunków funkcjonowania sieci,
================================================================
m.
odpłatnego podejmowania stosownych czynności w sieci Sprzedawcy, w
celu umożliwienia bezpiecznego wykonywania przez Odbiorcę lub inny
podmiot, prac
w obszarze oddziaływania tej sieci,
==================================================================
n.
dokonywania na pisemny wniosek Odbiorcy sprawdzenia dotrzymania
parametrów jakościowych energii elektrycznej dostarczanej z sieci
Sprzedawcy, o których mowa
w Ustawie, poprzez wykonanie w miarę możliwości technicznych i
organizacyjnych, odpowiednich pomiarów,
=================================================================
o.
udzielania w uzasadnionych przypadkach bonifikat za niedotrzymanie
przez Sprzedawcę parametrów jakościowych energii elektrycznej lub
standardów jakościowych obsługi
p.
pisemnego informowania Odbiorcy o zamierzonej zmianie nastawień w
automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach mających wpływ
na współpracę ruchową
z siecią, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
§ 5
===
Obowiązki Odbiorcy
==================
1.
Odbiorca zobowiązuje się do:
a.
pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz na warunkach określonych w Umowie,
===============================================================
b.
zgłoszenia Sprzedawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pisemnego wniosku Sprzedawcy, prognozy poboru energii
elektrycznej, o której mowa w § 2
ust. 2 lit. b lub c) Umowy,
===========================================================
c.
niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o zamawianiu mocy umownej
powyżej 300 kW
i w przypadku przewidywanego nieodebrania prognozowanej ilości
energii elektrycznej,
o której mowa w § 2 ust. 2 lit. b) lub c) Umowy,
=================================================================
d.
ograniczenia poboru mocy obciążeń dobowych, zgodnie z poleceniami
Sprzedawcy,
=================================================================
e.
stosowania postanowień IRiESD,
==============================
f.
przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie
świadczenia usługi kompleksowej, budowy oraz eksploatacji sieci,
urządzeń i instalacji, ochrony przeciwporażeniowej,
przeciwpożarowej i środowiska naturalnego w zakresie
eksploatowanych przez Odbiorcę sieci, urządzeń i instalacji,
================================================================
g.
prowadzenia ruchu i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji oraz
przekazywania Sprzedawcy danych i informacji związanych z
pobieraniem energii elektrycznej zgodnie
z IRiESD,
==================================================================
h.
uzgadniania ze Sprzedawcą projektu przebudowy układu pomiarowo –
rozliczeniowego Odbiorcy oraz urządzeń elektroenergetycznych
Odbiorcy mających wpływ na pracę sieci Sprzedawcy,
================================================================
(Komentarz: Postanowienie ma charakter fakultatywny – dozwolone w
przypadku zasilania Odbiorcy na napięciu pow. 1kV).
i.
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem układu
pomiarowo-rozliczeniowego, zabezpieczeń głównych oraz plomb
założonych przez Sprzedawcę
i plomb legalizacyjnych, a w szczególności plomb na elementach
układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz na zabezpieczeniu
głównym/przedlicznikowym, w sposób trwale
i skutecznie uniemożliwiający dostęp osób trzecich do układu
pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku, gdy układ
pomiarowo-rozliczeniowy znajduje się na terenie lub w obiekcie
Odbiorcy,
==============================================================
j.
dostosowania swoich urządzeń i instalacji do zmienionych warunków
funkcjonowania sieci Sprzedawcy, o których Odbiorca został
uprzednio powiadomiony w trybie określonym w Ustawie,
=================================================================
k.
zabezpieczenia i przekazania Sprzedawcy plomb numerowanych
założonych przez Sprzedawcę, w przypadku uzasadnionej konieczności
ich zdjęcia; Odbiorca może zdjąć plombę bez zgody Sprzedawcy
jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego zagrożenia dla
życia, zdrowia lub mienia; w każdym przypadku Odbiorca ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o fakcie i
przyczynach zdjęcia plomby,
==================================================================
l.
umożliwienia przedstawicielom Sprzedawcy dokonania odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz dostępu, wraz z
niezbędnym sprzętem, do wszystkich elementów sieci i urządzeń
należących do Sprzedawcy oraz elementów układu
pomiarowo-rozliczeniowego znajdujących się na terenie lub w
obiekcie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia kontroli, prac
eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci Sprzedawcy,
=============================================================
m.
niezwłocznego informowania Sprzedawcy o okolicznościach mających
wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczenia za świadczoną usługę
kompleksową,
=================================================================
n.
niezwłocznego informowania Sprzedawcy o zauważonych wadach lub
usterkach w pracy sieci Sprzedawcy i w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym oraz o powstałych przerwach
w dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej
parametrach,
==============================================================
o.
terminowego regulowania należności za świadczone usługi
kompleksowe oraz innych należności związanych z realizacją Umowy,
=================================================================
p.
nie wprowadzania do sieci Sprzedawcy zakłóceń powodujących
pogorszenie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
==========================================================
q.
użytkowanie obiektu w sposób nie powodujący utrudnień w
prawidłowym funkcjonowaniu sieci Sprzedawcy, a w szczególności do
zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń i
instalacji, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia
drzew oraz już istniejącego drzewostanu, zgodnie
z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
=================================================================
r.
powierzania budowy, eksploatacji lub dokonywania zmian w sieci,
urządzeniach
i instalacjach elektrycznych osobom posiadającym odpowiednie
uprawnienia
i kwalifikacje,
===============================================================
s.
uŁącznik prostoliniowy 2 trzymywania sieci, urządzeń i instalacji
Odbiorcy w należytym stanie technicznym, zgodnym z dokumentacją
oraz z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach,
=================================================================
t.
aktualizowania wszelkich danych zawartych w Umowie, mających wpływ
na jej realizację,
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w szczególności
zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Sprzedawcę o
zmianie, wskazanego przez Odbiorcę adresu do korespondencji, na
który powinny zostać wysłane faktury VAT oraz wszelka inna
korespondencja, pod rygorem uznania faktury VAT i korespondencji
za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres,
==================================================================
u.
poniesienia, na zasadach określonych w Taryfie OSD kosztów
sprawdzenia i pomiarów dotrzymania parametrów jakościowych energii
elektrycznej, w przypadku gdy sprawdzenie odbyło się na wniosek
Odbiorcy i potwierdziło zgodność zmierzonych wartości z
parametrami określonymi w Ustawie, kosztów montażu i demontażu
urządzenia kontrolno-pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia
dotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej
dostarczanej z sieci Sprzedawcy, a także
w przypadku gdy urządzenie to zostanie zainstalowane na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy do jego zabezpieczenia przed utratą lub
uszkodzeniem,
v.
