załącznik nr 4 do regulaminu praktyki zawodowej ================================ wydziału nauk społecznych i humanistycznyc


Załącznik Nr 4
do Regulaminu praktyki zawodowej
================================
Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży
==========================================================
DZIENNIK PRAKTYK
……………………………………………………..………………………
Imię i nazwisko studenta
……………………………………………………
Nr albumu
…………………………………………………..……………………………….………..
Kierunek studiów oraz realizowana ścieżka rozwojowa (specjalność)
Miejsce praktyki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………....
(pełna nazwa i adres, tel.)
Pieczątka zakładu pracy
Opiekun zakładowy: ………………………………….……… - ……………………………
Imię i nazwisko Stanowisko
Termin odbywanej praktyki: …………………………………………………………………
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis/ wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
Lp.
Data
Liczba godzin
Opis /wyszczególnienie najważniejszych działań/
Wykaz powierzonych obowiązków, pełnionych funkcji
…………………………………………..
Podpis Opiekuna zakładowego
ARKUSZ SAMOOCENY PRAKTYKANTA
(wypełnia STUDENT)
Lp.
KRYTERIA SAMOOCENY
Proponowana ocena
(proszę zaznaczyć właściwą kolumnę)
5
4
3
2
I.
OGÓLNA OCENA PRATYKANTA:
Przygotowanie merytoryczne
Punktualność
Zaangażowanie zawodowe
Zdyscyplinowanie w pracy
Obowiązkowość i odpowiedzialność
Kultura osobista
Etyczne postępowanie
Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zakresu czynności
Inne (proszę wymienić):
II.
WIEDZA – praktykant zna:
*
formalno-prawne podstawy działania Zakładu pracy
*
strukturę organizacyjną Zakładu pracy
*
zasady postępowania określone w regulacjach wewnętrznych
*
sposoby prowadzenia dokumentacji oraz obieg dokumentów w Zakładzie
pracy
*
zakres obowiązków na wybranych stanowiskach pracy (proszę wymienić
na jakich):
Inne aspekty wiedzy zawodowej zdobyte podczas praktyki (proszę
wymienić):
III.
UMIEJĘTNOŚCI – praktykant potrafi:
*
wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w toku studiów
*
systematycznie dokumentować wszystkie czynności wynikające z
programu praktyk
*
realizować zadania wynikające z obowiązków zawodowych (np. pod
nadzorem Opiekuna zakładowego)
*
realizować zadania przestrzegając zasad postępowania określonych w
regulacjach wewnętrznych
*
efektywnie wykorzystywać czas pracy
*
przestrzegać zasad ochrony informacji
*
trafnie podejmować decyzje z uwzględnieniem złożoności spraw
*
realizować zadania w sytuacjach trudnych, stresujących, np.
napięte terminy, skomplikowane zadanie
Inne umiejętności zawodowe zdobyte podczas praktyki (proszę wymienić):
IV.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – praktykant:
*
nawiązuje kontakt ze współpracownikami / klientami
*
współpracuje w grupie
*
reaguje na doradztwo
*
podejmuje refleksję nad własną pracą i działania nad
samokształceniem
Inne (proszę wymienić):
Uwagi studenta o przebiegu praktyki z własną opisową samooceną
KARTA OCENY PRAKTYKANTA
(wypełnia Opiekun zakładowy praktyk)
Lp.
KRYTERIA OCENY PRAKTYKANTA
Proponowana ocena
(proszę zaznaczyć właściwą kolumnę)
5
4
3
2
III.
OGÓLNA OCENA PRATYKANTA:
Przygotowanie merytoryczne
Punktualność
Zaangażowanie zawodowe
Zdyscyplinowanie w pracy
Obowiązkowość i odpowiedzialność
Kultura osobista
Etyczne postępowanie
Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z zakresu czynności
Inne (proszę wymienić):
IV.
WIEDZA – praktykant zna:
*
formalno-prawne podstawy działania Zakładu pracy
*
strukturę organizacyjną Zakładu pracy
*
zasady postępowania określone w regulacjach wewnętrznych
*
sposoby prowadzenia dokumentacji oraz obieg dokumentów w Zakładzie
pracy
*
zakres obowiązków na wybranych stanowiskach pracy (proszę wymienić
na jakich):
Inne aspekty wiedzy zawodowej zdobyte podczas praktyki (proszę
wymienić):
III.
