urząd gminy jakubów urząd gminy jakubów ul. mińska 15, 05 - 306 jakubów tel. 25-757-91-90, fax 25 759-97-19 www.jakubow.pl


Urząd Gminy Jakubów
Urząd Gminy Jakubów
ul. Mińska 15, 05 - 306 Jakubów
tel. 25-757-91-90, fax 25 759-97-19
www.jakubow.pl
mail: [email protected]
Karta usług
Nr IN.7.2013
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
na rzecz innej osoby
Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Inwestycji
Pokój nr 5, tel. 25 757 91 50, e-mail: [email protected]
Godziny urzędowania:
poniedziałek 800 – 1700
wtorek - środa 800 – 1600
czwartek dzień wewnętrzny
piątek 800 – 1500
Osoba do kontaktu:
Marta Krusiewicz – stanowisko ds. planowania przestrzennego i funduszy
zewnętrznych
Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby
Wymagane dokumenty:
1.
Podanie o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby
2.
Załączniki:
- oświadczenie strony, na rzecz której następuje przeniesienie
decyzji, o zgodzie na
przyjęcie wszystkich warunków zawartych w tej decyzji,
- kopia dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności
nieruchomości,
której dotyczy przedmiotowa decyzja,
- w przypadku ustanowienia przez inwestora przedsięwzięcia
pełnomocnika należy
dołączyć oryginał pełnomocnictwa
- klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Formularz do pobrania:
Wniosek
Druk oświadczenia
Opłaty:
1.
Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji – 56 zł. (z opłat
zwolnione są budynki mieszkalne)
2.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł.
Opłaty dokonuje się na konto bankowe Urzędu Gminy Jakubów BS O/Jakubów
nr 61 9226 0005 0050 0294 2000 0010 (z adnotacją „za przeniesienie
decyzji o warunkach zabudowy”. Potwierdzenie dokonania przelewu należy
dołączyć do składanego wniosku.
Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Jakubów w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
Podstawa prawna
Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)
Informacje dodatkowe
Brak
Sporządziła:
Marta Krusiewicz
24.07.2020 rok
Sprawdził:
Kierownik Referatu
Marzena Rek
Zatwierdził:
Wójt
Hanna Wocial
Jakubów, dnia..........................
.............................................
/imię i nazwisko/
..............................................
/adres/
.............................................
/tel./
Wójt Gminy Jakubów
Wniosek
Zwracam się z prośbą o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy z
dnia ..................
Nr ......................................... wydanej przez Wójta Gminy
Jakubów, na:
P.
…..….....................................................................zam.
.............................................................
………………………………………………………………………………………………….
legitymującej(go) się dowodem osobistym
nr............................................................................
w związku z tym że P.
...........................................................................
z dniem .......................
stał się właścicielem działki Nr geod. ................... położonej
we wsi ........................................
.....................................................
/podpis wnioskodawcy/
Załączniki:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jakubów, dnia ................………….
............................................
/nazwisko i imię/
.............................................
/adres zamieszkania/
.............................................
/tel./
Oświadczenie
============
Ja niżej podpisany(a)
.................................................... legitymujący(a)
się numerem dowodu osobistego ...................................
świadomy(a) odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK za podanie
danych niezgodnych z prawdą oświadczam, że przyjmuję wszystkie warunki
zawarte w decyzji o warunkach zabudowy Nr
......................................... z
dnia.......................................,
wydaną przez Wójta Gminy Jakubów, dotyczącą budowy:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
na działce Nr geod.................................położonej we
wsi....................................................................
wydanej na wniosek
.............................................................................................................................
zamieszkałego(ej)
..................................................................................................................................
/podpis składającego oświadczenie/
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
------------------------------------------------------
1.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
(nr telefonu, adres e-mail,….) ………………………………... przez Urząd Gminy
Jakubów wyłącznie w celu sprawnego kontaktu przy załatwieniu
przedmiotowej sprawy, której dotyczy wniosek.
2.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z
informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych
osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich
poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie,
która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
…………………………………………
(data, podpis)
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1.
Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jakubów, ul.
Mińska 15, 05-306 Jakubów, tel. 25 757 91 90, e-mail:
[email protected].
2.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą
się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
[email protected] lub pisemnie na adres Administratora.
3.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o
przeniesieniu decyzji
o warunkach zabudowy, jak również w celu realizacji praw oraz
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c,
e RODO) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293).
4.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym nie będą podlegać profilowaniu.
6.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski
Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię,
Liechtenstein i Islandię).
7.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują
Państwu następujące prawa:
a.
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d.
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe.
Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu,
o którym mowa w punkcie 3.
9.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a
także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom,
m.in. stronom postępowania.

 • CERTIFICADO DE HORARIO DE TRABAJO LA JEFATURA QUE SUSCRIBE
 • LOS JÓVENES QUIÉNES HACEN LA REVOLUCIÓN QUIÉNES SON LOS
 • BASES ADMINISTRATIVAS DE FONDOS CONCURSABLES PARA PROYECTOS DEL PROGRAMA
 • 17 «ID POR TODO EL MUNDO Y PROCLAMAD LA
 • NASA PROCEDURAL R EQUIREMENTS NPR 62001D EFFECTIVE DATE MAY
 • MOORPARK IS YOUR DINNER POLLUTING OUR STREAM? INQUIRYBASED LEARNING
 • WARSZAWA 19052020 R ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE USŁUGI PN
 • DOKUMENTNAMN ARBETSMETOD FÖR ATT MINSKA ANTAL FALL OCH FALLSKADOR
 • TEMA 4TECNICAS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO SOCIAL CON CASOS
 • FY09 SARP RESEARCH TOPICS TOPIC 1 REQUIREMENTS NEED
 • CONSTITUTIONAL & PARLIAMENTARY INFORMATION — 58TH YEAR NO 195
 • KONTRAKT OM KUNSTOPPDRAG MELLOM KOMMUNE OG KUNSTNER (HOVEDDOKUMENTET) MELLOM
 • EJERCICIOS DEL CURSO 1 DETERMINE LA DENSIDAD DEL
 • PROPOSAL FOR FY2011 NASA OSMA SARP FOR
 • SAJTÓINFORMÁCIÓ 3 AZ OROSZ KAMAZMASTER CSAPAT CONTINENTAL
 • OBZSP (IME I PREZIME) (ADRESA) OIB
 • AQUARIUS CONTACT INFORMATION AND MEDIA RESOURCES PLEASE CALL THE
 • THE DEMOCRATIC CONSEQUENCES OF SOCIOECONOMIC MODERNIZATION WHY ISN’T CHINA
 • OBRAZEC 12 (2020) IZJAVA O OBSTOJEČEM PREMOŽENJU IN NAJEMU
 • NEW JERSEY RAPID HIV TESTING PROGRAM CHAPTER CALIBRATION OF
 • DISTRICT 206 202021 FIELD TRIP REQUESTS IN ACCORDANCE WITH
 • ANSØGNING 2017 JEG SØGER OM OPTAGELSE PÅ KUNSTART 44
 • 6 OPPGAVE 1 HVA ER HOVEDREGELEN OM OFFENTLIGHET I
 • PROJECT PROJECT NO CONTRACTOR CONTRACT NO ARCHITECT DATE FIELD
 • GROUP 2 WE CHOOSE ECOLOGICAL PRODUCTS AS A GREEN
 • INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS UNIDAD DE INFORMATICA LEGISLATIVA LEY
 • THE FIELD LEARNING PLAN MSW PROGRAM SCHOOL OF SOCIAL
 • TEATERET MITT SUNDEKVERNEVIK TEATERVERKSTED WWWTEATERETMITTNO KONTRAKT MELLOM DELTAKER I
 • PCC GUIDELINES FOR THE 264 FIELD THE FOLLOWING GUIDELINES
 • DOCUMENT (PROCCEDURE) PROCEDURE OWNER VERSION ADDING OR UPDATING RECORDS