ograniczenia poboru mocy w przypadku wprowadzenia ograniczeń na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z
planem wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej przyjętym przez Sprzedawcę zgodnie z IRiESD.
w.
utrzymywania w należytym stanie technicznym i poprawnej
eksploatacji elementów układu transmisji danych pomiarowych, jego
naprawę i konserwację oraz posiadania dokumentacji
techniczno-eksploatacyjnej,
(Komentarz: Postanowienie ma charakter fakultatywny – dozwolone w
przypadku zasilania Odbiorcy na napięciu pow. 1kV).
x.
poinformowania Sprzedawcy o utracie statusu odbiorcy
przemysłowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 lit. k Umowy, lub o
zaistnieniu innej okoliczności, powodującej niezgodność ze stanem
faktycznym jednego z oświadczeń złożonych zgodnie z § 2 ust. 2
Umowy, w terminie 5 dni od wystąpienia zdarzenia.
2.
Obowiązki dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego nie będącego
własnością Sprzedawcy:
(Komentarz: Postanowienie ust. 2 ma charakter fakultatywny – dozwolone
w przypadku zasilania Odbiorcy na napięciu pow. 1kV).
a.
za stan techniczny, poprawną eksploatację, naprawę, konserwację,
kontrolę i legalizację elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz jego dokumentację techniczno – eksploatacyjną odpowiada
Odbiorca, ponowne zalegalizowanie przez Odbiorcę elementu układu
pomiarowo-rozliczeniowego podlegającego legalizacji, powinno się
odbyć przed upływem okresu ważności legalizacji.
b.
za właściwe zabezpieczenie obiektu, w którym zabudowany jest układ
pomiarowo-rozliczeniowy odpowiada Odbiorca, ponosząc ewentualne
koszty naprawy lub wymiany układu pomiarowo-rozliczeniowego
wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia obiektu,
c.
Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznej naprawy lub wymiany
wadliwego elementu układu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku
zwłoki powyżej 14 dni w usunięciu nieprawidłowości układu
pomiarowo-rozliczeniowego, naprawy lub wymiany może dokonać
Sprzedawca na koszt Odbiorcy,
d.
Odbiorca jest zobowiązany na żądanie Sprzedawcy do przeprowadzenia
sprawdzenia prawidłowości działania układu
pomiarowo-rozliczeniowego, jeżeli jest jego własnością,
w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania,
e.
Odbiorca jest zobowiązany w wyżej wymienionym przypadku, na
żądanie Sprzedawcy do przeprowadzenia laboratoryjnego sprawdzenia
prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego w
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania, a w ciągu 30 dni od
dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego Odbiorca, na
żądanie Sprzedawcy jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie
dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu
pomiarowo-rozliczeniowego - koszty dodatkowej ekspertyzy pokrywa
Sprzedawca,
f.
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu
pomiarowo-rozliczeniowego, koszty działań, o których mowa w ust. 2
lit. d) lub e) powyżej, ponosi Odbiorca, jednocześnie Sprzedawca
dokonuje korekty należności wynikających
z realizacji Umowy, z wyłączeniem przypadku, gdy nieprawidłowości
w działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego wynikały z
nielegalnego poboru energii elektrycznej stwierdzonego przez
Sprzedawcę,
g.
za przekazywanie do Sprzedawcy danych pomiarowych z układów
pomiarowo-rozliczeniowych za pomocą układów transmisji danych oraz
ich poprawność odpowiada Odbiorca.
§ 6
Zasady rozliczeń
1.
Sprzedawca dokonuje rozliczeń energii czynnej w oparciu o dane
pomiarowe. Pomiar ilości energii czynnej jest dokonywany na
podstawie wskazań liczników energii elektrycznej wchodzących w
skład układu pomiarowo-rozliczeniowego. Liczniki energii czynnej
oplombowane są plombami nałożonymi przez organy upoważnione na
podstawie odrębnych przepisów oraz plombami Sprzedawcy.
2.
Sprzedawca dokonuje rozliczeń energii biernej w oparciu o dane
pomiarowe. Pomiaru ilości energii biernej dokonuje się na
podstawie wskazań liczników energii biernej. Właściciel układu
pomiarowo-rozliczeniowego (Komentarz1) dokonuje wzorcowania
liczników energii biernej
w instytucjach posiadających odpowiednie uprawnienia. Na podstawie
wystawionego Świadectwa wzorcowania Sprzedawcy dokonuje
oplombowania liczników energii biernej. Strony ustalają, że
dowodem wzorcowania są plomby nałożone na osłonie licznika przez
Sprzedawcę. Świadectwa wzorcowania przechowywane są przez
Sprzedawcę lub w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez
Sprzedawcę. Po upływie terminu ważności urządzenia podlegają
ponownemu wzorcowaniu lub wymianie na urządzenia wzorcowane. W
przypadku braku terminu ważności na Świadectwie wzorcowania
przyjmuje się, że termin ponownego sprawdzenia urządzeń następuję
po 8 latach (Komentarz2).
(Komentarz1: Postanowienie ma charakter fakultatywny – dozwolone w
przypadku zasilania Odbiorcy na napięciu pow. 1kV, w każdym innym
przypadku, właścicielem musi być Sprzedawca; Komentarz2: Postanowienie
ust. 2 ma charakter fakultatywny tzn. wpisujemy je gdy Sprzedawca
dokonuje rozliczeń energii elektrycznej biernej).
3.
Odbiorcę kwalifikuje się do ……………………. grupy przyłączeniowej.
4.
Rozliczenie i obliczanie należności za pobraną energię elektryczną
odbywać się będzie według grupy taryfowej ……………………….. zgodnie z
postanowieniami Taryfy Sprzedawcy.
5.
Rozliczenie i obliczanie należności za świadczone usługi
dystrybucji odbywać się będzie według grupy taryfowej, określonej
w ust. 4 powyżej, zgodnie z postanowieniami Taryfy OSD.
6.
Zmiana grupy taryfowej może być dokonana na pisemny wniosek
Odbiorcy, na warunkach określonych w Taryfie OSD.
7.
Zmiana grupy taryfowej na podstawie decyzji Sprzedawcy dokonywana
jest po stwierdzeniu,
że Odbiorca korzysta z energii elektrycznej w sposób niezgodny z
przyznaną grupą taryfową. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
naliczenia opłat dodatkowych stanowiących różnicę pomiędzy
wnoszonymi należnościami za energię elektryczną i usługi
dystrybucji, a należnościami jakie naliczone byłyby, gdyby
Odbiorca korzystał z energii elektrycznej
w sposób zgodny z właściwą grupą taryfową. Korekta obejmuje okres,
w którym występowały nieprawidłowości.