UMIEJĘTNOŚCI – praktykant potrafi:
*
wykorzystać w praktyce wiedzę teoretyczną zdobytą w toku studiów
*
systematycznie dokumentować wszystkie czynności wynikające z
programu praktyk
*
realizować zadania wynikające z obowiązków zawodowych (np. pod
nadzorem Opiekuna zakładowego)
*
realizować zadania przestrzegając zasad postępowania określonych w
regulacjach wewnętrznych
*
efektywnie wykorzystywać czas pracy
*
przestrzegać zasad ochrony informacji
*
trafnie podejmować decyzje z uwzględnieniem złożoności spraw
*
realizować zadania w sytuacjach trudnych, stresujących, np.
napięte terminy, skomplikowane zadanie
Inne umiejętności zawodowe zdobyte podczas praktyki (proszę wymienić):
IV.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – praktykant:
*
nawiązuje kontakt ze współpracownikami / klientami
*
współpracuje w grupie
*
reaguje na doradztwo
*
podejmuje refleksję nad własną pracą i działania nad
samokształceniem
Inne (proszę wymienić):
OPINIA OPIEKUNA ZAKŁADOWEGO O PRAKTYKANCIE wraz z oceną
Proszę o opinię na temat praktykanta na podstawie karty oceny
praktykanta oraz z uwzględnieniem innych ważnych cech praktykanta lub
istotnych aspektów odbytej praktyki.
Potwierdzenie odbycia oraz ocena praktyki przez Opiekuna zakładowego:
Skala ocen: 2,0; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0
Data: …………………. Podpis: ……………………
2

 • WWWKOZGAZWAREZHU SZOCIÁL TÁRSADALMI PSZICHO LÉLEKKEL FOGLALKOZÓ LÓGIA
 • SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI MUSIQA O’QITISH METODIKASI VA XALQ CHOLG’U
 • OSNUTEK NA PODLAGI 21 ČLENA STATUTA OBČINE TOLMIN (URADNI
 • ULAZNI PODACI © AJSI 2009 PEM22 KW Z120
 • ANALIZA LAS SIGUIENTES ORACIONES 1 IRÉ AL PARTIDO AUNQUE
 • INSTRUÇÕES PARA ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PESSOA JURÍDICA ●
 • ANAGRAMS ARE WORDS THAT CONTAIN THE SAME LETTERS BUT
 • CBD DISTR GENERAL 7 MAY 2010 ENGLISH ONLY GROUP
 • COURS DE 4ÈME CONFORT ET DOMOTIQUE CHAPITRE 4BIS
 • TENITEM PERSONALITY INVENTORY(TIPI) – SWEDISH TRANSLATION NEDAN ANGES ETT
 • THE RESPECTIVE PRACTICE KEEPS DATA ON YOU RELATING TO
 • VAD SKA VI GÖRA MED TURISTERNA? TEXT CHRISTIAN PLEIJEL
 • GROUP 33247 GROUP 33259 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FAKTA SPELARUTBILDNINGSPLAN SVFF 2
 • 7 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SCI YAYINLARI
 • INSERT AGENCY NEWS RELEASE HEADING HERE DATE CONTACT FOR
 • JUNE 12 2002 FINAL REPORT VALIDATION OF 1D NUMERICAL
 • ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA NR R0121732006 Z DNIA 2
 • TESTING WITH STUBS PROBLEM STATEMENT IN REAL
 • CIUDADES IMPERIALES CON CROACIA REF E 4072 REF
 • PONIEDZIAŁEK 14102013 R WTOREK 15102013 R ŚRODA
 • FEASIBILITY STUDY MEASURING CHILDHOOD HEIGHTS AND WEIGHTS IN WALESEUROPEAN
 • 415186.Abstrakt_Rovinj
 • 4 SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR PADA ACARA PELANTIKAN ASOSIASI
 • WSNOTIFICATION NOTES FROM F2F FUJITSU OFFICES HAYES UK JULY
 • SZENZOMOTOROS KÉPESSÉGEK NEUROPSZICHOLÓGIAI TULAJDONSÁG ÉRZÉKELÉS ÉS MOZGÁS EGYSÉGES MŰKÖDÉSÉT
 • 權責單位: 馬偕感染科 ■台北院區 ■淡水院區 ■兒童醫院 版次: 彙整者: 感染科巫映蓉醫師 制定日期:
 • UMOWA NR UMOWA ZAWARTA W DNIU POMIĘDZY
 • PRESSEINFORMATION DAS PKWWINTERREIFENANGEBOT VON SEMPERIT ALPENBEWÄHRTE WINTERPROFIS HANNOVER
 • DE LA BREVEDAD A LA INTENSIDAD EN EL TEATRO
 • NOTE THIS TEMPLATE IS SHAREWARE DOWNLOADED FROM WWWPROCESSIMPACTCOM ALL