1959. évi iv. törvény a polgári törvénykönyvről a hibás teljesítés 305. § (1) olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös s

1959. évi IV. törvény
a Polgári Törvénykönyvről
A hibás teljesítés
305. § (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös
szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a
szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a
jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen
összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a
kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a
kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott
dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte
el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára
vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e
rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el.
(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik
(kellékszavatosság).
305/A. § (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában
ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a
szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági
felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag
hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a
jogosultat figyelmeztette.
(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig
vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert
hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a
dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A
felek ettől eltérő megállapodása semmis.
306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a
szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott
kényelmetlenséget;
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a
kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget
tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy
elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs
helye.
(2) A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a
jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül
kell elvégezni.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem
vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
(4) A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás
arányos részét visszatarthatja.
(5) Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely a szavatossági
jogoknak a törvényben meghatározott sorrendjétől a fogyasztó
hátrányára tér el.
306/A. § A jogosult a választott szavatossági jogáról másikra térhet
át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni,
kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az
áttérés egyébként indokolt volt.
307. § (1) A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által
lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel
közölni.
(2) Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két
hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A
felek ettől eltérő megállapodása semmis.
(3) A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.
308. § (1) A jogosult a teljesítés időpontjától számított hat hónapos
elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Ha a
dolog használhatóságának legkisebb időtartamát hatósági előírás vagy
kötelező műszaki előírás határozza meg (kötelező alkalmassági idő), és
ez hat hónapnál rövidebb, az igény érvényesítésére ez a határidő
irányadó.
(2) Ha a szerződés állat szolgáltatására irányul, a szavatossági igény
a teljesítéstől számított hatvan nap alatt évül el.
(3) Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része,
amely alatt a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen
használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a
dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a
kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
(4) Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó - az (1)-(2) bekezdéstől
eltérően - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Az ennél rövidebb
elévülési határidőt megállapító kikötés semmis. Ha a fogyasztói
szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is
megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben
az esetben sem köthető ki.
308/A. § (1) Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja
érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog
természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem
volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a
teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt
dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél
hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E
határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
(2) Fogyasztói szerződésben az (1) bekezdésben megállapított hároméves
határidőnél rövidebb határidő kikötése semmis.
308/B. § A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan
hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a
megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a jogosult a szavatossági
igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából -
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a
dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
308/C. § A szavatossági jogok az ugyanabból a jogalapból eredő
követeléssel szemben kifogásként a határidők eltelte után is
érvényesíthetők.
309. § (1) A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a
szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek -
ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - a
kötelezettet terhelik. Fogyasztói szerződés esetében a felek ettől
eltérő megállapodása semmis.
(2) Kicserélés vagy elállás esetén a jogosult nem köteles a dolognak
azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű
használat következménye.
310. § Szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás
teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti a kártérítés
szabályai szerint.
311. § (1) Ha a fogyasztói szerződés hibás teljesítésének oka a
kötelezettel szerződő harmadik személy (előző kötelezett) hibás
teljesítése, a fogyasztói szerződés kötelezettje követelheti az előző
kötelezettől a hibás teljesítés miatt támasztott fogyasztói igények
kielégítése költségeinek a megtérítését, feltéve, hogy a minőség
megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.
(2) A fogyasztói szerződés kötelezettje az (1) bekezdés szerinti
igényét a fogyasztó igényének kielégítésétől számított hatvannapos
elévülési határidő alatt érvényesítheti. Az igény az előző kötelezett
teljesítése időpontjától számított legfeljebb öt évig érvényesíthető;
e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) Az (1) bekezdés szerinti igényt az előző kötelezett is
érvényesítheti a vele szerződő előző kötelezettel szemben, a (2)
bekezdésben meghatározott határidők megfelelő alkalmazásával.
311/A. § A hibás teljesítés jogkövetkezményeire vonatkozó szabályokat
megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kötelezettség nem dolog
szolgáltatására irányul; ilyenkor a kicserélésen a szolgáltatás újbóli
teljesítését kell érteni.

 • SOURCE SEPARATED ORGANIC MATERIALS TRANSFER FACILITY PBR NOTIFICATION FORM
 • SAS MACRO NPC RANKING FOR ORDERED VARIABLES
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ORDIN NR 1470 DIN 28 DECEMBRIE 2005
 • RESUMEN ESTADÍSTICO ÍNDICE SINÓNIMOS 2 DEFINICIÓN MATEMÁTICA 2 FÓRMULA
 • D OMUSVI CATALUÑA 2+2 DEL 07122020 AL 13122020 OTOÑO
 • ZAPISNIK S OSNIVAČKE SKUPŠTINE UDRUGE XXX ODRŽANE OSNIVAČKA
 • ZVEŘEJNĚNÍ KURZU V SYSTÉMU OLAT ZVEŘEJNĚNÍM KURZU V
 • VENDOR NAME AND ADDRESS ADP VENDOR INVOICE
 • EL CIUDADANO LAE VICENTE GUERRERO REYNOSO PRESIDENTE MUNICIPAL DE
 • ENCUENTRA LAS PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS MUELLE
 • ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA CORRECTA 1 ISIDORA
 • 7 FUNCIONES 1 DADA LA FUNCIÓN INDICA SU DOMINIO
 • POGODBA O DVOJNI REGISTRACIJI ŠTEV POGODBE IZPOLNI NZS
 • COMPTERENDU DE LA CONSULTATION SUR LA REVUE ET LA
 • AP CHEMISTRY REVIEW CHAPTERS 5 AND 6 1207 1
 • 5 REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DE SALUD
 • RENESANSAS LIETUVOJE RENESANSAS LIETUVOJE PRASIDĖJĘS XVI A PRADŽIOJE BAIGĖSI
 • ZGODY DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN ESPAÑA ESTEBAN LAUROBA DE GÓRRIZ
 • DEPARTMENT OF EARTH & CLIMATE SCIENCES NAME SAN
 • GENERAL INVITATION TO TENDER NO 10417 COMPUTING SERVICES –
 • 8D7N DPR KOREA TOUR (VIA BEIJING) VALIDITY UNTIL
 • 99 10865751469 THECA TIL KOMMUNER OG REGIONER KOPI TIL
 • I DOKUMENTÁCIA K ADAPTAČNÉMU VZDELÁVANIU PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA UČITEĽA TITUL
 • R AMMER OG SAMTALEGUIDE UNDER MEDARBEIDERSAMTALEN DELES UT
 • 2 1132010 U SKLADU SA EVROPSKIM STANDARDOM EN 9981
 • WARNER TOYOTA ESTADO DE RESULTADOS A CONTINUACIÓN SE
 • HEJTMAN PODĚKOVAL DÁRCŮM KOSTNÍ DŘENĚ KTEŘÍ ZACHRÁNILI ŽIVOT NEMOCNÝM
 • A345 ANNEXEANNEX PAGE 9 LISTE DES PARTICIPANTS LIST OF
 • RESUMEN DE LA PONENCIA DE ANTONIO MINGORANCE CONGRESO NACIONAL