8.
Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmian w Taryfie OSD lub
Taryfie Sprzedawcy, następuje w oparciu o aneks do Umowy
przedłożony przez Sprzedawcę Odbiorcy. Odbiorca zobowiązuje się do
podpisania aneksu do Umowy i jego odesłania do Sprzedawcy w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a jeżeli nie akceptuje
zmiany, we wskazanym terminie ma prawo wypowiedzieć umowę z
zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
9.
Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc i obowiązuje od godziny 000
pierwszego dnia miesiąca rozliczeniowego do godziny 2400
ostatniego dnia miesiąca.
(Komentarz: Postanowienie można zmienić, można przyjąć okres
rozliczeniowy dekadowy (10 dni) tzn.:
I - okres od godziny 000 pierwszego dnia miesiąca do godziny 2400
10-tego dnia miesiąca,
II - okres od godziny 000 11-tego dnia miesiąca do godziny 2400
20-tego dnia miesiąca,
III - okres od godziny 000 21-szego dnia miesiąca do godziny 2400
ostatniego dnia miesiąca).
10.
W przypadku zmiany cen i/lub stawek określonych w Taryfie
Sprzedawcy lub w Taryfie OSD nowe ceny i/lub stawki wchodzą w
życie z dniem określonym w Taryfie. Sprzedawca powiadomi, z
zachowaniem formy pisemnej, Odbiorcę o powyższym fakcie w ciągu
jednego okresu rozliczeniowego.
11.
Odbiorca może w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o nowych
cenach i/lub stawkach nie wyrazić na nie zgody i wypowiedzieć
Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie pod rygorem
nieważności
i jest skuteczne na koniec miesiąca kalendarzowego.
12.
Rozliczanie za dostarczoną energię elektryczną oraz za świadczone
usługi dystrybucji odbywać się będzie na podstawie wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych według cen
i stawek opłat przypisanych dla grupy taryfowej, do której
zaliczony jest Odbiorca.
13.
W rozliczeniach z Odbiorcą zasilanym z własnych transformatorów,
dokonywanych na podstawie wskazań układów
pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych po stronie dolnego
napięcia, wielkość pobranej mocy i energii elektrycznej określa
się na podstawie odczytów wskazań tych układów, powiększonych o
wielkości strat mocy i energii elektrycznej w transformatorach.
Straty mocy oraz energii elektrycznej oblicza się na podstawie
wskazań, sprawdzonych i zaplombowanych przez Sprzedawcę urządzeń
do pomiaru wielkości strat.
W przypadku braku tych urządzeń, wielkość strat mocy i energii
czynnej przyjmuje się
w wysokości …….% mocy i energii czynnej wykazanej przez urządzenia
pomiarowo-rozliczeniowe, a straty energii biernej w wysokości
……..% ilości energii czynnej wykazanej przez urządzenia
pomiarowo-rozliczeniowe. W przypadku obniżenia przez Odbiorcę mocy
umownej poniżej ………% mocy znamionowej transformatora, do strat
podanych wyżej dolicza się dodatkowo straty biegu jałowego
transformatora, zmierzone podczas ostatnich badań laboratoryjnych
lub wynikające z jego danych znamionowych. Przy rozliczeniach
Odbiorcy przyłączonego do sieci po stronie dolnego napięcia
transformatora, którego właścicielem jest Sprzedawca, z
zastosowaniem układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych po
stronie górnego napięcia transformatora, straty w wysokościach
podanych wyżej są odpowiednio odejmowane. Kwestie instalowania
układów pomiarowych regulują postanowienia IRiESD KGHM Polska
Miedź S.A.
(Komentarz: Podany sposób rozliczenia tylko za zgodą KGHM Polska Miedź
S.A. Wówczas wartości strat ustalane są indywidualnie w zależności od
poziomu napięcia i miejsca zainstalowania układów pomiarowych.
14.
W przypadku odsprzedaży przez Odbiorcę energii elektrycznej innym
podmiotom przyłączonym do jego sieci, w terminie do drugiego dnia
miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, Odbiorca będzie
przekazywał Sprzedawcy na adres
e-mail:.................................................................................
informację o ilości odsprzedanej energii elektrycznej za dany
okres rozliczeniowy, a w terminie nie później niż do siódmego dnia
danego miesiąca, oryginały Oświadczeń zgodnych z treścią
Załącznika nr 3 do Umowy.
15.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 14 powyżej, będą zawierały
dane o ilości energii elektrycznej odsprzedanej innym podmiotom
przyłączonym do sieci Odbiorcy oraz mocy umownej podlegającej
opłacie dystrybucyjnej w części wynikającej ze stawki opłaty
przejściowej.
16.
Wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego odczytywane będą drogą
teletransmisji danych lub osobiście przez upoważnionych
pracowników Sprzedawcy w terminach do ostatniego dnia miesiąca.
(Komentarz: Postanowienie ust. 16 ma charakter fakultatywny).
17.
Rozliczenie należności za energię elektryczną odsprzedawaną przez
Odbiorcę będzie dokonane w terminie rozliczeń energii elektrycznej
zużywanej przez Odbiorcę na potrzeby własne
z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej.
18.
W przypadku wystawiania przez Sprzedawcę faktur VAT za okresy
krótsze niż jeden miesiąc, rozliczenie, o którym mowa w ust. 17
powyżej, zostanie dokonane w ostatniej fakturze za dany miesiąc.
19.
Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru energii elektrycznej bez
rozwiązania Umowy
nie zwalnia Odbiorcy od obowiązku uiszczenia na rzecz Sprzedawcy
opłat stałych (np. opłata handlowa, abonamentowa, przejściowa,
składnik stały stawki sieciowej), wynikających
z obowiązującej Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSD oraz ze wszystkich
pozostałych obowiązków wynikających z Umowy.
20.
W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego działania układu
pomiarowo-rozliczeniowego rozliczenie nastąpi na zasadach
określonych w przepisach prawa, a w szczególności
w Ustawie, oraz w Taryfie Sprzedawcy i Taryfie OSD.
21.
Sprzedawca ma prawo do korygowania rozliczeń i wystawionych faktur
VAT. Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT
w szczególności w przypadku stwierdzenia:
a.
nieprawidłowości w zainstalowaniu lub działaniu układu
pomiarowo-rozliczeniowego,
b.
przyjęcia do rozliczeń błędnych danych pomiarowych,
c.
przyjęcia do rozliczeń niewłaściwych cen energii elektrycznej lub
niewłaściwych stawek opłat,
d.
w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarach lub odczycie wskazań
układu pomiarowo - rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie
bądź zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną,
Sprzedawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur VAT.
Podstawą do wyliczenia wielkości korekty jest wielkość błędu
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, a jeżeli określenie tego
błędu nie jest możliwe, podstawę rozliczeń stanowi średnia liczba
jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na
podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo
wykazanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy w poprzednim
okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego
dotyczy korekta.
W wyliczeniu korekty uwzględnia się sezonowość poboru energii
elektrycznej i inne udokumentowane przez Odbiorcę okoliczności,
mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej,
e.
w przypadku, gdy ilość energii elektrycznej wynikająca ze wskazań
urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych wykazana w ostatniej fakturze
VAT, będzie mniejsza niż ilość energii elektrycznej sprzedana
przez Odbiorcę na rzecz innych podmiotów, a wykazana w
Oświadczeniu Odbiorcy, dokonana zostanie korekta faktury VAT lub
faktur VAT wystawionych w danym miesiącu.
22.
Strony zgodnie ustalają, że:
a.
Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą należności z tytułu
zużytej energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy
powiększone o należny podatek VAT w terminie do 7 dni po
zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego,
b.
faktura VAT będzie płatna w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia.
(Komentarz: Możliwość zmiany ilości dni terminu płatności (w
zależności od uzgodnień z kontrahentem) lub określenia terminu
płatności jako X dni od daty wystawienia faktury).
23.
Należności wynikające z Umowy regulowane będą przelewem na
rachunek bankowy Sprzedawcy, w Banku ……………………………………………, nr
……………………………………………………….…
24.
Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie nadpłata, zostanie
ona zaksięgowana na poczet przyszłych należności, o ile Odbiorca
nie zażąda jej zwrotu. Żądanie zwrotu nadpłaty musi pod rygorem
nieważności zostać przekazane Sprzedawcy w formie pisemnej na
adres Sprzedawcy wskazany jako adres do korespondencji oraz
zawierać wskazanie nr rachunku Odbiorcy, na który Sprzedawca
powinien zwrócić nadpłatę. Niedopłatę Odbiorca jest zobowiązany
uregulować w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury
korygującej.
(Komentarz: Możliwość zmiany ilości dni terminu płatności (w
zależności od uzgodnień
z kontrahentem) lub określenia terminu płatności jako X dni od daty
wystawienia faktury).
25.
Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń powstanie niedopłata,
Odbiorca jest zobowiązany do jej zapłaty w terminie 14 dni od daty
wystawienia przez Sprzedawcę faktury korygującej.
(Komentarz: Możliwość zmiany ilości dni terminu płatności (w
zależności od uzgodnień
z kontrahentem) lub określenia terminu płatności jako X dni od daty
wystawienia faktury).
26.
Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek
Sprzedawcy.
27.
W przypadku przekroczenia terminów płatności określonych w
niniejszym paragrafie, Sprzedawcy będą przysługiwać należne
odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
28.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności w
wysokości określonej na fakturze VAT za świadczone usługi
kompleksowe oraz innych należności wynikających
z Umowy.
§ 7
Odpowiedzialność Stron za niedotrzymanie warunków Umowy
1.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadku
powstania szkód spowodowanych niedotrzymaniem
parametrów jakościowych energii elektrycznej lub
standardów jakościowych obsługi. Odbiorcy przysługują
bonifikaty określone w Taryfie Sprzedawcy oraz
bonifikaty w wysokościach określonych w Taryfie OSD.
2.
Sprzedawca udziela Odbiorcy bonifikat, o których mowa
w ust. 1 powyżej , w terminie 30 dni od dnia, w którym
nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych
obsługi lub parametrów jakościowych energii
elektrycznej określonych w odrębnych przepisach, chyba
że z przepisów prawa wynikać będzie obowiązek złożenia
wniosku przez Odbiorcę. Sprzedawca jest zwolniony z
odpowiedzialności, jeżeli naruszenie obowiązków
nastąpiło wskutek przyczyn określonych w § 8 Umowy lub
wskutek zachowań osób trzecich, za które Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności, w tym zachowań Odbiorcy.
3.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za szkody
spowodowane przerwami planowanymi lub nieplanowanymi,
których czas trwania nie przekroczył czasów
określonych
w § 3 ust. 12 Umowy oraz za szkody Odbiorcy powstałe
wskutek siły wyższej, albo wyłącznie
z winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
4.
Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie energii
elektrycznej w trybie natychmiastowym, jeżeli:
a.
Odbiorca dopuszcza się nielegalnego pobierania energii
elektrycznej, w tym
w szczególności: samowolnego przyłączenia do sieci, pobierania
energii elektrycznej
z całkowitym lub częściowym pominięciem układu
pomiarowo-rozliczeniowego, dokonania zmian w układzie
pomiarowo-rozliczeniowym powodujących zafałszowanie pomiaru,
b.
instalacja Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia,
zdrowia lub środowiska.
5.
W przypadku nielegalnego pobierania energii
elektrycznej, niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy, o
którym mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca pobiera od
Odbiorcy opłatę przewidzianą w Taryfie OSD.
6.
W przypadku zaginięcia, zniszczenia, uszkodzenia
układu pomiarowo-rozliczeniowego lub zegara
sterującego, Odbiorca ponosi koszty zakupu i
zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub
zegara sterującego, zgodnie z Taryfą OSD.
(Komentarz: Postanowienie ma charakter fakultatywny, pozostaje w
przypadku układu pomiarowego będącego własnością Sprzedawcy).
7.
W przypadku zerwania, naruszenia i uszkodzenia plomb
Sprzedawcy lub Urzędu Miar, Odbiorca ponosi opłaty
zgodnie z Taryfą OSD.
8.
W przypadku, gdy Odbiorca opóźnia się z zapłatą za
energię elektryczną lub świadczone usługi
dystrybucyjne co najmniej przez okres 30 dni,
Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie energii
elektrycznej.
9.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje
niezwłocznie, po pisemnym powiadomieniu Sprzedawcy o
usunięciu przyczyny wstrzymania lub uregulowaniu
należności
i okazaniu dowodu wpłaty.
10.
Jeżeli Odbiorca nie dopełnia obowiązku określonego w §
5 ust. 1 lit. t) Umowy, Sprzedawca uznaje za skuteczne
doręczone wszelkie powiadomienia na dotychczasowy
adres.
§ 8
Ograniczenia wykonania Umowy
1.
Dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności
Sprzedawcy w wykonaniu Umowy
w przypadku wystąpienia:
a.
siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające w całości lub części
wywiązanie się z zobowiązań umownych, na stałe lub na pewien czas,
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są w
szczególności: klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza,
trzęsienie i osunięcie ziemi, silne wiatry, deszcz i śnieg
nawalny, szadź, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan
wyjątkowy, embarga, blokady, działania wojenne, akty sabotażu,
akty terrorystyczne, strajki powszechne lub inne niepokoje
społeczne, w tym publiczne demonstracje itp.,
b.
awarii w systemie będącej zdarzeniem ruchowym, w wyniku którego
następuje wyłączenie z ruchu synchronicznego części Krajowego
Systemu Energetycznego, która produkuje lub pobiera z sieci
energię elektryczną w ilości co najmniej 5% całkowitej bieżącej
produkcji,
c.
stanu zagrożenia bezpieczeństwa, ogłoszonego przez OSP,
d.
awarii w sieci dystrybucyjnej wywołanej przez instalacje, sieci
lub urządzenia będące własnością Odbiorcy,
e.
krótkotrwałych zaników lub obniżenia poziomu napięcia
spowodowanych działaniem automatyk sieciowych,
f.
planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, o których
Odbiorca został poinformowany zgodnie z przepisami Ustawy, których
czas trwania nie przekroczy czasów określonych w § 3 ust. 12
Umowy,
g.
nieplanowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, których
czas trwania nie przekroczy czasów określonych w § 3 ust. 12
Umowy,
h.
zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego,
i.
zastosowania przez OSP ograniczeń w funkcjonowaniu Rynku
Bilansującego lub wprowadzenia ograniczeń, w wykonaniu Umowy o
świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej zawartej
pomiędzy Sprzedawcą a OSP,
j.
ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, powstałych na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów lub na podstawie
decyzji właściwych organów państwowych lub OSP,
k.
ograniczenia lub uniemożliwienia dostarczanie przez Sprzedawcę
energii elektrycznej na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
albo decyzji organu władzy lub administracji państwowej.
2.
Przerwy lub zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej,
wynikające z zaistnienia przyczyn
o których mowa w ust. 1 powyżej, nie stanowią niewykonywania lub
nienależytego wykonywania Umowy przez Sprzedawcę.
3.
Sprzedawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej po
bezskutecznym pisemnym wezwaniu, gdy Odbiorca:
a.
używa urządzenia wprowadzające zakłócenia w pracy sieci lub
instalacji innych Odbiorców,
b.
wprowadza samowolnie zmiany w części instalacji Odbiorcy,
oplombowanej przez Sprzedawcę,
c.
uniemożliwia upoważnionym przedstawicielom Sprzedawcy dostęp,
wraz z niezbędnym sprzętem, do układu pomiarowo-rozliczeniowego,
elementów sieci i urządzeń, będących jego własnością,
znajdujących się na terenie, w obiekcie lub lokalu Odbiorcy, w
celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii
w sieci,
d.
utrzymuje nieruchomość w sposób zagrażający prawidłowemu
funkcjonowaniu sieci.
2.
Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, z przyczyn
określonych w ust. 3 powyżej może nastąpić po upływie 14 dni od
określonego przez Sprzedawcę terminu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości, jeżeli nieprawidłowości te nie zostały usunięte
przez Odbiorcę w określonym terminie.
3.
Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje
niezwłocznie, po pisemnym powiadomieniu Sprzedawcy o usunięciu
nieprawidłowości i potwierdzeniu jej usunięcia przez upoważnionych
przedstawicieli Sprzedawcy.
§ 9
Okres obowiązywania Umowy oraz warunki jej rozwiązania
1.
Umowa obowiązuje od dnia ………………….r. i zostaje zawarta na czas
nieoznaczony/oznaczony do dnia ………….…….... Z dniem wejścia w życie
Umowy następuje rozpoczęcie świadczenia usługi kompleksowej na
potrzeby obiektów określonych w § 3 ust.1 Umowy.
2.
Strony mogą rozwiązać Umowę zawartą na czas nieoznaczony z
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
3.
Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za porozumieniem Stron.
4.
Odbiorca może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony, na
podstawie której Sprzedawca dostarcza temu Odbiorcy energię
elektryczną, bez ponoszenia kosztów, składając do Sprzedawcy
pisemne oświadczenie. Odbiorca, który wypowiada umowę, jest
obowiązany pokryć należności za pobraną energię elektryczną oraz
świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej. (Komentarz).
5.
Odbiorca końcowy może wypowiedzieć umowę zawartą na czas
oznaczony, na podstawie której Sprzedawca dostarcza temu Odbiorcy
energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów
i odszkodowań innych niż wynikające z treści Umowy, składając do
Sprzedawcy pisemne oświadczenie. Wypowiedzenie, o którym mowa w
zdaniu poprzednim następuje
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego. (Komentarz)
6.
W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z ust. 5 powyżej, Sprzedawca
będzie uprawniony do naliczenia Odbiorcy kary umownej, którą
Odbiorca będzie zobowiązany zapłacić
w terminie 14 dni od otrzymania stosownej noty obciążeniowej. Kara
umowna będzie liczona według następującego wzoru:
K= 1/12 * Lm * 12*Pp * Cure
gdzie:
K – wysokość kary umownej
Lm – liczba pełnych miesięcy pozostałych do końca okresu obowiązywania
Umowy, określonego zgodnie z § 9 ust. 1. W przypadku gdy liczba
miesięcy pozostałych do końca okresu obowiązywania Umowy będzie
większa niż 12, jako Lm przyjmuje się 12.
Pp – planowany, maksymalny miesięczny pobór energii dla okresu
jesienno-zimowego, określony w Załączniku nr 1 do Umowy.
Cure – opublikowana przez Prezesa URE za ostatni kwartał (na dzień
rozwiązania Umowy) średnia cena energii elektrycznej na rynku
konkurencyjnym. Gdyby cena taka nie była wyznaczana przez Prezesa URE,
Cure odpowiadać będzie kwocie 250 zł/MWh.
(Komentarz: Postanowienia ust. 4 i 5 i 6 mają charakter fakultatywny,
tzn. stosuje się
w zależności od czasu na jaki zostaje zawarta Umowa).
7.
Odbiorca zgodnie z Ustawą, może zmienić sprzedawcę energii
elektrycznej. Zmiana sprzedawcy następuje w trybie określonym w
Ustawie.
8.
Informacje dotyczące zasad zmiany sprzedawcy oraz niezbędne wzory
dokumentów dostępne są w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie
internetowej www.kghm.com.
9.
Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę ze skutkiem
natychmiastowym,
na podstawie oświadczenia skierowanego do Odbiorcy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku, gdy:
a.
Odbiorca narusza postanowienia Umowy, pomimo bezskutecznego upływu
terminu wyznaczonego mu przez Sprzedawcę do zaniechania takich
naruszeń, nie krótszego jednakże niż 30 dni,
b.
koncesja Sprzedawcy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a) lub b)
zostanie zmieniona
w sposób powodujący ograniczenia w możliwości wykonania przez
Sprzedawcę postanowień Umowy.
10.
Umowa wygasa w całości w przypadku cofnięcia koncesji Sprzedawcy
na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej lub w zakresie obrotu energią elektryczną.
11.
Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron w terminie
uzgodnionym przez Strony.
§ 10
Ochrona informacji oraz sposób ich przekazywania
================================================
1.
Strony ustalają, że treść Umowy stanowi tajemnicę handlową i
zobowiązują się do jej dochowania.
2.
Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie
przez Strony w związku
z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek
ze Stron podlegają ochronie, w związku z czym nie mogą być
przekazywane osobom trzecim, publikowane ani ujawniane
w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w
okresie 5 lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.
3.
W przypadku, gdy Sprzedawca zainstaluje u Odbiorcy liczniki
zdalnego odczytu, jest obowiązany chronić uzyskane dane pomiarowe
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.
4.
Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie nie będą stanowiły
przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji,
jeżeli druga Strona wyrazi na to w formie pisemnej zgodę lub
informacja ta należy do informacji powszechnie znanych lub
informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.
Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie danych osobowych,
handlowych i technicznych innym podmiotom w zakresie w jakim jest
to niezbędne do realizacji Umowy.
6.
Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych
środków mających na celu dochowanie wyżej wymienionych zasad przez
pracowników i ewentualnych podwykonawców.
7.
Strony wyrażają zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane
osobowe i handlowe drogą pocztową, pocztą elektroniczną, przesyłką
kurierską lub w podobny sposób. Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
8.
Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej
KGHM Polska Miedź S.A. mogą stanowić informacje poufne w
rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, ze zmianami ), których
nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie
rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością
przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym
odpowiedzialnością karną.
9.
Sprzedawca może przekazywać osobom trzecim dokumenty dotyczące
wierzytelności przysługujących mu wobec Odbiorcy, w przypadku
zbycia tych wierzytelności w drodze umowy przelewu.
10.
Odbiorca jest uprawniony do kontroli przetwarzania swoich danych
osobowych oraz żądania ich usunięcia, uzupełnienia, uaktualnienia
lub sprostowania.
§ 11
Ochrona danych osobowych
1.
Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z Umową,
przetwarzały będą wyłącznie na potrzeby realizacji umowy oraz
chroniły je będą przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych - zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
2.
W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych
osobowych, Strony zamieszczają postanowienia określające jego
zakres oraz wymagane informacje:
a.
Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych
w części wstępnej Umowy, wspólników spółek osobowych oraz osób
wyznaczonych do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień
udostępniane będą drugiej Stronie, która stanie się
administratorem danych osobowych,
i przetwarzane przez nią w celu realizacji umowy (prawnie
usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna
przetwarzania).
b.
.............................................. stanie się również
administratorem danych osób upoważnionych przez Sprzedawcę do
wystawienia faktury;
c.
z administratorem danych osobowych -
.......................................................... - można
kontaktować się listownie na podany w komparycji umowy adres lub
telefonicznie pod numerem telefonu:
......................................, zaś z wyznaczonym przez
niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych
poprzez konto:
......................................................................................
d.
z administratorem danych osobowych – KGHM Polska Miedź S. A. -
można kontaktować się listownie na podany w komparycji umowy adres
lub telefonicznie po numerem 767478200, zaś wyznaczonym przez
niego inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania ujawnionych danych
poprzez adres e-mail: [email protected],
e.
każda z osób wymienionych pod lit. a) powyżej posiada prawo
żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku
z realizowaniem interesu administratora wskazanego pod lit. a) z
przyczyn związanych
z szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że
administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;
f.
dane mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom Stron, podmiotom
uprawnionym z mocy przepisów prawa oraz podmiotom
i ich pracownikom świadczącym usługi wymagające dostępu do danych

w tym: prawne, finansowe, księgowe i informatyczne.
g.
podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych
osobowych stanowi warunek umożliwiający realizację/dopuszczenie do
realizacji Umowy;
h.
Strony podają, że dane te będą przetwarzały w okresie koniecznym
do realizacji
i rozliczenia Umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania
czynności
z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia oraz
przepisów podatkowych;
i.
wskutek przetwarzania u żadnej ze Stron nie będą podejmowane
decyzje
w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również
w formie profilowania;
j.
każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy wymienieni wyżej pod
lit. a)
w zakresie swoich obowiązków zostaną zaznajomieni z Umową, w tym
z zapisami powyżej pod lit. b) - i).
3.
Jeżeli Odbiorca udostępni KGHM „Polska Miedź” S.A. dane osób
realizujących zadania wynikające z Umowy, Odbiorca w imieniu KGHM
„Polska Miedź” S.A. zrealizuje obowiązek informacyjny poprzez
zaznajomienie swoich pracowników z klauzulą według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy oraz w zakresie jakim
pracownicy Odbiorcy nie zostaną poinformowani poprzez klauzule w
treści oświadczeń, jakie są składane zgodnie
z aktami wewnętrznymi obowiązującymi u Sprzedawcy.
§ 12
Postanowienia końcowe
1.
Zmiana warunków Umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności
z wyjątkiem:
a.
zmiany Taryfy Sprzedawcy i Taryfy OSD, w szczególności cen i
stawek opłat stosowanych w rozliczeniach,
b.
zmiany adresu do korespondencji,
c.
zmiany danych układów pomiarowo-rozliczeniowych, w tym numeru
licznika,
d.
zmiany aktów prawnych, o których mowa w § 1 ust 1 Umowy.
2.
Tekst aktualnej IRiESD dostępny jest na stronie internetowej oraz
w siedzibie Sprzedawcy. Strony ustalają iż:
a.
faktury VAT za świadczoną usługę kompleksową należy dostarczać na
adres Odbiorcy:
…………………………………………………………………………………………………….
b.
wszelką korespondencję związaną z realizacją Umowy, z
zastrzeżeniem lit. a) powyżej, należy dostarczać na adres:
- Odbiorca
……………………………………………………………………………………………………….
- Sprzedawca:
………………………………………………………………………………………………………..
c.
korespondencja i faktury składane na inne niż ostatnio wskazane
przez Strony zgodnie
z postanowieniami Umowy adresy, będzie uznawana za nieskutecznie
doręczoną.
3.
W przypadku sporu powstałego przy wykonywaniu Umowy Strony dołożą
starań w celu jego rozwiązania w sposób polubowny w terminie 30
dni od daty zaistnienia sporu. Po upływie tego terminu w przypadku
nie rozwiązania sporu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy
dla siedziby Sprzedawcy, chyba że rozstrzygnięcie sprawy spornej
należeć będzie do kompetencji Prezesa URE.
4.
Wystąpienie lub istnienie sporu związanego z Umową lub zgłoszenie
wniosku o renegocjację Umowy nie zwalnia Stron z dotrzymania
zobowiązań wynikających z Umowy.
5.
Odbiorca zgodnie z przepisami Ustawy, może zmienić Sprzedawcę
energii elektrycznej. Informacje dotyczące zasad zmiany Sprzedawcy
oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są w siedzibie KGHM
Polska Miedź S.A. Centrala oraz na stronie internetowej
www.kghm.com.
6.
Odbiorca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków
wynikających z Umowy,
w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody Sprzedawcy.
7.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie zawarte w Umowie zostanie uznane
za nieważne lub niemożliwe do wykonania przez obie Strony lub
właściwy sąd, w szczególności z uwagi na jego niezgodność z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Umowa w zakresie
pozostałych jego postanowień pozostaje w mocy.
8.
W sprawach nieunormowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy.
9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.
§ 13
====
Załączniki do Umowy
===================
Integralną częścią Umowy są:
Załącznik nr 1 – Planowany pobór energii elektrycznej.
Załącznik nr 2 – Charakterystyka energetyczna obiektu.
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Odbiorcy - odsprzedaż.
Załącznik nr 4 – Oświadczenie pracownika
Podpisy Stron
SPRZEDAWCA
ODBIORCA
…………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(pieczątka firmowa)
data
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………
(pieczątka firmowa)
data
*) niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1 – Planowany pobór energii elektrycznej.
Miesiąc
Godzina
[h]
Moc
[kW]
Energia
[kWh]
Okres
wiosenno-letni
maksymalny pobór mocy
minimalny pobór mocy
Okres
jesienno-zimowy
maksymalny pobór mocy
minimalny pobór mocy
Załącznik nr 2 – Charakterystyka energetyczna obiektu oraz warunki
techniczne
1. Nazwa i adres Odbiorcy: ……………………………….
pieczątka firmowa
z siedzibą: …………………………………..
............................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres obiektu: …………………………….
3. Odpowiedzialny za gospodarkę energetyczną:
..................................................................................................................................................................
imię i nazwisko, nr uprawnień, telefon, faks
4. Dane przyłączy:
Przyłącze
Napięcie
zasilania
[kV]
Nr rozdzielni klienta
Nr rozdzielni Sprzedawcy
Rodzaj linii
(napowietrzna, kablowa,
napow.-kabl.)
Dane linii zasilającej
Rodzaj i nastawienie zabezpieczeń u:
Typ
Dł.
[km]
Przekrój
[mm2]
Sprzedawcy
Klienta
1.
2.
3.
5. Automatyka sieciowa (np. SZR)
.................................................................................................................................................................
6. Dane zainstalowanych transformatorów*) u Odbiorcy:
Lp.
Moc [kVA]
Przekładnia [kV/kV]
Grupa połączeń
Napięcie zwarcia
Straty biegu jałowego [W]
1.
2.
3.
4.
5.
7. Moc największego odbiornika ......... ................... kW ,
napięcie …................. kV , sposób uruchomienia
....................................................... .
8. Napięcie sieci wewnętrznych Odbiorcy ......................... kV.
9. System ochrony przeciwporażeniowej
................................................................ .
10. Urządzenia kompensacyjne:
Nazwa
Napięcie [kV]
Moc baterii [kvar]
Rodzaj regulacji (automat./ ręczna)
11. Urządzenia prądotwórcze nie współpracujące z siecią energetyki
zawodowej:
Lp.
Typ urządzenia – przeznaczenie
Napięcie [kV]
Moc [kW, kVA]
1.
2.
3.
Odbiorca oświadcza, że wymienione w tabeli urządzenia prądotwórcze:
- zainstalowane są w sposób uniemożliwiający podanie napięcia na sieć
Sprzedawcy,
- zgłoszone są we właściwym terytorialnie rejonie energetycznym.
12. Dane dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:
Urządzenia pomiarowe
(własność Odbiorcy/ Sprzedawcy)
Przyłącze 1
Przyłącze 2
Liczniki
energii
Rodzaj
Czynnej
Biernej pobór
Biernej oddawanie
Czynnej
Biernej pobór
Biernej oddawanie
podstawowy
rezerwowy
podstawowy
rezerwowy
podstawowy
rezerwowy
podstawowy
rezerwowy
podstawowy
rezerwowy
podstawowy
rezerwowy
Typ
Nr fabryczny
Własność O/ S
Przekładniki
prądowe
L1
Typ
Nr fabryczny
Przekładnia A/A
Własność O/ S
L2
Typ
Nr fabryczny
Przekładnia A/A
Własność O / S
L3
Typ
Nr fabryczny
Przekładnia A/A
Własność O / S
Przekładniki
napięciowe
L1
Typ
Nr fabryczny
Przekładnia kV/kV
Własność O / S
L2
Typ
Nr fabryczny
Przekładnia kV/kV
Własność O / S
L3
Typ
Nr fabryczny
Przekładnia kV/kV
Własność O / S
Miejsce zainstalowania
układu pomiarowo- rozliczeniowego
Układ pomiarowo- rozliczeniowy zainstalowany na napięciu
Sposób odczytu: bezpośredni / zdalny
Inne ustalenia
11.
Granicę eksploatacji ustala się ………………………………………………...
Obiekt zaliczony zostaje do grupy taryfowej ………..
12.
Sprawy związane z przekazywaniem danych i informacji
niezbędnych do prowadzenia ruchu sieciowego i
eksploatacji sieci będą realizowane zgodnie z
Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
pomiędzy:
*
Sprzedawcą reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………………………….
*
Odbiorcę reprezentowanym przez:
...................................................................................................................................
Załącznik nr 3 – Oświadczenia Odbiorcy - odsprzedaż
……………………………........................................…
OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ODSPRZEDANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ
PRZEZNACZENIU MOCY UMOWNEJ
(na potrzeby naliczenia opłaty przejściowej)
OKRES ROZLICZENIOWY: (miesiąc)/(rok)
Ilość en. el. do dalszej odsprzedaży
kWh
Wielkość mocy
kW
1.
Razem ilość energii odsprzedanej:
Moc umowna obowiązująca na podstawie umowy nr …………………………………………………………..
(wartość pola musi się równać sumie wartości pól z wierszy nr 2 do nr
6)
2.
Grupa taryfowa B21, ilość energii do odsprzedaży,
Moc umowna zamówiona na użytek własny
3.
Grupa taryfowa C21, ilość energii do odsprzedaży,
Moc umowna zamówiona na użytek własny
4.
Grupa taryfowa C11, ilość energii do odsprzedaży,
Moc umowna zamówiona na użytek własny
5.
Moc umowna zamówiona na potrzeby odsprzedaży
6.
Moc umowna zamówiona na potrzeby wytwarzania
Oświadczamy, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste.
....................................................................
(imię i nazwisko, podpis, pieczątka)
…………………………….., dnia …………………….. r.
(miejscowość) (data)
Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
Informacja dla pracownika wykonującego zadania wynikające z umowy na
rzecz KGHM Polska Miedź S.A. (WZÓR)
Pani/Pana (dalej Twoje) dane osobowe zostają przekazane KGHM Polska
Miedź S.A. przez pracodawcę (* inny podmiot) w związku z zawarciem
oraz realizacją Umowy nr
........................................................- (dalej
Umowa).
Dane osobowe mogą również zostać przekazane bezpośrednio przez Ciebie,
w zależności od charakteru współpracy i podejmowanych czynności w
ramach wykonywania zadań na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1.
Administrator danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w
następujący sposób:
*
listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
*
telefonicznie: 76-7478-200
2.
Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw
związanych
z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w
następujący sposób:
*
listownie na adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin
*
przez e-mail: [email protected].
3.
Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna
przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu identyfikacji osób
uprawnionych do realizacji zadań określonych Umową, w tym mających
dostęp do Informacji Poufnych KGHM Polska Miedź S.A.
Tym samym Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszych
prawnie uzasadnionych interesów, związanych z podanym powyżej celem
przetwarzania, którymi są: zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy
oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji poufnych (tajemnicy
przedsiębiorstwa).
4.
Rodzaj danych osobowych
Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz
nazwa zatrudniającego podmiotu, nr tel. kontaktowego, konto e-mail,
....*
5.
Przyczyny ujawnienia danych oraz konsekwencje.
Ujawnienie danych osobowych w celu wskazanym w pkt 3 jest dobrowolne,
z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek umożliwiający
dopuszczenie Ciebie do realizacji zadań określonych Umową.
6.
Okres przechowywania Twoich danych osobowych.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do
realizacji
i rozliczenia Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez
czas konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także
przez czas wynikający z: okresu przedawnienia, zobowiązania do
zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z
przepisów podatkowych.
7.
Odbiorcy Twoich danych osobowych.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: dane osobowe mogą być
ujawniane naszym uprawnionym pracownikom, podmiotom uprawnionym z mocy
przepisów prawa oraz podmiotom i ich pracownikom świadczącym na naszą
rzecz usługi wymagające dostępu do Twoich danych – w tym: prawne,
finansowe, księgowe
i informatyczne.
8.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze
względu na Twoją szczególną sytuację – gdyż przetwarzamy Twoje
dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
określonego w pkt 3,
b.
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c.
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d.
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e.
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również nie będą
wykorzystywane do analiz z ich wykorzystaniem, to jest nie dojdzie do
profilowania.
__________________________
Data i czytelny podpis osoby
*kategorie danych oświadczenia należy (na etapie jego podpisywania
przez pracownika) dostosować odpowiednio do potrzeb wynikających z
Umowy.
Parafowanie Sprzedawca: Odbiorca:
Strona 24/33

 • NORMALIZACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS Y SUBENCABEZAMIENTOS GEOGRÁFICOS RECIENTEMENTE HEMOS ESTADO
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
 • VRTEC (NAZIV IN SEDEŽ OZIROMA NASLOV VRTCA) DATUM
 • A FIBRINOLYSIS ÉS A HYPERLIPIDAEMIA KAPCSOLATA I TÍPUSÚ CUKORBETEGEK
 • MÉDICO O PRACTICANTE DE …………………………………… (COMPLETAR CON EL NOMBRE
 • 8 6 2012 STUDENTI VLOŽILI DO SOCHY PŘÍBĚHŮ NOVÉ
 • MINISTRY OF ENERGY AND WATER REPUBLIC OF MALI
 • INDICE PARTE PRIMERA ESTUDIO ESPECIFICO DEL CONTEXTO HISTÓRICO
 • SIS ENROLLMENT MENU PATH QUICK GUIDE 3920 WHERE
 • P RELIMINARY REPORT AND REQUEST FOR DISBURSEMENT IMMOVABLE HYPOTHEC
 • UPUTE ZA KORIŠTENJE FISKALPRO FISKALNE BLAGAJNE U OBLAKU
 • OMBUD I KRETSSTYRELSEN MANDATPERIOD  FACKAVDELNINGENS NR 
 • CONSORCI DE MUSEUS EL CONSORCI DE MUSEUS I LA
 • OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CÓRDOBA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA SESIÓN
 • CAMPAÑA RENTA 2019 ¿Y TÚ QUÉ MARCAS? NO DEJES
 • 01 OPERATORIA DE TECLADOS E SCRITURA DE PALABRAS
 • INTERNET LINKS FOR PARENTS US DEPARTMENT OF EDUCATION HELPING
 • 4 BUDAPEST FŐVÁROS II KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 152012(IV 25)
 • SUTTON ELEMENTARY SCHOOL TITLE I PART A PARENTAL INVOLVEMENT
 • CONTRACT DE SPONSORIZARE NR DIN CAPITOLUL I
 • KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU POZYSKANIA
 • OBČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKI SVET – KOMISIJA
 • ADVISER ROLE PURPOSE OF THE ROLE TO HELP
 • WZÓR METAPLANU PROBLEM CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA JAK BYĆ POWINNO?
 • CURRICULUM VITAE 1 PERSONAL DATA NAME SALTI ALI AYED
 • « LIBERTÉ » SUR MES CAHIERS D’ÉCOLIER SUR MON
 • 4 3 CM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATENKOTA
 • SYNTAX SESSION 1 DIFFERENTIATING THE TERMS SYNTAX GRAMMAR AND
 • 3 IN 1 HIGH CHAIR TO BOOSTERMC RAPPEL DE
 • OBČINSKI SVET ORMOŽ NA PODLAGI 30 ČLENA STATUTA